1 / 10

www . seia.ua

Міжнародна конференція

maj
Télécharger la présentation

www . seia.ua

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Міжнародна конференція «Зелена реструктуризаціяекономіки як пріоритетекономічноїскладової Угоди про асоціаціюміжУкраїною та Європейським Союзом»«Підвищення якості національної інвентаризації викидів парникових газів як складова збалансованої стратегії сталого розвитку» Доповідач: Шліхта Валентин Михайлович, кандидат технічних наук,керівник Відділу обліку парникових газів Держекоінвестагентства Київ10квітня 2013 www.seia.gov.ua

  2. Нормативні акти: Закон України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату» від 4 лютого 2004 року №1430-IV Указ Президента України від 12 вересня 2005 року № 1239/2005 «Про координатора заходівщодовиконаннязобов’язань України за Рамковоюконвенцією ООН про змінуклімату та Кіотським протоколом до Рамковоїконвенції ООН про змінуклімату»; Указ Президента України від 20 липня 2007 року № 658/2007 «Про рішення Ради національноїбезпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про стан та проблемиімплементаціїУкраїноюРамковоїконвенції ООН про змінуклімату»; Постанова КабінетуміністрівУкраїни№554 «Про затвердження порядку функціонуваннянаціональноїсистемиоцінкиантропогеннихвикидів та абсорбціїпарниковихгазів,які не ругулюються Монреальським протоколом про речовини, щоруйнуютьозоновий шар» (зізмінами, внесенимизгідно з Постановами КМ №392(392-2008-п) від 17.04.2008 та №693 (693-2011-п) від 29.06.2011); Постанова КабінетуміністрівУкраїнивід28.05.2008 №504 «Про формування і ведення Національного електронногореєструантропогеннихвикидів» (ред. 15.07.2011,підстава 693-2011-п); РозпорядженняКабінетуМіністрівУкраїни від 18 серпня 2005 року № 346-р «Про затвердження Національного плану заходів з реалізаціїположеньКіотського протоколу до Рамковоїконвенції ООН про змінуклімату». www.seia.gov.ua

  3. Предумови Приведення існуючої нормативної бази та механізмів реалізації до кращих міжнародних практик та стандартів. Формування інституціонального та кадрового потенціалу відповідно до сучасних вимог, насамперед рекомендацій міжнародної групи експертів зі зміни клімату. Адаптація законодавчої та нормативної бази НІС до змін, пов’язаних з проведенням адміністративної реформи в Українi. Покращення внутрішніх процесів, на чому акцентувала увагу група експертів, що перевіряла роботу НІС в жовтні 2011 року. Технічна недооснащеністьНІС. Проблеми організаційного дизайну : Неоднозначне розуміння розподілу відповідальності. Організаційні бар’єри. Розрив стратегічного та тактичного управління. Відсутність системного управління процесами функціонування Національної системи, насамперед процесів підготовки національного кадастру. www.seia.gov.ua

  4. НІС як відкрита соціально – економічна система www.seia.gov.ua

  5. Піраміда управління www.seia.gov.ua

  6. Принципи якості www.seia.gov.ua

  7. Складові системи управління www.seia.gov.ua

  8. Результати 1.Концепція НІС. Основніпринципиреформування та баченняефективноїсистеми. НаявністьКонцепції дозволить гармонійновписатирозвиток НІС в загальнуконцепцію реформ в Україні, а такожсистематизувати роботу в рамках міжнародних проектів. 2.Довго - та короткостроковістратегії. Чіткосформульованіцілі та збалансованіпоказникидосягненняцілей дозволять систематизувати роботу всіхінституцій, задіяних в НІС, забезпечуватипослідовнийрух до ефективноїсистеми, раціональновикористовуватинаявніресурси. 3.Організаційна структура НІС. Чітковизначенаорганізаційна структура з визначеннямусіхінституцій, задіяних в діяльності НІС, їхобов’язків та повноважень, а такожправовихаспектіввпливу на діяльність НІС усіхзацікавленихсторін (громадськість, бізнес та інші), забезпечить вiдповiднiстьінституційногопотенціалусучаснимвимогам. 4.Законодавчі та нормативніакти. Запропонованийпідхід : відКонцепції, стратегії до організаційного дизайну дозволить визначитипрогалининаявноїзаконодавчоi та нормативноїбази і обґрунтованосформуватизміни та доповнення. 5.Регламенти внутрішніхпроцесів. Регламентаціявнутрішніхпроцесів дозволить підвищитиякістьроботи, що є основною вимогоюміжнароднихекспертів, а такожзменшитивплив «людського фактору». 6.Програмно – апаратнікомплекси– як сучасніінструменти, щозабезпечатьефективну роботу НІС. 7.На усіхетапахреалізації проекту передбачаєтьсянавчання персоналу та вивчення передового досвіду, тому ще одним результатом проекту є – новийякіснийрівень персоналу. www.seia.gov.ua

  9. Постановка системно – цільового процесного управління НІС www.seia.gov.ua

  10. Дякую за увагу ! www.seia.gov.ua

More Related