1 / 11

„ Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej”

„ Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej”. Autorzy projektu: Bożena Cecot, Ewa Mika, Iwona Nieradka, Renata Węglarz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.

masato
Télécharger la présentation

„ Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. „Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej” Autorzy projektu: Bożena Cecot, Ewa Mika, Iwona Nieradka, Renata Węglarz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie

  2. „Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu, poprzez te gry wychowywać w służbie wielkich ideałów ludzkości”H. Jordan

  3. Wstęp: • Pierwsze lata pobytu dziecka w szkole są okresem szczególnie istotnym dla jego rozwoju. Szczególnie ważne dla rozwoju dziecka jest regularna i intensywna aktywność fizyczna, hartowanie, kontakt z naturą we wszystkich porach roku, równowaga spożycia i wydatkowania energii. Należy pamiętać, że ćwiczenia, zabawy ruchowe powinny być dostosowane do wieku i możliwości ucznia. Nie mogą być bardzo meczące, gdyż w przeciwnym razie dzieci szybko się zniechęcą. Gimnastyka nie może być też zbyt banalna, gdyż w ten sposób rozwój fizyczny będzie zahamowany. Głównymi treściami kształcenia w tym okresie powinny być więc gry i zabawy zespołowe, ćwiczenia fizyczne korygujące postawy, ćwiczenia terenowe i wędrówki piesze, podczas których uczniowie powinni nabywać określonych umiejętności ruchowych i sprawności psychomotorycznych. Organizacja kształcenia zintegrowanego daje możliwość optymalnego wykorzystania czasu i uczenia się poprzez bezpośredni kontakt. Tak więc do prowadzenia zajęć ruchowych w powiązaniu z innymi zajęciami, nie konieczna musi być sala gimnastyczna. Zajęcia te mogą odbywać się w terenie- parku, lesie, pływalni. Zwiększając liczbę godzin do 4, zwiększymy możliwość prowadzenia edukacji motoryczno- zdrowotnej w każdym dniu w wymiarze przynajmniej ok. 40 minut. Czy w praktyce tak będzie? Nie wiadomo. • Na pewno zależeć to będzie nie od proponowanego podziału, ale od warunków, jakimi dysponuje dana placówka, a przede wszystkim od nauczyciela, dla którego rozwój jego ucznia będzie najważniejszy. • W naszym projekcie pokazałyśmy na przykładzie klasy trzeciej kształcenia zintegrowanego, jak nauczyciel może rozplanować zajęcia z wychowania fizycznego, korzystając nie tylko z sali gimnastycznej, ale z różnych dostępnych mu miejsc: sali lekcyjnej oraz najbliższego otoczenia.

  4. Cele projektu:1. Ukazanie możliwości pobudzania aktywności ruchowej (przy zwiększonej liczbie godzin) podczas wielokierunkowej aktywności ucznia.2. Zachęcenie nauczycieli kształcenia zintegrowanego do optymalnego wykorzystania czasu na aktywność ruchową ucznia podczas dnia pracy.3. Doskonalenie umiejętności tworzenia ofert aktywności fizycznej w powiązaniu ze środowiskiem ucznia oraz ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie. • Spodziewany wpływ na ucznia. Uczeń: • 1. Nauczy się i będzie doskonalił różne formy aktywności ruchowej. • 2. Udoskonali określone sprawności i nawyki. • 3. Będzie miał możliwość eksponowania swoich upodobań, zainteresowań • i umiejętności ruchowych. • 4. Nauczy się przestrzegać reguł w grach i zabawach ruchowych. • 5. Ukształtuje zdrowy tryb życia oraz potrzebę bezpiecznych zachowań w rożnych • sytuacjach.

  5. Czas realizacji: Rok szkolny 2009/2010Grupa odbiorców:Nauczyciele i uczniowie kształcenia zintegrowanego (klasa trzecia)

  6. Sposoby realizacji:

  7. Sprawdzenie efektów: 1. Udział uczniów w zawodach, olimpiadach sportowych, rozgrywkach. 2. Spotkania z rodzicami- olimpiady rodzinne, konkursy. 3. Mini testy sprawności fizycznej.

  8. Autorzy: B. Cecot, E. Mika, I. Nieradka, R. Węglarz Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy 58-130 Żarów Ul. 1-go Maja 2 Tel. 074 8580 482

More Related