1 / 36

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA. 2008. Mediátorképzés. TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS. Az egyén és a többiek. Az egyén késztetései: Autonómia (függetlenség) önmegvalósítás, önbecsülés Homonómia (beolvadás) – beilleszkedést segíti szeretet, elfogadás Ellentét, de egyensúlyra törekvés. (Angyal)

mead
Télécharger la présentation

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2008. Mediátorképzés

 2. TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS

 3. Az egyén és a többiek Az egyén késztetései: • Autonómia(függetlenség) önmegvalósítás, önbecsülés • Homonómia (beolvadás) – beilleszkedést segíti szeretet, elfogadás Ellentét, de egyensúlyra törekvés. (Angyal) Szociális viselkedés elsajátítása: • Érés, érettség (biológiai, fiziológiai) frontális vagy homloklebeny, SMA (supplementáris motoros area) – szociális ingerek • Tanulás (élmény, utánzásos, behelyettesítő / vikariáló)

 4. A szociális tanulás tartalmi része • Normarendszer, ideák, célok kialakítása: mi a követendő viselkedés (kapcsolat az értékekkel) • Önkontroll-funkciók: hogyan valósul meg a kívánt viselkedés - késleltetés - perzisztencia (kitartás) - frusztrációs tolerancia akadály legyőzése értéket jelent • Szociális ingerek szerepe - szociális kompetencia (illetékesség) - dependencia (függés) megfelelő mértéke (autonómia-homonómia) EOP (endogén opiát rendszer)

 5. A szociális tanulás formái • Utánzásos: viselkedés megfigyelése, követése, többszöri ismétlése „úgy viselkedem, mint ő” főleg spontán (nem tudatos), esetleg minta tudatos megválasztása • Azonosulás: érzelmi kötődés alapján - szereptanulás „úgy viselkedem, mintha én lennék ő” tudatos

 6. Szociális meghatározottságú személyiségjellemzők • Éntudat: a személyiség önállóként való létezésének felfogása elkülönülés a környezettől (a szimbiózis felbomlása) szimbiózis: az együttélők egy közös rendszerben egyként funkcionálnak • Énkép: „milyennek látom magam?” :testkép kognitív kép szociális kép • Én-ideál: „milyen szeretnék lenni?” • Önellenőrzés (önkontroll) – önértékelés viselkedés szabályozása viselkedés minősítése • Önnevelés– értékek, erkölcsi alapelvek szerepe kapcsolata az attitűdökkel (értékelő viszonyulás) értékek követése + attitűd alapján

 7. A társas interakciókban megnyilvánuló emberi viselkedés magyarázó elvei • Hedonizmus: öröm keresése, fájdalom kerülése (Epikurosz) előnyök – hátrányok aránya (jutalom – büntetés analógiája) (behavioristák) • Hatalom, tekintély birtoklása (Machavelli, Nietzsche) • Altruizmus: önfeláldozás, jót tenni a másikkal genetikai hasonlóság fokozza – egoizmus? altruista egoizmus (Selye) • Racionalizmus: „naiv tudós” (következtetések) • Érzelmek – irracionalitás (pl. pszichoanalízis: énvédő mechanizmusokból eredő torzítások • Tudományos elméletek: szociálpszichológia: társas folyamatok az egyén felől behaviorizmus, alaklélektan (belső reprezentációk) kognitív megközelítés (megismerés, személyészlelés)

 8. SZEMÉLYÉSZLELÉS

 9. Személyészlelés összetettsége Személyészlelés folyamatának összetevői: • Információfeldolgozás • Emlékezet • Érzelmi jelleg • Értékek hatása Pontossága függ: • Az észlelő tulajdonságaitól • Az észlelő hangulatától • Az észlelt (vagy cél-) személytől • A helyzettől

 10. Burkolt személyiségelmélet Milyen ember Joe? „Joe kinyitotta egy étterem ajtaját és mielőtt belépett volna, maga elé engedett egy házaspárt. Az étterembe lépve udvariasan megkérdezte a pincértől, hogy melyik asztalnál ülhet le. Nem sokkal azután, hogy helyet foglalt, megérkezett partnere. Gyorsan felállt, lesegíttte partnernője kabátját és felakasztotta a fogasra. Leülésnél udvariasan fogta partnernője székét.” • Intelligens • Udvarias • Domináns • Extrovertált • Jó külsejű • Népszerű

 11. Torzítások • Élénkség: intenzívebb inger nagyobb hatású • Sémák: korábbi tapasztalat (tudati reprezentáció) Osztályozás (kategorizáció) - prototípus Személyre vonatkozó séma sztereotípia: leegyszerűsített kép az emberek csoportjairól Én-séma • Holdudvar hatás: egy tulajdonság kiterjesztése • Ön-beteljesítő sztereotípiák: feltételezett jellemzők szerinti viszonyulás • Oksági következtetések (attribúciók) • Elsőbbségi– újdonsági hatás

 12. Solomon Aschkísérlete/1 • Intelligens • Szorgalmas • Impulzív • Kritikus • Makacs • Irigy

 13. Solomon Aschkísérlete/2 • Irigy • Makacs • Kritikus • Impulzív • Szorgalamas • intelligens

 14. Benyomás kialakítása • Gestalt (egészlegesség) (Solomon Asch) központi és perifériás tulajdonságok Kísérlet: a.) „intelligens, ügyes, szorgalmas, melegszívű, határozott, gyakorlatias, óvatos” b.) „intelligens, ügyes, szorgalmas, rideg(hideg) határozott, gyakorlatias, óvatos” • Aritmetikai modellek matematikai képletek: összegzés súlyozás • Torzítások (lásd korábban!)

