Download
otu enja sredstava porezni i ra unovodstveni aspekt amra salihovi oktobar listopad 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTUĐENJA SREDSTAVA - porezni i računovodstveni aspekt - Amra Salihović oktobar/listopad 2010 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTUĐENJA SREDSTAVA - porezni i računovodstveni aspekt - Amra Salihović oktobar/listopad 2010 .

OTUĐENJA SREDSTAVA - porezni i računovodstveni aspekt - Amra Salihović oktobar/listopad 2010 .

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OTUĐENJA SREDSTAVA - porezni i računovodstveni aspekt - Amra Salihović oktobar/listopad 2010 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OTUĐENJA SREDSTAVA- porezni i računovodstveni aspekt -Amra Salihovićoktobar/listopad 2010.

 2. Goodwill, patenti, licence, zaštitni znakovi, žigovi, računarski programi, koncesije MRS 38 - Nematerijalna imovina MSFI 3 - Poslovna spajanja MRS 36 - Umanjenje vrijednosti imovine a) razdvojivu nematerijalnu imovinu i b) nerazdvojivu nematerijalnu imovinu Otuđenje nematerijalne imovine zahtijeva dva knjigovodstvena koraka: da se obračuna amortizacija, do kraja mjeseca kada se otuđuje ili reklasificira da se nematerijalno sredstvo isključi iz bilansa stanja prenosom akumulirane amortizacije na nabavnu vrijednost nematerijalnog sredstva, po NETO PRINCIPU (019, 676 / 01, 560, 626) Otuđenje NEMATERIJALNIH stalnih sr. - računovodstveni aspekt -

 3. Otuđenje NEMATERIJALNIH stalnih sr.- porezni aspekt - • Zakon o porezu na dobit - trošak amortizacije za prodata, uništena, rashodovana ili na drugi način otuđena stalna sredstva priznaje se do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi • Propisi o PDV - nematerijalna stalna sredstva imaju tretman USLUGE • Prodaja u zemlji – PDV na prodajnu cijenu • Prodaja u inostranstvo – nema PDV-a (čl. 15. stav 2. • Poklon - pružanje usluga bez naknade ili uz smanjenu naknadu predstavlja, shodno članu 9. Zakona korištenje usluga u vanposlovne svrhe gdje je porezna osnovica iznos ukupnih troškova poreznog obveznika za pružene usluge

 4. Otuđenje NEMATERIJALNIH stalnih sr.- računovodstveni aspekt - Primjer (prodaja rač. programa): Ili 626 Primjer (poklon): Pravno lice „A“ dalo je bez naknade licu „B“ software čija je nab. vr. iznosila 150.000 KM a ispravka vrijednosti je 40.000 KM.

 5. OtuđenjeZEMLJIŠTA • Načini otuđenja: prodaja, poklon, razmijena • Knjiženje po NETO principu: • 625 - Dobici od prodaje mater. sr. ili • 675 - Gubici od prodaje mater. sr., korekcija za porez na promet nepokretnosti • izuzetno, ako je prodajna cijena jednaka knjigovodstvenoj preporučuje se bruto sistem knjiženja

 6. OtuđenjeZEMLJIŠTA- porezni aspekt - • PDV aspekt: “Oslobađanje plaćanja poreza iz člana 25. stav 1. tačka 2. Zakona odnosi se na svaki promet zemljištem, osim zemljišta na kome se nalazi sagrađeni nepokretni objekat i zemljišta koje pripada objektu i služi njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta“ • Porez na promet nepokretnosti

 7. OtuđenjeZEMLJIŠTAknjigovodstveni aspekt ili 675 Bruto princip otuđenja

 8. OtuđenjeNEKRETNINA • Načini otuđenja: prodaja, poklon, razmijena • Knjiženje po NETO principu: isknjižavanje njegove vrijednosti (potražuje) i ispravke vrijednosti (duguje), uz knjiženje potraživanja od kupca za postignutu prodajnu vrijednost (duguje). U zavisnosti od iznosa između postignute prodajne cijene i preostale neotpisane vrijednosti stalnog sredstva, od takve prodaje bi se ostvarili • 625 - Dobici od prodaje mater. sr. ili • 675 - Gubici od prodaje mater. sr. • Porezni aspekt: • PDV aspekt • Aspekt poreza na promet nepokretnosti • Aspekt poreza na dohodak • Aspekt poreza na dobit

