Download
h gskoleverket arbetar f r studenternas r ttss kerhet k rdagen den 7 oktober 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010

Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhetKårdagen den 7 oktober 2010

 2. Vad betyder rättssäkerhet? • Det ska vara möjligt att förutse hur en rättsliga fråga kommer att behandlas • Reglerna ska vara enkla, tydliga och ändamålsenliga • De ska vara kända i förväg (offentliggjorda) • De ska tillämpas lojalt och korrekt av de rättstillämpande organen • Myndighetsutövande beslut kan ofta överklagas

 3. Juridiska avdelningen sköter handläggningen åt två nämnder • Överklagandenämnden för högskolan: www.onh.se • Högskolans avskiljandenämnd: www.han.se

 4. Högskoleverkets arbetsmetoder • i tillsynen • Enskilda ärenden och förfrågningar • Tillsynsbesök • Egeninitierade projekt och uppföljningar • Regeringsuppdrag

 5. Enskilda ärenden • Efter anmälningar från studenter, studentkårer eller lärare • Verket bedömer om frågan behöver utredas • Resulterar i ett beslut • Högskoleverket kan uttala kritik och ge rekommendationer • Uppföljning av beslutet vid behov • Inga sanktioner; legitimitet och kunskap

 6. Antagning och tillträde • Antagningsbeslut är gynnande och får inte ändras till nackdel för en student • Högskolorna beslutar om behörighetsvillkor för antagning till en viss utbildning; verkets kritik kan gälla dålig information eller bristande efterföljd • Bristfällig tillämpning av urvalsreglerna • S.k. skuggdoktorander

 7. Utbildnings- och kursplaner/studieplaner • Det saknas föreskrivna planer • De planer som finns är otydliga eller ofullständiga • Planer ändras under en utbildnings gång utan genomtänkta övergångsbestämmelser • Särskilt ofta brister i doktorandernas individuella studieplaner och fakultetsnämndernas årliga uppföljningen

 8. Tillgodoräknande och examination • Det ska vara klart vem som är examinator • Beslut om betyg får inte överklagas; bedömningar av studenters prestationer ingår inte i tillsynen • Om högskolan begränsar antalet prov eller praktiktillfällen – minst 5 prov respektive 2 provtillfällen • Begäran om tillgodoräknande måste avgöras genom beslut, som kan överklagas

 9. Handledning • Grund- och avancerad nivå: handledning under praktik eller annan verksamhetsförlagd utbildning respektive handledning vid uppsatsskrivning • Forskarnivå: handledning av doktorandens hela forskarutbildning fram till disputationen • Brister i handledningen kan få till konsekvens att en student inte godkänns

 10. Allmän förvaltningsrätt • Vägran att lämna ut handlingar, t.ex. gamla tentamina • Dålig service, t.ex. underlåtenhet att besvara e-post • Långa handläggningstider, t.ex. för att få examensbevis • Felaktig hantering av överklaganden

 11. Information om tillsyn • www.hsv.se – fliken Regler och tillsyn • www.studera.nu - fliken Livet som student; Studenträtt • Tillsyn: • Nyhetsbrevet Studenträtt • Beslut och rapporter • Vanliga frågor och svar

 12. Information om tillsyn (forts.) • Anmälan: • Jag vill göra en anmälan till Högskoleverket • Jag vill ställa en högskolejuridisk fråga till Högskoleverket • Viktigare beslut – rapport vartannat år