Download
aksara sunda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aksara Sunda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aksara Sunda

Aksara Sunda

1796 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aksara Sunda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AksaraSunda Dr. Ruhaliah, M.Hum.

 2. SekretarisJurusanPendidikanBahasa Daerah FPBS UPI • Ketua Program Magister PendidikanBahasadanBudayaSunda • KetuaAsosiasiTradisiLisanJawa Barat • PengurusManassaJawa Barat

 3. Naskahdi PNRI • SD 111 • RadhenWidjajakoesoemah, koppypaktimeester • 1862 M NieuweAlmanakOperhetJaar 1862 of gematt (?) door RadhenWidjajakoesoemah gewezenKoppypaktinimeester teBoutenzorg

 4. SD 85 • SD 50: 25 Oktober1892, Rabiulawal, selesaidituliswaktuAsharhariSelasa 3 RamadhantahunAlif, DesaCampeyasebelahutaraCaringin, Tirtapraja(pemilik), AgusAsmawanTirtaJumena (?), Rahibin (penulis) • SD 85: CaritaNagaraPajajaran • SD 87: Carita Tanah JawaBeunangkuWalanda • SD 174: BabadPajajaran

 5. 77) a. JudulNaskah: CARITA NAGARA PAJAJARAN padahalamanawalnaskahtertulis SAJARAH KITAB CERITA ASAL KALUARAN DARI NEGERI PAJAJARAN b. No. Kode: SD. 85 c. UkuranNaskah: 21,3 X 17,2 cm, teks: 18,5 X 12,7 cm d. Penulisan: recto & verso e. TebalNaskah: 10 halaman, 26-27 barisperhalaman f. Keadaannaskah: lengkap g. Aksara yang Digunakan: Latin, tulisanrenggang, bekaspenatumpul, aksarabesar h. Tinta: hitam j. Kertas: KertasEropah, polos, berwarnaputihbersih

 6. j. Kertas: KertasEropah, polos, berwarnaputihbersih k. Cap Kertas: Lion in Medalliondengantulisan CONCORDIA RESPARVAE CRESCUNT l. Titimangsa: Bogor, 23 April 1859, m. Iluminasi: - n. Paginasi: angka Arab, menggunakanbalpenbiru r. Bahasa: Sunda s. BentukKarangan: Prosa t. IsiTeks: Mengenaiberbagaiperistiwapemerintahan yang terjadidi Bogor dan Jakarta antaratahun 1627 sampaitahun 1750 t. Keterangan lain: Di bawahtitimangsaterdapattandatanganRadhenWijayakusumah

 7. NaskahdalamAksaraSunda Kuna • BujanggaManik (abad 15-16 M) • Sanghyang Siksa Kandang Karesian 1518 (nora catur sagara wulan, 1440 Saka)

 8. SanghyangSiksaKanda ngKaresiandanCaritaBujanggaManikdisusunpadazamanKerajaanSunda-Pajajaranmasihadadanberkembang. • Dari kacamatasejarah, keduanaskahtersebutbisajadisumber primer. Sedangkannaskah-naskahlainnya yang disusunsetelahKerajaanSunda-Pajajaranruntuhtermasuksumbersekunder. KerajaanSunda-Pajajaranruntuhpadatahun 1579. • KeduanaskahtersebutditulisdenganbahasadanhurufSundaKuno.

 9. BUJANGGAMANIK • penyairkelanadariPakuan (didekat Bogor kini) yang hiduppadaabad ke-16. Sebetulnya, diaadalahahliwaristakhtakerajaandari Istana PakuandiCipakancilan, dengangelarPangeran Jaya Pakuan, tapidialebihsukamenempuhjalanhidupasketis. Sebagairahib Hindu, diaberziarahmenyusuriPulauJawahingga Bali.

 10. BujanggaManik • PrabuJaya Pakuan (baris ke-14). • BujanggaManik (baris ke-456) • Dalambaris 15-20 diceritakanbahwadiaakanmeninggalkanibunyauntukpergikearahtimur.

 11. WaktuBujanggaManikmendakidaerahPuncak, diamenghabiskanwaktu, sepertiseorangpelancongzaman modern, diaduduk, mengipasibadannyadanmenikmatipemandangan, khususnyaGunungGede yang, padabariske 59 sampai 64, diasebutsebagaititiktertinggidarikotaPakuan (ibukotaKerajaanSunda).

 12. PerjalanandariPamalangkeKalapa, pelabuhanKerajaanSunda, ditempuhdalamsetengahbulan. (baris 121), yang memberikesanbahwakapal yang ditumpangitersebutberhentidiberbagaitempatdiantaraPamalangdanKalapa. Dari perjalanantersebut, BujanggaManikmembuatnama alias lainnyayaituAmengLayaran.

 13. Yang menjaditokohdalamnaskahiniadalahPrabu Jaya Pakuan alias BujanggaManik, seorangresiHindudariKerajaanSunda yang, walaupunmerupakanseorangprabupadakeratonPakuanPajajaran (ibukotakerajaan, yang bertempatdiwilayah yang sekarangmenjadikotaBogor), lebihsukamenjalanihidupsebagaiseorangresi. Sebagaiseorangresi, diamelakukandua kali perjalanandariPakuanPajajarankeJawa. PadaperjalanankeduaBujanggaManikmalahsinggahdiBaliuntukbeberapa lama. PadaakhirnyaBujanggaManikbertapadisekitarGunungPatuhasampaiakhirhayatnya.[1]Jelassekali, dariceriteradalamnaskahtersebut, bahwanaskahBujanggaManikberasaldarizamansebelumIslammasukke Tatar Sunda. Naskahtersebuttidakmengandungsatu pun kata-kata yang berasaldaribahasa Arab. PenyebutanMajapahit, MalakadanDemakDemakmemungkinkankitauntukmemperkirakanbahwanaskahiniditulisdalamakhirtahun 1400-an atauawaltahun 1500-an.[2]NaskahinisangatberhargakarenamenggambarkantopografipulauJawapadasekitarabad ke-15. Lebihdari 450 namatempat, gunung, dansungaidisebutkandidalamnya. Sebagianbesardarinama-namatempattersebutmasihdigunakanataudikenalisampaisekarang.