 9. OtuđenjeNEKRETNINA- PDV aspekt - • PDV-om se oporezuje samo prvi prijenos prava svojine ili prava raspol. novoizgrađenom, neupotrebljavanomnepokretnom im. • Ispravka ulaznog PDV-a pri otuđenju nekretnina • obveznik može odbiti ulazni PDV ako kupuje (baš) “novosagrađen” objekat i to (baš i direktno) od investitora • obveznik ima pravo odbiti PDV, pod uslovom da ta dobra, odnosno usluge koristi za promet dobara i usluga koji podliježe plaćanju PDV-a • Ako se nekretnina otuđi prije isteka perioda za ispravku (10 godina),postoji obaveza ispravke ulaznog PDV (čl. 86. Praviln.)

 10. OtuđenjeNEKRETNINA- knjiženje ispravke ulaznog PDV-a • Primjer (prodaja nekretnine u roku za ispravku): Pravno lice je 2010. godine prodalo nekretninu za 80.000 KM. Nekretnina je kupljena 2007. godine po cijeni 100.000 KM plus 17.000 PDV.  U ovomslučaju je potrebnoizvršitiispravkuulaznog PDV zapreostalih6 godina(2007., 2008., 2009 i 2010. godinasugodine u kojima je sredstvokorišteno), odnosnopotrebno je izvršitiispravku 6/10 ulaznog PDV-a, što u ovomslučajuiznosi 10.200 KM (17.000 x 6/10).

 11. OtuđenjeNEKRETNINA- aspekt poreza na promet nepokretnosti - Porez na promet nepokretnosti: izuzet prvi prijenos vlasništva - u svim kantonalnim zakonima Ipak... • U HNK uslov za oslobađanje: • prodaju prvom kupcu u roku od dvije godineod dana primopredaje objekta • U KS porez na promet nekretnina se ne plaća: • na prenos vlasništva nanovosagrađenim objektima kada se prodaju prvom kupcu, ako je prodavac pravno lice

 12. OtuđenjeNEKRETNINA- aspekt poreza na dohodak - Poklon nekretninazaposlenicima • sva primanja ostvarena po osnovu rada za poslodavca bez obzira na oblik davanja: u novcu, stvarima, pravima ili uslugama su oporezivi dohodak (čl. 10. Zakona o porezu na dohodak), ipak • princip OPCIJSKOG oporezivanja • nasljedstva i pokloni na koje se porez plaća prema drugim kant. ili fed. propisima NE smatraju se dohotkom (čl. 5. tač. 6.) • poklon nekretnine na koju je plaćen porez na promet nepokretnostiNEsmatra se donacijom kada je poklonjena fizičkom licu koje nije u radnom odnosu

 13. OtuđenjeNEKRETNINA- aspekt poreza na dobit - Gubitak od otuđenja nekretnina je porezno dopustiv rashod sve dok je transakcija obavljena prema tržišnim uslovima Međutim: • kada se osnovica poreza na dobit „ošteti“ u odnosu sa povezanim licima -korekcijau poreznom bilansu • u poreznom bilansu prikazuje vrijednost transakcija sa povezanim licima po cijenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“) • U poreznom bilansu se prikazuje razlika između cijene utvrđene primjenom principa „van dohvata ruke“ i transferne cijene

 14. OtuđenjeNEKRETNINA-aspekt poreza na dobit; transferne cijene- Ko se smatra povezanim licem s aspekta Zakona o porezu na dobit? Povezanim licima se smatraju ona fizička ili pravna lica u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole (posjedovanje više od polovine ili pojedinačno najvećeg dijela dionica ili udjela) ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke (uzajamno veliki obim kupoprodaje, tehnološka zavisnost ili na drugi način stečena kontrola nad upravljanjem) Povezanim licem sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili u kapitalu

 15. OtuđenjeNEKRETNINA-aspekt poreza na dobit, revaloriz. rezerve- Otuđenje stalnih sredstva (na bilo koji način) zahtijeva isknjižavanje revalorizacione rezerve, ukoliko se stalna sredstva vrednuju po metodi revalorizacije Rrevalorizacija stalnih sredstava će rezultirati iskazivanjem kapitalnih dobitaka - oporeziva dobit u poreznom bilansu se uvećava i za te iznose

