1 / 6

Kui oluline osa on haridusel õigusrikkumistes

Kui oluline osa on haridusel õigusrikkumistes. Annela Floren korrakaitseosakonna preventsiooni- ja patrullitalituse juhtivkonstaabel. Kuritegusid toime pannud isikud ja nende sotsiaalsed näitajad. Kuriteod karistusseadustiku järgi. Kehaline väärkohtlemine – 2007.a 2008.a

marlon
Télécharger la présentation

Kui oluline osa on haridusel õigusrikkumistes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kui oluline osa on haridusel õigusrikkumistes Annela Floren korrakaitseosakonna preventsiooni- ja patrullitalituse juhtivkonstaabel PROFESSIONAALSUS • AUSAMEELSUS • INIMLIKKUS • KOOSTÖÖ

  2. Kuritegusid toime pannud isikud ja nende sotsiaalsed näitajad PROFESSIONAALSUS • AUSAMEELSUS • INIMLIKKUS • KOOSTÖÖ

  3. Kuriteod karistusseadustiku järgi PROFESSIONAALSUS • AUSAMEELSUS • INIMLIKKUS • KOOSTÖÖ

  4. Kehaline väärkohtlemine – 2007.a 2008.a algharidus - 40 88 põhiharidus - 83 93 keskharidus - 43 50 2. Vargus - 83 81 - 64 83 - 44 40 • Avaliku korra raske rikkumine - 59 19 - 32 23 PROFESSIONAALSUS • AUSAMEELSUS • INIMLIKKUS • KOOSTÖÖ

  5. 4. Arvuti kuriteod, arvutikelmus – 2007.a 2008.a algharidus - 13 129 põhiharidus - 115 147 • Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis – - 36 27 - 95 96 - 68 51 PROFESSIONAALSUS • AUSAMEELSUS • INIMLIKKUS • KOOSTÖÖ

  6. Tänan PROFESSIONAALSUS • AUSAMEELSUS • INIMLIKKUS • KOOSTÖÖ

More Related