1 / 8

DNA maakt DNA

DNA maakt DNA. Hoe gebeurt het kopiëren of de replicatie?. Bestaat uit nucleotiden Samengesteld uit : polyester van deoxyribose en een fosfaatgroep met daarop nucleotidenbasen A,C,T of G. Cellulaire informatiestromen. http://www.drm1.sgdls.nl/biologie/anwmens/startdna.htm.

matt
Télécharger la présentation

DNA maakt DNA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DNA maakt DNA Hoe gebeurt het kopiëren of de replicatie?

  2. Bestaat uit nucleotiden • Samengesteld uit : polyester van deoxyribose en een fosfaatgroep met daarop nucleotidenbasen A,C,T of G Cellulaire informatiestromen

  3. http://www.drm1.sgdls.nl/biologie/anwmens/startdna.htm DNA-replicatie hoe?

  4. de verschillende benodigde enzymen

  5. http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/cellcycle/trans/http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/cellcycle/trans/ • http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html • Replicatie in 1 richting : Van 3’ naar 5’ • 3’  vrije OH groep van C3 atoom van suikermolecuul • 5’ fosfaatgroep op C5 atoom van suikermolecuul DNA-replicatie

  6. mitose • S fase  verdubbelen DNA streng • 1) waterstofbruggen verbreken tussen de beide DNA-strengen ( helicase) • 2) beide strengen uitgangspunt voor replicatie (nieuw DNA helix : 1 oude + 1 nieuwe streng) = semi-conservatieve replicatie • RNA-polymerase maakt een nieuw stukje RNA (= startpunt) 3’5’ • DNA-polymerase verlengt stukje RNA, waterstofbruggen , controle inbouw nucleotiden + vervanging RNA Ritsen en verdubbelen

  7. DNA= 2 tegengesteld gerichte strengen • Gevolg : • 1 streng groeit ononderbroken naar de replicatievork toe 3’5’ • 1 streng groeit van de replicatievork af 3’5’ richting in Okazaki fragmenten • DNA- ligasebindt fragmenten aan elkaar Okazaki heeft 1968 ontdekt hoe deze achterwaartse synthese verloopt http://www.youtube.com/watch?v=49fmm2WoWBs&feature=player_embedded#! http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0 • Replicatiesnelheid : 40-50 nucleotiden /sec • Duizenden replicatieplaatsen tegelijk per chromosoom 3’5’ richting aflezen, replicatie

  8. Om massa’s van hetzelfde DNA fragment te hebben voor : forensisch onderzoek genetische onderzoek bv CF • PCR-techniek Polymerase chain reaction Gebaseerd op temperatuurgevoeligheid van DNA In cycler ( buisje verhit of gekoeld) • 94 º C  denaturatie  waterstofbruggen verbroken  DNA strengen gaan uit elkaar • 54 º C +2DNA primers (20 nucleotiden lang) Hechten zich aan target + DNA-polymerase + nucleotidenbasen • 72º C nucleotidenbasen hechten zich a target DNA-strengen Proces kan vele malen verlopen zonder nieuw enzym toe te voegen dank zij hittebestendig TAQ-DNA-polymerase ( uit heetwaterbronbacterie Thermusaquaticus) DNA vermeerderen met PCR

More Related