 15. ATTRIBÚCIÓK

 16. Attribúciók (oktulajdonítások) Miért tette? „A körzeti orvos keserűen szidja az új betegbiztosítási rendszert. Azt állítja, hogy az nehezíti az orvos-beteg kapcsolatot és rosszabb ellátást eredményez. Ismeretes, hogy az orvosok az új rendszerben valamivel kevesebbet fognak keresni. Miért panaszkodik a doki?” • Filozófus-logika: vagy külső, környezeti ok Haider vagy belső, egyéni ok (képesség erőfeszítés) • „Társadalomtudós” a megfigyelő (Harold Kelley) dimenziók: állandóság megkülönböztetett jelleg egyetértés

 17. Minek tulajdonítja az eset bekövetkezését? „2000. április 6-án késő este záróra után K. Ferenc, L. Béla, L. Lajos és L. R. fiatalkorú, helybeli lakosok, ittas állapotban beállítottak a helybeli Sport nevű, III. osztályú eszpresszóba. Az éppen elszámolást végző H. K.-né pincérnőt, régi ismerősét, L. Béla felszólította, hogy azonnal szolgálja ki őket, ahogyan szokta, majd hátrahívta a raktárba. A kihallatszó zajra felfigyelő rendőrjárőr behatolva azt látta, hogy az igen hiányos öltözetű nőt a férfiak körülállják. A gyanúsítottakat a rendőrségre szállították. K. Ferenc, L. Béla és Lajos, valamint L. R. azt állították, hogy a pincérnőt megerőszakolni nem akarták, vele szexuális aktusra közös megegyezéssel, anyagiak ellenében kívántak lépni. Állításukat a pincérnő tagadja. Az ügyet a rendőrség vizsgálja.” • A férfiak ittasságának 1 2 3 4 5 • A férfiak erőszakos személyiségének 1 2 3 4 5 • A nő kihívó viselkedésének 1 2 3 4 5 • A nő romlott erkölcseinek 1 2 3 4 5 • A körülmények szerencsétlen összejátszásának 1 2 3 4 5 K. Ferenc = Kolompár Ferenc, L. Béla = Lajkó Béla, L. Lajos = Lajkó Lajos

 18. ELŐÍTÉLET • Mélyen, gyakran gyerekkorból ered • Érzelmek kötődnek hozzá • Nehezen változtatható • Összefüggése a tapasztalatokkal • Igazoló bizonyítékok, információk „gyűjtése”, azokra fokozottabb érzékenység • Csoportközi előítélet ( pl. a-sok és b-sek), kísérlet: barna- és kékszeműek • Feloldása: közös cél vagy közös ellenség

 19. TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS

 20. Társak jelenléte • Egyszerű feladatok végzésénél serkentő (facilitáló) • Bonyolult feladatoknál gátló Magyarázat: - izgalomelmélet (Zajonc) - minősítéselmélet (Cotrell) jutalom ill. büntetés értékű (siker- v. kudarcorientáltság) - figyelem elterelődése (rutin v. új f.a.) Közös tevékenységnél „társas lazsálás”

 21. Konformitás/1 • Sherif kísérlete: sötét szobában mozgó fénypont csoportnorma hosszantartó hatása • Aschkísérlete: vonalhosszak 1. 2. 3. 4. Melyikkel azonos hosszúságú a 4.vonal?

 22. Konformitás/2 Asch kísérletének eredménye: • Függetlenek: - valódi függetlenek (magabiztosság) - visszahúzódók (érdektelenség a környezet iránt) - feszültek (megfelelni vágyás) • Engedékenyek: - önalávetők (észlelés torzítása) - behódolók (önbizalomhiány) - véleménytorzítók („nem kilógni a sorból”) Társ ill. társnélküliség hatása Redukált csoporthelyzetben is (külön fülke)

 23. Konformitás/3 Kultúra hatása: norvégok és franciák eltérők Csoportbefolyása (Deutsch és Gerard) - információs (egyén véleményét megváltoztathatja) - normatív (az egyén meg akar felelni) Vitacsoportba új tagok: nonkonform perifériára (Schachter) Társas fertőzés: divat, viselkedési stílus, öngyilkosság

