1 / 24

MASTER OFICIAL EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

MASTER OFICIAL EN ENGINYERIA BIOMÈDICA. Universitat de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya. OBJECTIUS. L’objectiu del Màster en Enginyeria Biomèdica és la formació de professionals, a nivell de postgrau universitari, en:

mea
Télécharger la présentation

MASTER OFICIAL EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MASTER OFICIAL EN ENGINYERIA BIOMÈDICA Universitat de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya

 2. OBJECTIUS L’objectiu del Màster en Enginyeria Biomèdica és la formació de professionals, a nivell de postgrau universitari, en: • Activitats relacionades amb els productes i serveis socio-sanitaris, en els aspectes del seu disseny, fabricació, avaluació, instal·lació i manteniment, així com en la formació sobre la utilització dels equipaments mèdics.   • Activitats relacionades amb la preparació per a la investigació en un determinat camp de l’Enginyeria Biomèdica.

 3. SORTIDES PROFESSIONALS (I) • Àmbit industrial. Els subsectors principals que actuen com demandants d’aquest tipus d’especialització són: • Electromedicina • diagnòstic in vitro • nefrologia • cardiovascular • neurocirurgia • implants per a cirurgia ortopèdica i traumatologia • productes sanitaris d’un sol us • tecnologia dental...

 4. SORTIDES PROFESSIONALS (II) • Àmbit sanitari. És necessari personal amb responsabilitat directa sobre la gestió dels equipaments, que combini coneixements tècnics amb una adequada formació sobre l’aplicació d’aquestes tecnologies.  

 5. SORTIDES PROFESSIONALS (III) • Àmbit de les activitats de I+D+i. • Empreses • Centres de recerca • Grups de recerca El professional en enginyeria biomèdica ha de suposar el motor i el suport a la resta d’activitats de recerca, desenvolupament de producte, assessorament, avaluació de productes i instal·lacions.

 6. ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS (I) • Els estudiants han de cursar durant el primer quadrimestre 20 crèdits ECTS d’equiparació (aspectes biomèdics o aspectes tècnics) en funció de la seva titulació d’origen. • Entre la resta del primer quadrimestre i el segon quadrimestre els estudiants realitzen assignatures obligatòries amb un total de 40 ECTS. • En el tercer quadrimestre els estudiants elegeixen entre tres Especialitats (Tecnologia Mèdica, Enginyeria Clínica i Recerca). • Entre el tercer i el quart quadrimestre han de cursar sis assignatures optatives (30 ECTS) i el Projecte Final d’Estudis (30 ECTS). 

 7. Procedència estudis biomèdics Procedència estudis tècnics Màster en Enginyeria Biomèdica Fonaments biomèdics 20 ECTS Fonaments tècnics 20 ECTS Assignatures obligatòries 40 ECTS Especialitat Recerca 30 ECTS optatives 30 ECTS PFE en Laboratori de recerca Tecnologia Mèdica 30 ECTS optatives 30 ECTS PFE en Centre hospitalari Enginyeria Clínica 30 ECTS optatives 30 ECTS PFE en Empresa del sector ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS (I)

 8. ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS (II) • Els estudiants Especialitats Tecnologia Mèdica o Enginyeria Clínica que cursin les han de realitzar en el tercer quadrimestre com a mínim quatre assignatures (20 ECTS) de l’Especialitat. El Projecte Final d’Estudis (30 ECTS) es realitza en relació a una empresa del sector o a un centre hospitalari, respectivament.  • Els estudiants que cursin l’Especialitat de Recerca, al tercer quadrimestre elegeixen les assignatures optatives (30 ECTS) del bloc de recerca del Màster en Enginyeria Biomèdica. Al quart quadrimestre realitzaran el Projecte Final d’Estudis (30 ECTS), orientat a la recerca o plantejat com un projecte de tesis, en un laboratori de recerca. 

