1 / 28

Kojenec – senzomotorika

Kojenec – senzomotorika. od narození do konce prvního roku. strukturování vývoje v jednotlivém období. tělesný a pohybový vývoj kognitivní a rozumový vývoj socializační a emoční vývoj. kojenec. tělesný a pohybový vývoj kognitivní a rozumový vývoj v kojeneckém období tvoří celek

margie
Télécharger la présentation

Kojenec – senzomotorika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kojenec – senzomotorika

 2. od narození do konce prvního roku

 3. strukturování vývoje v jednotlivém období • tělesný a pohybový vývoj • kognitivní a rozumový vývoj • socializační a emoční vývoj

 4. kojenec • tělesný a pohybový vývoj • kognitivní a rozumový vývoj v kojeneckém období tvoří celek senzomotorikači psychomotorický vývoj • rozvoj hrubé motoriky – lokomoce • rozvoj jemné motoriky • rozvoj vnímání, myšlení, paměti • rozvoj předřečovýchprojevů

 5. lokomoce – hrubá motorika, pohyb celého těla • klíčová pro objevování okolního světa • motivovaná podněty působící na smyslové vnímání • souvisí s rozvojem psychiky – psychomotorický vývoj kojence

 6. Gessel – formulace zákonitostí vývojemotoriky 1) princip vývojového směru (gradientu) – postupné ovládání jednotlivých částí těla: • a) postup kefalokaudální: od hlavy k patě – ovládání těla postupuje stejným směrem jako somatický růst;

 7. zvedání hlavičky → • plazení → • sed → • lezení → • chození

 8. b) postup proximodistální: od centra k periferii – pohyby končetin nejprve celkově, později zápěstí a prsty; • c) postup ulnoradiální: od malíkové strany k palcové – při aktivním úchopu, směrem ke klešťovému;

 9. 2) princip střídavého proplétání funkcí – • střídání období výbojů a období konsolidace; • střídání dominance flexorů a extenzorů; • dítě si osvojuje specifické funkce tak, že dosáhne určitého stupně dokonalosti a pak se zdánlivě vrací k dřívějšímu způsobu, aby mohlo překonat dosavadní výkon a postoupit na vyšší úroveň;

 10. 2) princip funkční asymetrie – postupná specializace pravé a levé strany těle na stále vyšší úrovni; • nejprve asymetrická poloha šermíře;

 11. 2) princip funkční asymetrie • kolem tří měsíců symetrické rozložení končetin; • po šestém měsíci natahování a uchopování předmětů jednou rukou; • dominance ruky se vyhraňuje až ve druhém a třetím roce věku, někdy i později;

 12. 4) princip individualizace – každé dítě je jiné a má svérázné znaky, které lze sledovat od narození až do dospělosti; 5) princip autoregulace – postup na vyšší úroveň za výkyvů, fluktuací, které jsou řízeny dítětem samým při přechodu na vyšší úroveň (množství přijímané potravy apod.);

 13. 3 měsíce • dítě leží v poloze naznak v symetrické poloze; • hlava je již vzpřímená; • vleže na bříšku pase koníky; • uchopování předmětů zrakem (pohyby očí i hlavy ve všech směrech i do kruhu); • příprava na úchop rukama;

 14. 3 měsíce – řeč • po narození období neartikulovaného křiku – hlasový reflex je reakcí na změnu prostředí, • po 6. týdnu citové zabarvení, • broukání, • prvé hlásky, měkký hlasový začátek, • větší rozmanitost zvuku, • hra s mluvidly, • dítě se umí hlasitě smát;

 15. 6 měsíců • přitahování se dítěte do sedu, • sedí vzpřímeně s oporou, • 7. měsíc – žabí sed; • uchopování větších předmětů; • aktivnější manipulace s předměty (bouchání, třepání); • schopnost koordinace motoriky a naslouchání;

 16. 6 měsíců – řeč • počátek období pudového žvatlání, • vyjadřování pocitů i nespokojenosti, • zapojuje se sluchová i zraková kontrola, • později období napodobujícího žvatlání – dítě začíná napodobovat hlásky mateřského jazyka, • vznikají artikulační pohybové stereotypy, • opakuje hlásky – fyziologická echolálie;

 17. 9 měsíců • dítě sedí pevně a vzpřímeně, umí se bez pomoci i posadit; • lezení, aktivní zmocňování se předmětů; • vytáhne se za ruce do stoje na nohou; • dokáže držet lahvičku, pije z hrnku;

 18. 9 měsíců • klešťový úchop (předtím pouze dlaňový); • aktivní záměrné pouštění věcí (vyhazování hraček z kočárku); • zájem o detaily a drobné předměty (drobečky, šňůrka);

 19. 9 měsíců – myšlení, řeč • objevování vztahů mezi předměty (strká kostkou do kostky, vyjmutí předmětu z nádobky apod.); • počátek porozumění jednoduchým výzvám (paci-paci), • první slůvko;

 20. 1 rok • chodí vedeno za ruku, • stojí bez přidržování • rozlišování předmětů podle jejich vlastností (strkání autíčka, stavění věže z kostek..)

 21. 1 rok – myšlení, řeč • porozumění většímu počtu slov, • dítě nechápe obsah slov, ale reaguje na výzvu (úroveň 1. signální soustavy); • první rok – první krok – první slovo

 22. vývoj úchopu • reflexní úchop • dlaňový úchop • opozice palce proti ostatním prstům • klešťový úchop • vrozené, odeznívá v 3.měsíci • pokračuje v 3.měsíci • 6.měsíc • 9.měsíc

 23. kognitivní vývoj kojence • myšlenkové operace vázány na prováděnou činnost, na vnímání a na motorickou činnost – senzomotorická inteligence; • asimilace – organizmus působí na okolní předměty tak, že si je přeměňuje podle své povahy; • akomodace – prostředí působí na organismus, který se pod jeho tlakem mění;

 24. počátek asimilace druhy asimilace: • reprodukční asimilace – cvik; • transpoziční asimilace – rozšíření reflexního schématu na nové předměty; • rozpoznávací asimilace – rozlišování situací;

 25. koordinace vrozených reflexů, • později předvídání následků své činnosti; • kruhová reakce – aktivní reprodukce výsledku, který byl poprvé získán náhodou; • rozlišování mezi prostředkem a cílem; • počátek chápání trvalosti předmětu v čase (předmět schovaný pod pokrývkou);

 26. od čeho jsou odvozeny pojmy • kojenec • senzomotorika • lokomoce • klešťový úchop • kojit, orální stadium dle Freuda • smyslové vnímání + pohyb tvoří celek • pohyb celým tělem (hýbat se na místo, lokomotiva) • kleště mezi palcem a ukazovákem

 27. otázky • jaká je inteligence kojence • proč je vývoj psychomotorický • který měsíc je v psychomotorice klíčový – nejvíce zásadních změn • senzomotorická • psychika se rozvíjí díky pohybu • 9. měsíc

 28. Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.

More Related