OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE TİTRASYONUNDA OTOMATİK CPAP CİHAZLARININ YERİ - PowerPoint PPT Presentation

obstr kt f uyku apne sendromunun tedav s ve t trasyonunda otomat k cpap c hazlarinin yer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE TİTRASYONUNDA OTOMATİK CPAP CİHAZLARININ YERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE TİTRASYONUNDA OTOMATİK CPAP CİHAZLARININ YERİ

play fullscreen
1 / 59
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE TİTRASYONUNDA OTOMATİK CPAP CİHAZLARININ YERİ
403 Views
Download Presentation
marina
Download Presentation

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE TİTRASYONUNDA OTOMATİK CPAP CİHAZLARININ YERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE TİTRASYONUNDA OTOMATİK CPAP CİHAZLARININ YERİ Dr. Oya İtil DEÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İnciraltı-İZMİR

 2. CPAP ( Continuous Positive Airway Pressure ) TEDAVİSİ • 1981’de Sullivan ve ark. tarafından geliştirilmiştir. • Etkin ve noninvaziv bir tedavi yöntemidir. • OSAS tedavisinde birinci seçenektir.

 3. Tedavi yaygınlaştıkça : • Cihazın boyutları ve çıkardığı gürültü  • Basınç jeneratörünün performansı  • Maskenin verdiği rahatsızlık  • Yan etkiler 

 4. Yeni Cihaz Arayışları • Amaç yan etkileri azaltmak tedavi kalitesini arttırmak hasta uyumunu arttırmak Auto - CPAP ( APAP )

 5. 1980 Sleep Consultants APAP • 1990 yaygın kullanım

 6. ETKİ MEKANİZMASI

 7. Apne-hipopne ve akım limitasyonuna göre ayarlanmış, solunumsal olayları tanımlayan dedektörler içerir. • ÜSY açıklığı kapanıp hava akımı azalınca CPAP basıncını otomatik olarak arttırır. • Basınç periyodik olarak azalır, solunumsal olayla birlikte tekrar artar. • Stabil olmayan bir sistem

 8. Akustik vibrasyon denilen yüksek frekanslı basınç değişimine yani horlamaya duyarlıdır • ÜSY rezistansı, vücut pozisyonu, uyku evresi, ağırlık ve nazal konjesyon gibi değişken faktörlere göre azalıp artmaktadır.

 9. NREM Vücudun üst kısmının yüksek olduğu durumda lateral durumda ihtiyaç duyulan CPAP basıncı % 50 oranında azalır. • Alkol CPAP basıncı yetersiz kalabilir. • Optimal CPAP basıncı geceden geceye değişebilmektedir.

 10. Bu sistemde sabit bir basınç yoktur. • Basınç zaman zaman apne oluşumunu engellemek için yükselir. • Gece boyunca basınç değişir. • Yüksek basıncı tolere edemeyenlerde komplians artar. Loube DI, et al. Chest 1999;115 (3):863-6

 11. Alet, apne geliştikten sonra artan rezistansı algılayarak basıncı yükselttiği için yeterince etkin olmayabilir.

 12. Sistemin kararsızlığı temelde solunumsal olayla birlikte algoritmin basıncı arttırdığı veya azalttığı zaman sabitesi ( time constant ) ne ve saptanan olayların doğasına bağlıdır.

 13. Bu zaman sabitelerinin iki ihtiyacı karşılaması gerekir : • Eğer uzunsa hastalar beklenen faydanın tümünü elde edemeyeceklerdir. • Kısa ise anstabilite artacaktır.

 14. Genellikle basıncı arttırmak için kısa zaman sabiteleri kullanılır. • Ayrıca algoritmadaki zaman sabiteleri genellikle saptanan olayın doğasına bağlıdır. • Daha çok apne ve hipopnelerde basınç büyük oranda artar.

 15. Solunumsal olay apne ya da hipopne olduğunda, “rezidüel olay” lar biraz önem taşır. • Daha silik olay varsa ( horlama, inspiratuvar akım limitasyonu ),rezidüel olaylar daha önemsiz hale gelir.

 16. İnspiratuvar akım limitasyonu hava yolu obstrüksiyonunun en sensitif göstergesidir. • Ancak normal uyku sırasında da görülebilir. • İnspiratuvar akım limitasyonuna dayalı sistemler gereksiz tedavi • Ayrıca yalnız yeterli akım olduğunda kullanılabilir. Apnelerde işe yaramayabilir.

 17. Cihazın tasarımına bağlı olarak obstrüktif ve santral apne ve hipopnelerin ayrımı güç olabilir. • Laboratuvardaki titrasyon cihazları bu ayrım için ek sensörler içerebilir.

