Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Litter æ r sakprosa. Master i faglitter æ r skriving 16. og 17. april 2009 Siri Nergaard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Litter æ r sakprosa. Master i faglitter æ r skriving 16. og 17. april 2009 Siri Nergaard

Litter æ r sakprosa. Master i faglitter æ r skriving 16. og 17. april 2009 Siri Nergaard

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Litter æ r sakprosa. Master i faglitter æ r skriving 16. og 17. april 2009 Siri Nergaard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reisen i litteraturen.Reisen: problemstillinger i forhold til representasjon av det “andre”: steder, kjønn, tekster. Litterær sakprosa. Master i faglitterær skriving 16. og 17. april 2009 Siri Nergaard

 2. Begreper • Representasjon • Den andre, det andre • Sted • Kjønn • Tekst

 3. Definisjon • Reiselitteraturens livsrom er møtet mellom jeget og det fremmede andre. • Gjennom reisen fortelling oversetter man det som virker annerledes, annetheten, til det kjente, det egne. • Arne Melberg, Å reise og skrive 2005

 4. Definisjon (forts.) • Travel literature seek to document encounters between self and other, to mediate between the familiar and the foreign. • The central issues in travel reportage has always been the relationship between self and world. • Casey Blanton, Travel Writing, 1995

 5. Former for reisetekster • Reiselitteratur (jf. Melberg og Blanton). Migrasjonslitteratur (V. Moberg Utvandrerne; J.Fante: “Bandini-bøkene”) • Journalistiske fortellinger (Aftenposten: Reise) • Filmer (Paris Texas, Thelma and Louise, science fiction osv.) • Fjernsyn (egen TV-kanal, programmer) • Reisehåndbøker, guider (Lonely Planet)

 6. Gjennom forskjellige mediatiske uttrykk definerer vår kultur sitt selvbilde og bearbeider ideologiske perspektiver på verden.

 7. Kulturell identitet • Reiselitteratur er, og har alltid vært, en spesielt egnet sjanger for å definere kulturell identitet: Bak en tilsynelatende nøytral beskrivelse (geografisk, eventyrlig osv.) artikuleres forskjellene mellom Jeget og den Andre, mellom den egnes kultur og den andres barbari. (’barbar’ fra gresk: 'ikke-greker', eg 'en som taler uforståelig‘). • Gjennom vurderinger og dommer, positive og negative, inneholder reiselitteraturen alltid et ideologisk perspektiv på verden.

 8. Det Andre som fellestrekkMotsetningen Jegetvs det Andre er del av det tradisjonelle dualistiske perspektivet som har delt verden inn i to motstridende kategorier. Kultur – Natur Dag – Natt Far – Mor Logos – Pathos Aktivitet – Passivitet Jf. Cixous og Kristeva i T. Moi (1985)

 9. Mann - Kvinne • Dualismene baserer seg på den grunnleggende kategorien Mann vs Kvinne og er hierarkisk inndelt: (jf. S. de Beauvoir, Det annet kjønn (1949) • positivt vs negativt • dominerende vs dominert • kjent vs fremmed (avvik, inversjon) • kriginal vs kopi (oversettelse) I møtet med det fremmede presenteres det Andre som motsetning til det Egne.

 10. Interkulturell oversettelse • Reiselitteratur kan anses som interkulturell oversettelse idet den tematiserer forholdet mellom identitet og alteritet. • Dette forholdet gjenspeiler seg for eksempel i forholdet mellom nasjonal identitet og “annerledeshet”, mellom dominerende og marginale kulturelle og sosiale posisjoner.

 11. Kritiske lesninger av reiselitteratur • Postkolonialistisk kritikk (E. Said, H. Bhabha) • Antropologi (J. Clifford, C. Geertz) • Gender Studies • Translation Studies

 12. Alternative narrativer(Counter-narratives) The little stories of those individuals and groups whose knowledges and histories have been marginalized, excluded, subjugated or forgotten in the telling of official narratives. “Subversive writing against marginality” (Kristeva) The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures (B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin 1989)

 13. Eksempel: V.S. Naipaul • Finding the Centre (1984) “Perspektivisme” “Hans kartlegging av det ukjente indre mislykkes i den forstand at han aldri finner det han leter etter. Når han i bokens første fortelling søker sin opprinnelse, fortaper denne opprinnelsen seg i mytologisk skimmer; og når han i Afrika-fortellingen søker et afrikansk “sentrum”, finner han nok en gang bare villspor, kulisser og hentydninger til det prinsipielt utilgjengelige og ukjente. I bokens første fortelling finner han ikke hjem; i den andre finner han ikke ut” (Melberg s. 204)

 14. Difference - Forskjellighet • Alternativ til det dualistiske hierarkiske perspektivet er det som anser identiteter som heterogene, flertallige, mangoldige, fragmenterte, forskjellige. • Différence – Différance (Derrida)

 15. Naipaul (forts.) • The Enigma of Arrival (1987) “Det flakkende blikket” “Han inntar en observerende posisjon i forhold til den engelske kulturen og det engelske landskapet som var han en fremmed reisende på tilfeldig visitt. Men når boken skifter perspektiv med en reise tilbake til Trinidad, så viser det seg at han er fremmed observatør der også” (Melberg s. 80) Naipaul “peker på umuligheten av å finne et stabilt perspektiv og en autentisk tilhørighet i en verden som kjennetegnes av stadig forandring” (Ib. s. 81).