 16. Primjer(prodaja sredstva koje je ranije revalorizovano): Knjigovodstvena stanja na dan prodaje (decembar 2010.) su: - bruto knjigovodstvena vrijednost 150.000 - akumulirana ispravka vrijednosti 45.000 (30.000 + 15.000 amortiz. za 2010.) - neto knjigovodstvena vrijednost 105.000 - revalorizacijske rezerve 40.000 - prodajna vrijednost 130.000 - prihod od prodaje 25.000(130.000-105.000) -U BU prihod od prodaje je 25.000 KM -Ostatakstvarnekapit.dobiti je u akum.dobiti -Uk. tr. amort. priznat u BU

 17. OtuđenjeTRANSPORTNIH SREDSTAVA • Načini otuđenja: prodaja, poklon, razmijena • Knjiženje po NETO principu: isknjižavanje njegove vrijednosti (potražuje) i ispravke vrijednosti (duguje), uz knjiženje potraživanja od kupca za postignutu prodajnu vrijednost (duguje). U zavisnosti od iznosa između postignute prodajne cijene i preostale neotpisane vrijednosti stalnog sredstva, od takve prodaje bi se ostvarili • 625 - Dobici od prodaje mater. sr. ili • 675 - Gubici od prodaje mater. sr. • Porezni aspekt: • PDV aspekt • Aspekt poreza na promet nepokretnosti • Aspekt poreza na dohodak • Aspekt poreza na dobit

 18. OtuđenjeTRANSPORTNIH SREDSTAVA- PDV aspekt - • za putnička vozila, bez obzira što se koriste u poslovne svrhe, ukoliko se u njima prevoze zaposlenici i rukovodstvo, ne može se ostvariti pravo na odbitak ulaznog PDv-a prilikom njihove nabavke • prilikom otuđenja (prodaje, poklona, razmjene) putničkih prevoznih sredstava, shodno članu 64. Pravilnika, ne postoji ni obaveza obračunavanja izlaznog PDV-a na poreznoj fakturi(uz naznaku da PDV nije obračunat prema članu 32. Zakona i 64. Pravilnika) • prodajateretnih vozila koja su se koristila za obavljanje registrovane djelatnosti podliježe obavezi obračunavanja i plaćanja PDV-a na osnovicu koju čini prodajna cijena • Poklanjanja teretnih vozila je vanposlovna potrošnja: osnovica za PDV je nabavna vrijednost bez PDV-a umanjena za 20% za svaku započetu kalendarsku godinu • Poklon povezanom licu: osnovica trž. cijena bez mogućnosti umanjenja za amortizaciju

 19. Otuđenjetransportnih sredstava- aspekt poreza na dohodak - Poklon vozila zaposlenicima • sva primanja ostvarena po osnovu rada za poslodavca bez obzira na oblik davanja: u novcu, stvarima, pravima ili uslugama su oporezivi dohodak (član 10. Zakona o porezu na dohodak), porez na dohodak i puni doprinosi Poklon vozila trećim licima • Donacija u naturi: 11,11 % poreza na dohodak

 20. Primjer (poklon vozila uposleniku): -nabavna vrijednost 30.000 KM -otpisana vrijednost 25.000 KM dato je uposleniku bez naknade - trž. vrijednost vozila u momentu otuđenja iznosi 10.000 KM

 21. OBRAČUN PLAĆE PO OSNOVU KORISTI ZA UPOSLENIKA Ako poslodavac plaća porez na svoj teretza preračun koristi u bruto iznos treba primijeniti formulu iz člana 20. Pravilnika o primjeni Zakona o doprinosima (treba iznos “podići” i za porez i za doprinose iz plaće) • KORIST („iznos na ruke“) = 1.0000,00 KM • bruto iznos koristi (1.000/0,9)/0,69 = 16.10,31 KM • doprinosi iz plaće (1.610,31 x 31%) = 4992 KM • oporezivi dohodak (plaća) (1.610,31 - 499,20) = 11.111,11 KM • raspoloživi odbitak u tom momentu = 0,00 KM • osnovica za porez (1.111,11 - 0,00) = 11.111,11 KM • porez (1.111,11 x 10%) = 1111,11 KM • isplata na ruke (1.111,11 - 111,11) = 10.000,00 KM • doprinosi na plaću (1.610,31 x 10,5%) = 1690,08 KM • ukupni trošak poslodavca (1.610,31 + 169,08) = 1.779,9 KM

