1 / 10

Politisk reklame

Politisk reklame. Forbudet. Etter kringkastingsloven er det forbudt å sende reklame for livssyn eller politiske budskap Omfang: Forbudet gjelder kun for TV. Fritt frem i aviser, kino, internett etc. Forbudet gjelder bare betalt reklame Formål: Sikre mer likverdige vilkår for meningsytring

mari
Télécharger la présentation

Politisk reklame

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Politisk reklame

  2. Forbudet • Etter kringkastingsloven er det forbudt å sende reklame for livssyn eller politiske budskap Omfang: • Forbudet gjelder kun for TV. Fritt frem i aviser, kino, internett etc. • Forbudet gjelder bare betalt reklame Formål: • Sikre mer likverdige vilkår for meningsytring • Forhindre utviklingen av en uheldig debattform • Bevare kringkasternes politiske uavhengighet

  3. Sakens forhistorie • Eggens avhandling • Opprinnelig to saker for Medietilsynet • TV 2 og FrP sluttet seg til TV-Vest saken • TV Vest tapte ved norske domstoler

  4. EMDs dom • Retten sluttet seg til at begrunnelsene for det norske forbudet var relevante • Målet med forbudet er likevel ikke å ramme partier på størrelse med Pensjonistpartiet • Når Pensjonistpartiet ikke var dekket bedre av medienes redaksjonelle omtale, var betalt reklame eneste mulighet å nå frem på TV • Sier ikke at det norske forbudet må oppheves

  5. Anket ikke – dommen rettskraftig Internt i nasjonal rett • Etter menneskerettsloven går bestemmelser i EMK foran norsk rett Eksternt (folkerettslig) • Norge er forpliktet til å rette seg etter dommen ved å forhindre nye tilsvarende overtredelser

  6. St. meld. nr. 18 (2008-2009) Konklusjon: Dommen krever ikke at forbudet oppheves To tiltak: • Ending av NRK-plakaten for å legge til rette for at små partier bli dekket redaksjonelt • Legge til rette for at politiske partier kan benytte Frikanalen

  7. Debatt/kritikk • ”Dommen sier at Norge er forpliktet til å oppheve forbudet” • ”Forbudet er utdatert på grunn av den teknologiske utviklingen” • ”TV står ikke i noen særstilling når det gjelder kostnader og gjennomslagskraft” • ”I strid med NRK-sjefens redaksjonelle frihet”

  8. Hva har skjedd i valgkampen? • Pensjonistpartiet og De grønne har deltatt i partilederdebatter på NRK • Foreløpig har Pensjonistpartiet, Demokratene, DLF og AP brukt Frikanalen • TVN tilbyr gratis reklame. Giske: OK fordi gratis • TV2: Uklart hva dommen sier

  9. Myndighetenes oppfølging • Departementet sender i dag en rapport til Europarådet • Medietilsynet vil føre tilsyn med NRK • Forslag om å utvide reklameforbudet til å omfatte audiovisuelle bestillingstjenester (VOD) • Dialog med OSSE

  10. Spørsmål?

More Related