1 / 10

Cejchování měřicích přístrojů

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713

mahola
Télécharger la présentation

Cejchování měřicích přístrojů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Metody elektrického měření Sada číslo: ICT-72B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-72B-18 Téma vzdělávacího materiálu: Cejchování měřících přístrojů Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM popisuje základní metody a postupy ověřování MP; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačka, měřicí přístroje Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: 2. 11. 2013 Ověření ve výuce: 5. 11. 2013

  2. Cejchování měřicích přístrojů • Cejchování měřicích přístrojů Je postup měření, kterým zjišťujeme skutečnou třídu přesnosti měřicího přístroje a porovnáváme ji s třídou přesností, kterou uvádí výrobce přístroje. U analogových přístrojů je třída přesnosti uvedena na stupnici. U digitálních a obecně vícerozsahových přístrojů, nebo multimetrů uvádí výrobce třídu přesnosti v přiloženém manuálu. Přístroj vyhovuje v případě, že změřená třída přesnosti je menší nebo maximálně rovna třídě přesnosti uvedené výrobcem.

  3. Cejchování měřicích přístrojů • Třída přesnosti, definice Jedná se o největší relativní chybu přístroje na zvoleném rozsahu: ∆max je mezní (maximální) absolutní chyba XR největší hodnota měřicího rozsahu Česká státní norma určuje vyvolenou řadu hodnot tříd přesností MP: 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2,5 – 5.

  4. Cejchování měřicích přístrojů Rozsah stupnice -30 až 30 V. XR = 60V • Určení měřicího rozsahu Měřicí rozsah je závislý na konfiguraci stupnice přístroje (analogový MP) Rozsah stupnice 0 až 30 A. XR = 15 A Puntík ohraničuje zprava zaručenou přesnost. Rozsah stupnice 100 až 160 V. XR = 60V Tzv. potlačená nula

  5. Cejchování měřicích přístrojů Rozsah stupnice 0 až 130 V. Měřicí rozsah 30 – 130V XR = 130V Nezaručená přesnost na začátku stupnice. • Určení měřicího rozsahu Rozsah stupnice 0 až ∞ A. XR = 60 kΩ Puntíky ohraničují zaručenou přesnost. Rozsah stupnice 0 až 60 V. XR = 60V

  6. Cejchování měřicích přístrojů • Postup a metody Ověřování by se mělo opakovat co dva roky, u laboratorních MP ještě častěji. Podmínky měření musí být přesně definované: stabilní teplota, rušivé vlivy omezeny. Používají se porovnávací metody, měřený přístroj se porovnává s normálovým přesnějším přístrojem. Při měření se snažíme, aby výchylka normálového přístroje byla alespoň ve druhé polovině rozsahu stupnice (chyba měření).

  7. Cejchování měřicích přístrojů • Paralelní zapojení Potenciometry R1 a R2 slouží pro hrubé a jemné nastavování měřené veličiny. VN je normálový přístroj VX je cejchovaný přístroj Na cejchovaném přístroji nastavujeme „kulaté“ hodnoty.

  8. Cejchování měřicích přístrojů • Seriové zapojení Potenciometry R1 a R2 slouží pro hrubé a jemné nastavování měřené veličiny. AN je normálový přístroj AX je cejchovaný přístroj Na cejchovaném přístroji nastavujeme „kulaté“ hodnoty.

  9. Cejchování měřicích přístrojů • Korekční křivka Z rozdílů hodnot obou přístrojů vypočítáme absolutní chyby pro jednotlivé body stupnice Dále vypočteme korekci Z hodnot korekcí vyneseme korekční křivku. Z maximální korekce zjistíme třídu přesnosti

  10. Doporučená literaturaElektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9. Zdroje Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9.

More Related