 22. Prema OBRAČUNU provodi se sljedeće knjiženje:

 23. OtuđenjeOPREME i dr. materijalnih sr. • Načini otuđenja: prodaja, poklon, razmijena • Knjiženje po NETOprincipu: (675-Gubitak ili 625 – Dobici) • Porezni aspekt: • PDV aspekt (u iznimnim situac. se vrši ispravka ulaznog PDV) • Prodaja sa PDV • Poklon ili manjak: osnovica nabavna vr. – 20% za svaku god. Amort • kod prodaje opreme nikada nema razloga za ispravku ranije odbijenog ulaznog poreza!!!! • Krađa opreme je „Manjak koji se može pravdati višom silom“ • Aspekt poreza na dohodak - Poklon (prodaja po nižoj cijeni) zaposleniku = plaća - Poklon trećem licu = 11,11% poreza na dohodak • Aspekt poreza na dobit • Transferne cijene • Revalorizacija (kapitalna dobit)

 24. Otuđenja opremenakon povlačenja iz aktivne upotrebe • MRS-16 ne poznaje kategoriju sredstava van upotrebe na način koji je prisutan u našoj ekonomskom praksi • amortizacija NE prestaje kada se sredstvo prestaje koristiti i povlači iz upotrebe, izuzev ako se klasificira kao sredstvo namijenjeno prodaji (MRS 16. t 55.) • porezno dopustiv rashod – tr. amortizacije sredstava koja su aktivnoj upotrebi • preći na funkcionalni metod obračuna amortizacije za opremu koja se ne koristi

 25. Otuđenja opremenakon povlačenja iz aktivne upotrebe • Da li i kako neaktivnost stalnog sredstva (opreme) utiče na PDV tretman opreme u smislu ispravke ulaznog poreza „u slučaju promjene namjene“? Može li se stavljanje sredstva van aktivne upotrebe smatrati promjenom namjene? • Kupovina opreme-pravo na odbitak ulaznog PDVa- • Tr. amort. ulazi u vrijednost učinka koji se oporezuje na trž. • U slučaju neakt.sr. trošak amort. se knjiži direktno na 6 • Dakle, u periodu neaktivnosti, oprema ne prenosi vr. na učinke koji se oporezuju U period za ispravku odbitka ulaznog PDV-a NE ulazi period u kojem je sredstvo bilo izvan aktivne upotrebe, odnosno da, nakon što se sredstvo ponovo aktivira, period za ispravku treba produžiti za onaj period u kojem sredstvo nije bilo u upotrebi

 26. OtuđenjeULAGANJA

 27. OtuđenjeULAGANJAnamijenjenih trgovanju i prodaji Efekti vrijednosnog usklađivanja: • Učinak povećanja knjigovodstvenog iznosa ulaganja priznaje se u prihodima, a smanjenja knjigovodstvenog iznosa priznaje se rashodima • Ili, učinak promjene knjigovodstvenog iznosa ulaganja priznaje se neposredno u kapitalu (revalorizacijskim rezevama). Ukoliko se udio poslije proda ili drugačije otuđi, tada se učinak što je priznat u kapitalu prenosi sa kapitala u prihode odnosno rashode • 200, 666 / 232 (053) ili • 200 / 615, 232 (053)

 28. Otuđenje ”ulagačkih” nekretnina • građevinske objekte koji se iznajmljuju treba iskazati kao ulagačke (preknjižiti na grupu 07) • odabrati metodu naknadnog vr. (FER vrij. vs NAB. vrij.) • metod FER VR.- od dana reklasifikacije nema amortizacije • metod NABAVNE VRIJ.-amortizacija kao i kod “običnih” građevinskih objekata (nastavak amortizacije) • Objekti u kojima u kojima stanuju zaposlenici i vlasnici se NE reklasificiraju kao ulagačke, obračunava im se amortizacija ali NE smije ući u cijenu koštanja got. pr.