 24. Engedelmesség Milgram kísérlete (áramütéses tanulás) Az engedelmesség okai • Tekintély (legitim!, pl. egyenruha) – felelősség • Fokozatos bevonódás (lépésről lépésre) • Vezető határozottsága • Társnélküliség • Fizikai távolság a bántalmazottól • Kognitív disszonancia csökkentése: pl. engedelmesség mint erény „áldozat” hibáztatása

 25. Manipuláció, mikor: „…az egyik fél a másik által nem ismert információ-többlettel rendelkezvén a másikat olyan viselkedésre veszi rá, amelyre az a teljes információmennyiség birtokában nem lenne hajlandó.” (Csepeli György) „leplezett aszimmetria” (Csepeli), „visszaélés a szabadsággal” (Síklaki) Meggyőzés „…a meggyőzés valójá-ban – tanulás és tárgya-lás, nem pedig győzködés és eladás. Elkötelezettséget és gyakorlatot igénylő művészet…” (J.A.Couger) tkp. attitűdmódosítás A befolyásolás eszközei

 26. A befolyásolási folyamat lépései (Kelman) • Elfogadás vagy behódolás a HATALOM miatt jutalomért vagy a büntetés elkerülése érdekében • Azonosulás (identifikáció) a VONZERŐ miatt a szeretett vagy fontos személynek megfelelni vágyás • Belsővé tétel (internalizáció) a HITELESSÉG miatt értékek azonossága alapján létrejövő tisztelet Lásd a szociális tanulás formáinál is! (5. dia)

 27. AttitűdökÉrtékek

 28. Attitűd Jelentése: beállítódás, készenlét (kezdetben) Definíció: „társadalmilag értelmezhető lelki folyamatok, melyek meghatározzák az egyének viselkedését a társadalomban.” (Thomas és Znamieck) Viselkedés + , közelítő -, távolító Tömören: értékelő viszonyulás Dimenziói: érzelmi – értékelési (+, -) intenzitás (összefügg a tartóssággal) relevancia (fontosság, elkötelezettség)

 29. Attitűd/2 Szerkezete: a. kognitív elemek b. érzelmi-affektív elemek c. viselkedéses elemek Funkciói: 1. társas közeghez való alkalmazkodás 2. pszichológiai önvédelem (pl. kivetítés) 3. érték kifejezés (táras hely) 4. tudás (illúzió?) Attitűdváltozás: különböző attitűdök hatásai • Spinoza: hedonizmus jegyében egyensúlyra törekvés • Heider: egyensúly elve • Osgood: összhang elve: átértékelés

 30. Kognitív disszonancia Tudati össze nem illés : pl. választás esetén kivédése: nem választás, fel- ill. leértékelés Attitűd és viselkedés kapcsolata Attitűddel ellentétes viselkedés – kognitív disszonancia – feszültség – redukció vagy indukció önigazolás lelkiismeret Énkép védelmében önigazolási tendencia, hátterében értékek Erkölcsi értékek – becsület Intellektuális értékek – értelmesség Értéksérelem – belső igazolás (Festinger kísérlete)

 31. Attitűd és viselkedés Önpercepció (Bem) Cselekvésem oka külső belső (nem szabad választás) (szabad választás) összhang attitűddel Szabadságot korlátozza: • Parancs (kényszer, szankciók) • Szociális normák: releváns mások elvárásai engedelmesség Cselekvés szándéka: attitűd alapján megfelelni vágyás (engedelmesség alapján)

 32. Saját viselkedés értelmezése • Motiváció: külső: jutalom, dicséret belsőt csökkenti belső (intrinszik): pl. a cselekvés öröme, kihívás • Önkárosító stratégiák helyzet nehezítése külső ok megteremtésére • Tanult tehetetlenség (helyzet befolyásolhatatlansága) • Pszichológiai ellenállás: a cselekvési szabadság veszélyeztetése: tiltott felértékelése erős nyomással szembe fordulás • Érzelmek tulajdonítása izgatottság értelmezése (Schachter és Singer kísérlete)

 33. Értékek Max Weber: célérték: követendő cselekvés eszközérték: a cselekvés hogyanja „A társadalom és az egyén közötti közvetítők, közegyetértés alapján” (kultúra, ideológia) Funkciói: • Személyi integráció • Csoportok integrációja Értékek összefüggése a személyiség autonómiájával

 34. Klasszikus értékek: Halgass az idősekre! Élj takarékosan! A szegénység: erény Törődj az elesettekkel! Szeresd felebarátodat! Dolgozz! Áldozd fel magad! Korlátozd vágyaidat! Légy becsületes! Engedelmeskedj! Bűnös vagy Új értékek: Szeresd magad! Valósítsd meg magad! Éld ki vágyaidat! Légy sikeres! Élvezd az életet! Fogyassz! Szerezz minél többet! Védd meg jogaidat! Légy autonóm! Keresd az újat! Siker=gadagság Az élet jó Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa Ártatlan vagy Értékeink(Hankiss Elemér alapján)

More Related