 9. PLA D’ESTUDISQUADRIMESTRE 1 • Assignatures d’equiparació (s’han de cursar quatre assignatures d’entre les següents, depenent de la titulació prèvia de l’estudiant):   o       Fonaments de biologia molecular i cel·lular (5 ECTS) o       Fonaments de biofísica (5 ECTS) o       Fonaments de fisiologia (5 ECTS) o       Fonaments de fisiopatologia (5 ECTS)  o       Fonaments d’informàtica i comunicacions (5 ECTS) o       Fonaments matemàtics (5 ECTS) o       Fonaments físics (5 ECTS) o       Fonaments de teoria de circuits, electrònica i automàtica (5 ECTS)  • Bioelectricitat i bioelectromagnetisme (5 ECTS) • Models i sistemes de control fisiològic (5 ECTS) 

 10. PLA D’ESTUDIS QUADRIMESTRE 2 • Biomaterials (5 ECTS) • Dispositius biomèdics (5 ECTS) • Imatges biomèdiques (5 ECTS) • Instrumentació biomèdica (5 ECTS) • Mètodes de modelització i simulació de biosistemes (5 ECTS) • Senyals biomèdics (5 ECTS)      

 11. PLA D’ESTUDIS QUADRIMESTRE 3 • Sis assignatures optatives (total 30 ECTS)     EC: Especialitat Enginyeria Clínica RE: Especialitat Recerca TM: Especialitat Tecnologia Mèdica QUADRIMESTRE 4 • Projecte Final d’Estudis PFE (30 ECTS) 

 12. ASSIGNATURES OPTATIVES • Anàlisi estadístic de dades biomèdiques(EC) (RE) • Anàlisi i processament avançat de senyals biomèdics(TM) (RE) • Anàlisi i visualització d’imatges mèdiques 2D i 3D(TM) (RE) • Bioenginyeria molecular i cel•lular(RE) • Biomecànica(TM) (RE) • Dosimetria de les radiacions ionitzants(EC) (RE) • Enginyeria clínica i models sanitaris(EC) • Enginyeria de teixits(TM) (RE) • Enginyeria hospitalària(EC) • Anàlisi instrumental per a la recerca in control de medicaments(RE) • Fonaments i tècniques d’anàlisi instrumental(TM) (EC) (RE) • Informàtica mèdica i telemedicina(TM) (EC) • Microsistemes i nanobioenginyeria(RE) • Projecte i disseny d’equips i sistemes biomèdics(TM) (EC) (RE) • Radiacions i salut humana(TM) (EC) (RE) • Radiofísica mèdica(EC) (RE) • Robòtica mèdica (TM) (RE)

 13. ESPECIALITATS (I) • L’Especialitat Tecnologia Mèdica Té una orientació professional i està dedicada a possibilitar a l’estudiant una formació avançada a l’àmbit industrial de l’Enginyeria Biomèdica. S’ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar el PFE en el marc d’un Període de Pràctiques en una empresa del sector. 

 14. ESPECIALITATS (II) • L’Especialitat Enginyeria Clínica Té una orientació professional i està dedicada a possibilitar a l’estudiant una formació avançada a l’àmbit sanitari de l’Enginyeria Biomèdica. S’ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar el PFE en el marc d’un Període de Pràctiques en un centre hospitalari.

 15. ESPECIALITATS (III) • L’Especialitat de Recerca Està adreçada a promoure la iniciació a la investigació en Enginyeria Biomèdica. Permet l’admissió directe al Doctorat en Enginyeria Biomèdica. S’ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar el PFE en el marc d’un Període de Pràctiques en un laboratori de recerca. 

 16. PROJECTE FINAL D’ESTUDIS (I) EMPRESES DEL SECTOR • Albyn Medical SL • Intersalus SA • IUCT (Institut de Ciència i Tecnologia) • Palex Medical SA • Philips • Roche diagnostic • Sener • Sibel SA • Siemens • Tecnocontrol SA • Telematic and Biomedical Services CENTRES HOSPITALARIS • Hospital Asepeyo. Servei d’Enginyeria Clínica • Hospital Clínic i Provincial de Barcelona • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Servei d’Enginyeria Clínica • Hospital de la Vall d’Hebron. Servei d’Enginyeria Clínica • Institut Guttmann

 17. PROJECTE FINAL D’ESTUDIS (II) CENTRES DE RECERCA • Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) • Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC): • - Unitat de Bioelectrónica (UB) • - U. de Biofísica i Bioenginyeria (UB) • - U. de Biomaterials i Biomecànica (UPC) • - U. de Ciencia i Nanotecnologia de Superficies (UB) • - U. de Dosimetria de les Radiacions Ionitzants (UPC) • - U. de Microbiologia (UB) • - U. de Robòtica i Visió (UPC) • - U. de Senyals i Sistemas Biomèdics (UPC) • - U. d’Informàtica Gràfica (UPC) • - U. d’Instrumentació i Bioenginyeria (UPC)

