Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thema kwalificatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thema kwalificatie

Thema kwalificatie

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Thema kwalificatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thema kwalificatie http://nos.nl/artikel/470472-citotoets-weer-van-start.html

 2. Kwalificatiefunctie onderwijs • Het optimaal voorbereiden van studenten op vervolgonderwijs en deelname aan de arbeidsmarkt. • Kwalificatie draagt bij aan economische ontwikkeling, aan welvaart • “The high cost of low educational performance” http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf

 3. Onderwijs is voor individuen de sleutel tot maatschappelijk succes. Hoogopgeleide mensen verdienen meer, hebben meer status en macht, welbevinden en leven langer

 4. Kwalificatiefunctie en meritocratie Meritocratie is een maatschappijmodel waarin de sociaal- economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet direct om de aanleg die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, geloof, ras en geslacht mogen er (in principe) geen rol bij spelen.

 5. De maatschappelijke ladder

 6. Toegankelijkheid en gelijke kansen Het begrip toegankelijkheid gedefinieerd als de kansengelijkheid bij de instroom, de deelname en de doorstroom naar vervolgonderwijs. De onderwijscarrière van een willekeurig individu is onafhankelijk van factoren als de sociale, economische, etnische of culturele achtergrond. Behalve bij de instroom in het po moeten talent en behaalde resultaten doorslaggevend zijn in de onderwijscarrière van een individu en mogen er geen financiële belemmeringen zijn.

 7. Gelijke kansenOngelijke mogelijkheden Gelijke kansen? Frictie tussen de ideologie van de gelijke kansen en de werkelijkheid van ongelijke mogelijkheden.

 8. Schaduwzijde van de meritocratie In een samenleving die draait om schoolsucces komt het respect voor degenen die in dat opzicht laag scoren, onder spanning te staan. Loyaliteit binnen de samenleving neemt af. Kinderen die laag scoren weten zich niet gewaardeerd en voelen zich waardeloos. Falen als individuele verantwoordlijkheid. Negatieve gevolgen: demotivatie, zelfhandicapping, voortijdig schoolverlaten. (Zelf)Uitsluiting! Tonkes & Swierstra (2011) Van den Bulk (2011)

 9. De zeggingskracht van diploma`s • Het diploma meestal voorwaarde om te kunnen solliciteren • Diploma's bieden toegang tot bepaalde deelmarkten • Daarna gaat het om ervaring, netwerk (LinkedIn, Facebook), profilering, (fysieke) persoonlijkheid, intelligentie, creativiteit,een handige babbel. • Steeds meer hoger opgeleid:diploma nivellering • Uitsluiting andere mogelijkheden om hogerop te komen

 10. schoolprestaties

 11. Cultuur van meten • Meten schoolprestaties (CITO) • Vergelijken schoolprestaties • Vergelijken scholen onderling Goede scholen/zwakke scholen Excellente scholen (Michelinster) • Internationale vergelijkingen en concurrentiepositie (PISA)

 12. Toezicht en controleOpenbaar en transparant • Focus op controle en verantwoording afleggen (accountability) • Benchmarking: scholen en opleidingen vergelijken door gemeenschappelijke maatstaven van kwaliteit • Rendement en vergelijking op basis van kengetallen tot ranking, opstellen van ranglijsten van vergelijkbare scholen. • Inspectie van het Onderwijs,visitatie of accreditatieorganen Internationaal Pisa, OECD

 13. Initiatieven en maatregelen verhoging leerprestaties • Selectie aan de poort/LICA regeling MBO • Standaardisatie kwalificatie • Landelijke examens • Honourstrajecten/excellentieprogramma`s • Kwaliteit van leraren: academische Pabo alle leraren een masterdiploma? PO • Overtref jezelf! • Childrens Zone R`dam Zuid • Weekendscholen • Leonardo- en Plusklassen • Wetenschapsknooppunt EUR/HBO/PO

 14. “We are currently preparing students for jobs and technologies that don’t yet exist… in order to solve problems that we don’t even know are problems yet.” “Did you know”,widely circulated YouTube posting