 18. Akım miktarı • Akım eğrisinin şekli • İnspiratuvar akım limitasyonu • Kalp akımının tetiklediği akım osilasyonlarının olmaması

 19. Ağızdan veya maskeden olan kaçak akım sinyalinin amplitüdünü değiştirerek şeklini bozar.

 20. OTO-CPAP’IN HEDEFİ • Tedavi kalitesini arttırmak otomatik adaptasyon • Titrasyon işlemini kolaylaştırmak otomatik titrasyon

 21. Tedavi Kalitesinin Arttırılması • Tedavinin etkinliğinin iyileştirilmesi • Yan etkilerin azaltılarak kompliansın arttırılması

 22. Tedavinin etkinliğinin iyileştirilmesi • Maske basıncı sabit olmayıp, çeşitli faktörlere bağlıdır : • alkol, ilaçlar,pozisyon, uyku durumu, nazal permeabilite • kilo, hormonal durum, uyku deprivasyonu

 23. Beklenti ? • Anormal solunum olaylarının düzeltilmesi • Rezidüel olayların azaltılması

 24. Maske basıncındaki hastadan hastaya görülen farklılıklar, AHI’nin ağırlığına bağlıdır. • AHI ile gerekli basınç arasındaki ilişki zayıftır. • Etkin CPAP düzeyindeki değişiklik en iyi CPAP kullanım süresi ile korelasyon gösterir.

 25. Gereken CPAP basınçları , supin pozisyonda ve REM’de daha yüksek olabilir. • RDI’nin azaltılmasında kısa ya da uzun süreli kullanımda APAP’ın, CPAP’a üstünlüğü yoktur. Teschler H. Thorax 1998; 53:S49-S54 Ficker JH,et al. Thorax 1998;53:643-48 Meurice JC,et al. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:794-98

 26. Topikal histamin nazal rezistans İndükte akım limitasyonu ve uyku parçalanması önlenememiştir. Lafond C, et al. Thorax 1998; 53:780-83

 27. 42y, erkek, AHI: 35.3 • REM’de uygunsuz bir basınç artışı tekrarlayan santral apneler ve arousallar Boudewyns A, et al. Respir Med 1998;92:891-93

 28. Basınçta uygunsuz artışlar anstabil uyku ve solunum • Basınç gereksinimi geniş varyasyon gösteren hastalarda daha etkin olması beklenir. • CPAP ile tedavi edilen hastalardaki rezidüel olayların temel nedeni basınç gereksinimlerindeki değişkenlik değildir.

 29. Kompliansın iyileştirilmesi • Maske basıncı • Hasta eğitimi • APAP düşük basınç Scharf MB, et al. Sleep 1996; 19:491-96 Behbehani K, et al. Sleep 1998;21:485-91 Konnermann M, et al. Chest 1998;113:714-18 • Komplians artışı yalnız düşük basınca bağlı değil

 30. Otomatik Titrasyon • Amaç optimal sabit CPAP basıncının saptanmasıdır. • PSG eşliğinde olmasına gerek yoktur. • Titrasyon cihazlarının tasarımı farklı olup, sınırlı bir süre için kullanılırlar. • .

 31. Evde uzun süreli CPAP tedavisi • 30 hasta ( evde 1 gece tanısal,2 gece titrasyon ) • 6-8 hafta saptanan basınçta kullanım • Laboratuvarda titrasyon yapılanlara göre AHI ve komplians oranlarında değişiklik yok White DP,et al. Sleep 1998;21:198-204

 32. Otomatik titrasyonun önerilmediği hastalar • Santral apneler • Solunum yetmezliği • Anstabil astım, anjina, epilepsi,psikiyatrik bozukluklar

 33. CPAP - APAP KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR

 34. 50 hastanın 3-6 aylık takibinde RDI’de benzer azalma • APAP grubunda uyku kalitesi ve hasta uyumu daha iyi Konnerman M, et al. Chest 1998; 113:714-8

 35. APAP, CPAP kadar etkilidir, ancak gerekli zirve basınçları sağlarken, ortalama basınçta azalmaya yol açmaktadır. Behbehani K, et al. Sleep 1998;21:485-91

 36. Altta yatan kalp-akciğer hastalığı olanlarda yüksek basınçların uygulanması sırasında alevlenmeler olabilir APAP titrasyonu sırasında yakın gözlem gerekir. Juhasz J, et al. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154- 359-65

 37. Sabit basınçlı CPAP’a göre yeterli avantajı gösterilememiştir. • Uzun süreli kullanımda sonuçları bilinmemektedir. • Pahalıdır. Levy P,et al. Rev Mal Respir 1995;12:185-7

 38. 24 çalışma, 1007 katılımcı • 13 APAP • Massie, 2003 Randerath 2001 • Rostig, 2003 Teschler 2000 • Senn , 2003 • Hudgel 2000 • Ficker, 2002 • Kendrick 2002

 39. CPAP - APAP • CPAP kullanılan gece yüzdesi • ESS skoru • Arousal • AHI Fark yok • Yaşam kalitesi • Yan etkiler • Maske kaçağı Haniffa M, et al. Cochrane Review