 18. PROJECTE FINAL D’ESTUDIS (III) CENTRES DE RECERCA • Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. (IDIBAPS) • Laboratori de Neurofisiologia i Biomembranes, Facultat de Medicina UB. IDIBAPS. (UB) • Laboratori de Fisiologia integrativa, Facultat Biologia. UB • Servei d'Hipobaria de la Universitat de Barcelona (UB) • Servei Cientific-Tènnic de la Universitat de Barcelona (UB) • Institut d’Alta Tecnologia. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona UNIVERSITATS ESTRANGERES AMB CONVENI • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne • Graz University of Technology • Imperial College London • Politecnico di Milano • Politecnico di Torino • Université de Rennes • University of Applied Sciences Jena

 19. DURADA I CÀRREGA LECTIVA • Estudis de dos cursos de durada, amb un total de 120 crèdits ECTS, dividits en quatre quadrimestres de 30 crèdits cadascun. Es considera que 1 crèdit ECTS correspon a 30 hores de treball per part de l’estudiant. HORARIS • Les sessions es desenvolupen de dilluns a divendres, a partir de les 15.00 h.

 20. ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT • Els estudiants podran sol·licitar l’admissió a la línia de recerca en Enginyeria Biomèdica del Programa Oficial de Postgrau (POP) de cada universitat quan hagin completat un mínim de crèdits 300 ECTS en el conjunt d’estudis de grau i postgrau, sempre i quan hagin realitzat 60 ECTS en Programes Oficials de Postgrau o disposin d’un títol oficial de Màster.  • La línia de recerca en Enginyeria Biomèdica està en el POP de Bioenginyeria per part de la UPC i en el POP de Biomedicina per part de la UB • Per als estudiants que disposin del títol de Màster Oficial en Enginyeria Biomèdica (especialitat Recerca), l’accés al Doctorat serà directe. 

 21. INFORMACIÓ • www.upc.edu/enginybiomedwww.ub.edu/enginybiomed • Contacte UPC enginybiomed@upc.edu Telèfon 93 4017160 • Contacte UB enginybiomed@ub.edu   Telèfon 93 4039075 Nombre de crèdits: 120 ECTS     Durada: Dos anys acadèmics Data inici de docència: 18 de setembre de 2006 Modalitat: Presencial Pràctiques en empreses i centres d’investigació: Sí Lloc d'impartició: Classes teòriques: Facultat de Física (UB) i ETSEIB (UPC) Classes pràctiques: Laboratoris dels departaments implicats Nombre de places de nou ingrés: 40 Import matrícula: Preu públic fixat per la Generalitat de Catalunya.

 22. REQUISITS D’ACCÉS • El Màster en Enginyeria Biomèdica està dirigit a estudiants que han finalitzat alguna de las següents titulacions: -   Enginyeries Tècniques -   Enginyeries -  Llicenciatures en Biologia, Farmàcia, Física, Medicina i Cirurgia i Química.  • Per a altres titulacions el Consell de Direcció del Màster haurà de realitzar un informe favorable per a l’admissió dels estudiants.

 23. MATRICULACIÓ • Període de preinscripció: DEL 12 DE JUNY AL 7 DE JULIOL • Període de matrícula: Juliol • Lloc de matrícula: Secretaria de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB) • Documentació per a la matrícula: Dos fotografies, fotocopia del DNI, fotocopia compulsada del títol que dona accés al màster i fotocopia compulsada de l'expedient acadèmic. • Lloc de preinscripció: Via web • Per realitzar la preinscripció s'han d'omplir dades personals i acadèmiques: Via web: • Dades personals Ompliu les caselles a la pàgina web de màster i postgrau de la UB • Dades acadèmiques Envieu l'expedient acadèmic amb la qualificació i convocatòries de totes les assignatures al correu enginybiomed@ub.edu

 24. Facultat de Biologia Dep. de Fisiologia Facultat de Medicina Dep. de Biologia cel·lular i anatomia patològica Dep. Ciències fisiològiques I Dep. d'Obstetrícia, ginecologia, pediatria, radiologia i medicina física Facultat de Física Dep. d'Electrònica Dep. d'Estructura i constituents de la matèria Dep. de Física aplicada i òptica Dep. de Física fonamental Escola Tècnica Superior de Enginyeria Industrial de Barcelona Dep. de Ciències dels materials i enginyeria metal·lúrgica Dep. d'Enginyeria de sistemes, automàtica i informàtica industrial Departament de Física i Energía Nuclear Dep. de Llenguatges i sistemes informàtics Dep. de Matemàtica aplicada I Dep. d'Organització d'empreses Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona Dep. d'Enginyeria electrònica Institut de Tècniques Energètiques UB UPC

More Related