 29. Otuđenje ”ulagačkih” nekretnine Ako je trošaknabavke „ulaganja u nekretnine“ iskazan u revaloriziranojvrijednosti, ukupnapreostalavrijednost tog sredstvanakonprodaje bit ćeporeznopriznatirashodjer je prethodnorevalorizacijskivišakpriznat u prihode a ne u revalorizacijskurezervu

 30. Otuđenjesredstava namijenjenih prodaji • Grupa 08 • Napomena: voditi računa o vrednovanju prije reklasifikacije • Otuđenje na isti način kao i kod drugih sredstava, neto princip

 31. PRIMJER 1: Reklasifikacija dug. imovine kao imovine namijene prodaji koja se prethodno revalorizira So. a) nabavna vrijednost 100.000 b) Ispravka vr. 20.000 c) Knjigovodstvena vrijednost 80.000 d) Fer vrijednost ¸ 120.000 1. Prije reklasifikacije vrši se revalorizacija (uvećanje i nab. i IV proporcionalno): (120.000/80.000 – 1)= 50% Revalorizovana vrijednost 100.000x1,5= 150.000 (+50.000) Ispravka vrijednosti 20.000x1,5= 30.000 (+10.000) Revalorizacijski višak/efekat 120.000-80.000= 40.000

 32. PRIMJER 1: nastavak Učinak revalorizacije će se objaviti u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti 2. Odgođeni porez na dobit smo uklonili iz kapitala i priznali odgođenu poreznu obavezu

 33. PRIMJER 1: nastavak 3. Postoji plan prodaje u roku kraćem od 12 mjeseci. Prekinuli smo poslovanje i reklasificirali nekretninu kao imovinu namijenjnu prodaji. Prodajna cijena se procjenjuje na 100.000 KM što odgovarea knj. vr. Troškovi prodaje iznose 6% od prodajne cijene (6.000 KM). Fer vr. umanjena za tr. prodaje iznosi 94.000 KM. Imovina namijenjena prodaji se priznaje u iznosu koji je niži između knj. vr. i fer vr. umanjene za tr. prodaje, što znači u iznosu 94.000 KM. Iznos od 6.000 KM će se knjižiti na teret revalorizacionih rezervi (da nema rezervi ovaj iznos bi teretio rashode, što bi se priznavalo u okviru gubitka od neprekinutog poslovanja )

 34. PRIMJER 1: nastavak 5. Prenijeli smo rev. rezervu na zadržanu dobit u trenutku otuđenja 4. U idućem periodu prodali smo nekretninu klasificiranu za prodaju po cijeni od 100.000 KM.

 35. PRIMJER 1: nastavak 6. Porez na dobit koji iznosi 300.000 KM uvećali smo za 3.200 KM, koliko se nalazi na kontu odloženih poreznih obaveza.

 36. PRIMJER 2: Reklasifikacija dug. imovine kao imovine namijenjene prodaji koja se prethodno revalorizira naniže Rashod od NEPREKINUTOG poslovanja So. a) nabavna vrijednost 100.000 b) Ispravka vr. 20.000 c) Knjigovodstvena vrijednost 80.000 1. Izvodi se priprema zgrade za reklasifikaciju u imovinu namijenjenu prodaji. U pripremi za reklasifikaciju neposredno prije primjenjeuju se odredbe MRS-a 16. (knj. iznos se svodi na nadoknadivi iznos) a) fer vr. umanjena za tr. prodaje 60.000 KM) b) vr. zgrade u upotrebi je 70.000 KM c) Nadoknadivi iznos (iznos koji je veći između a) i b))70.000 KM Umanjenje vr. 10.000 KM

 37. PRIMJER 2: Reklasifikacija dug. imovine kao imovine namijene prodaji koja se prethodno revalorizira naniže Rashod od PREKINUTOG poslovanja 2. Imamo plan prodaje i dogovor sa kupcem. Zgrada se reklasificira kao imovina namijenjena prodaji prema MSFI 5. Početno priznavanje imovine namijenjene prodaji je po iznosu koji je niži između knj. vr. i prodajne cijene umanjene za tr. prodaje. Knj. vr. 70.000 KM Prodajna cijena - tr. prodaje 60.000 KM početna vr. Imovine namijenjene prodaji 60.000 KM dodatno umanjenje 10.000 KM

 38. PRIMJER 2: nastavak 4. U idućem periodu prodali smo nekretninu klasificiranu za prodaju po cijeni od 65.000 KM.