Download
bedrijfseconomie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedrijfseconomie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

192 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bedrijfseconomie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bedrijfseconomie H6 Kengetallen Junior accountmanager

  2. Liquiditeitbalans Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Balans waarbij de bezittingen en schulden zijn onderverdeeld in hoofdgroepen. Bij iedere hoofdgroep hoort een subtotaaltelling. De hoofdgroepen: vaste activa vlottende activa eigen vermogen vreemd vermogen lang vreemd vermogen kort

  3. Beoordelen liquiditeit Current ratio De verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen kort. Quick ratio De verhouding tussen de vlottende activa minus de voorraad en het vreemd vermogen kort.

  4. Solvabiliteit Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Solvabiliteit Geeft aan wat je hebt verdiend met het vreemde vermogen. Solvabiliteitsgraad Het geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Solvabiliteitspercentage De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen Debt ratio Geeft aan welk deel van het totale vermogen gefinancierd is met vreemd vermogen.

  5. Rentabiliteit Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Rentabiliteit De verhouding tussen de opbrengsten van een onderneming en het geïnvesteerde vermogen in de onderneming. ROS ‘Return On Investement’ ROI ‘Return Of Investement’

  6. Rentabiliteit Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Kengetallen rentabiliteit: REV: Rentabiliteit van het eigen vermogen RVV: Rentabiliteit van het vreemde vermogen RTV: Rentabiliteit van het totale vermogen

  7. Cashflow Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Cashflow In- en uitstroom van liquide middelen. Berekening cashflow nettowinst + afschrijvingen – privéopname + privéstorting verandering EV (winstreservering) + afschrijvingen Berekening cashflow bij bv nettowinst + afschrijvingen – vennootschapsbelasting – dividend - tantièmes

  8. Gemiddelde voorraad Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Gemiddelde voorraad Waarde van de artikelen in geld over een bepaalde periode. Berekenen gemiddelde voorraad

  9. Omzetsnelheid Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Omzetsnelheid De omzetsnelheid is het aantal keer dat de gemiddelde voorraad in een jaar wordt verkocht. Berekenen omzetsnelheid

  10. Omzetduur Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Omzetduur Tijd die nodig is om de gemiddelde voorraad één maal om te zetten in geld. Berekenen omzetduur