 14. Dari Kalapa, BujanggaManikmelewatiPabeyaandanmeneruskanperjalanankeistanakerajaandiPakuan, dibagianselatankotaBogorsekarang (Noorduyn 1982:419). BujanggaManikmemasukiPakancilan (baris 145), terusmasukkepaviliun yang dihiascantikdandudukdisana. Diamelihatibunyasedangmenenun, teknikmenenunnyadijelaskandalambaris (160-164). Ibunyaterkejutdanbahagiamelihatanaknyapulangkembali. Diasegerameninggalkanpekerjaannyadanmemasukirumahdenganmelewatibeberapa lapis tirai, dannaiknaikketempattidurnya.

 15. Mo lain diPakancilan, tohaaneukeur nu ma(ng)kat, P(e)rebu Jaya Pakuan Saumakarahsakini: (TidakdiragukanperistiwaituterjadidiPakancilan, seorangpangeranakanpergi, Pangeran Jaya Pakuan. Laluiaberkata:)

 16. Sau(n)duraingti U(m)bul, sadiritiPakancilan, sadatang ka Wi(n)du Cinta, cu(n)dukaing ka Mangu(n)tur, ngalalar ka Pancawara, ngahusir ka LebuhAgeung, naleu(m)pang saceu(n)dung kaen. (SetelahmelewatiUmbul, setelahpergidariPakancilan, dansetelahsampaidiWinduCinta, akutibadihalaman paling luar, melewatiPancawara, untukteruspergikealun-alunbesar, berjalandenganmengenakansehelaipakaiansebagaihiasankepala.)

 17. Séoknajanma nu carek: Tohaan nu dék ka mana? Manasinarieunteuing tekaleu(m)pang sosorangan?' (Banyakrakyat yang berkata: “Kemanakahengkauakanpergi, Tuan? Kenapaengkautiba-tiba bepergiansendiri.”) Ditanya ha(n)teudeknyaur. Nepi ka PakeunCaringin, kungaingtekakaliwat. (Walaumerekabertanya, akutidakinginberkataapa-apa. PergikePakuenCaringin, akumelewatinyadengansegera.) Ngalalar ka Na(ng?)ka Anak, datang ka TajurMandiri. (AkupergimelewatiNangkaAnak, dandatangkeTajurMandiri.)

 18. SanghyangSiksaKandangKaresian • EnsiklopedimasyarakatSundaabad ke-16

 19. Deung maka ilik-ilik dina turutaneun: mantri gusti kaasa-asa, bayangkara nu marek, pangalasan, juru lukis, pande dang, pande mas, pande gelang, pande wesi, guru wida(ng), medu wayang, kumbang gending, tapukan, banyolan, pahuma, panyadap, panyawah, panyapu, bela mati, juru moha, barat katiga, pajurit, pamanah, pam(a)rang, pangurang dasa calagara, rare angon, pacelengan, pakotokan, palika, preteuleum, sing sawatek guna.

 20. Pamaréntah Daérah Tingkat I Jawa Barat ngaluarkeun Peraturan Daérah No.6 Tahun 1996, ngeunaan Pelestarian, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda (Ngamumulé, Ngabina, jeung Mekarkeun Basa, Sastra, katut Aksara Sunda). Éta Perda téh dilengkepan ku Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.434/SK.614-Dis.PK/99. Éta Peraturan Daérah No.6 Tahun 1996 téh ayeuna geus disaluyukeun jeung situasi sarta kondisi dina waktu ieu jadi Peraturan Daérah Propinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2003, ngeunaan Miara Basa, Sastra, jeung Aksara Daérah.

 21. Aksara Palawa dan bahasa Sanskerta di Pulau Jawa pertama kali diketahui dari inskripsi-inskripsi raja Pūrnawarman raja dari kerajaan Tārumānagara, yang berkuasa di wilayah bagian barat Pulau Jawa.

 22. Aksara Palawa yang digunakan pada inskripsi-inskripsi raja Pūrnawarman berasal dari masa pertengahan abad ke-5, sedangkan aksara Palawa yang digunakan dalam inskripsi-inskripsi Batujaya berasal dari kurun waktu sekitar abad ke-6 dan ke-7.

 23. aksara Palawa jamankerajaan Tārumānagara, disebut aksara Palawa awal (Early Pallava script), • aksara Palawa Akhir (Later Pallava script). • aksara Palawa mendorong munculnya aksara-aksara lokal

 24. Mampumenulisuntukmengungkapkanpikiran, perasaan, dankeinginandaamberagamkarangan yang berupaprosa (surat, biografi, berita, bahasan, esai, resensibuku, caritapondok, laporan, puisi (sajak, guguritan, sisindiran), danteks drama, sertamampumenulisterjemahankedalambahasaSunda, danmenggunakanaksaraSunda.