1 / 83

HOOFDSTUK 3

WEER EN KLIMAAT. HOOFDSTUK 3. WEER. GESTELDHEID VAN ATMOSFEER (TEMPERATUUR, NEERSLAG EN WIND) OP ÉÉ N PLAATS ÉÉ N MOMENT. KLIMAAT. GEMIDDELDE WEERSGESTELDHEID VAN GROOT GEBIED OVER PERIODE VAN DERTIG JAAR KAN OP DE LANGE TERMIJN WEL VERANDEREN!!!!!

menefer
Télécharger la présentation

HOOFDSTUK 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WEER EN KLIMAAT HOOFDSTUK 3

 2. WEER GESTELDHEID VAN ATMOSFEER (TEMPERATUUR, NEERSLAG EN WIND) OP ÉÉN PLAATS ÉÉN MOMENT.

 3. KLIMAAT • GEMIDDELDE WEERSGESTELDHEID VAN GROOT GEBIED OVER PERIODE VAN DERTIG JAAR • KAN OP DE LANGE TERMIJN WEL VERANDEREN!!!!! • NL HEEFT ALLE KLIMATEN GEHAD DIE ER OP AARDE BESTAAN!

 4. TEMPERATUUR • CELSIUS • 0° = VRIESPUNT WATER • 100° = KOOKPUNT WATER • FAHRENHEIT • 0°= TEMPERATUUR VAN MENGSEL IJS, WATER EN AMMONIUMCHLORIDE • 32°F = VRIESPUNT WATER • 96°F = LICHAAMSTEMPERATUUR Omrekenen: Tc=(Tf-32)x5/9 Tf=Tcx9/5 + 32

 5. OORZAKEN TEMPERATUURVERSCHILLEN • DAG NACHT • BREEDTE LIGGING = LIGGING T.O.V. DE EVENAAR • SEIZOENEN • LIGGING T.O.V. ZEE • HOOGTELIGGING • TRANSPORT WARMTE EN KOU • WIND / ZEESTROMEN • AARD VAN HET OPPERVLAK • MATE VAN BEWOLKING

 6. DAG / NACHT

 7. BREEDTELIGGING

 8. BREEDTELIGGING • OP LAGE BREEDTEN: • GROTE HOEK VAN INVAL, KLEIN OPPERVLAK TE VERWARMEN • KORTERE WEG DOOR DAMPKRING (MINDER VERLIES) OP LAGE BREEDTEN KOMT MEER ENERGIE BINNEN DAN OP HOGERE BREEDTEN  WARMER

 9. BREEDTELIGGING

 10. BREEDTELIGGING 21 maart en 23 september Met een zelfde zonnestraal moet telkens een groter oppervlak verwarmd worden. Dus de temperatuur daalt 21 december 21 juni LenteofHerfst Zomer Winter De afstand die de zonnestraal door de atmosfeer aflegt wordt groter. Dus de temperatuur daalt NP Evenaar SKK KKK PC 90º NB 0º 66½º NB 23½ºZB 23½º NB

 11. ISOTHERMEN • PLAATSEN MET DEZELFDE TEMPERATUUR VERBONDEN DOOR EEN LIJN

 12. ISOTHERMEN 16˚ 18˚ 20˚

 13. ISOTHERMEN BEGRENZEN KLIMAATGEBIEDEN OF LUCHTSTREKEN WISKUNDIGE BEGRENZING: BEGRENZING DOOR DE KEERKRINGEN, EN POOLCIRKELS: TROPISCHE LUCHTSTREEK;GEMATIGDE LUCHTSTREEK;POLAIRE LUCHTSTREEK.

 14. THERMISCHE BEGRENZING

 15. SEIZOENEN Lente Aardas staat 66½º t.o.v. de zon Winter De oorzaak is het draaien van de aarde om de zon, terwijl de aardas scheef staat Zon zonnestralen Zomer Draairichting van de aarde om de zon Herfst

 16. INVLOED SEIZOENEN

 17. LIGGING TOV ZEE LAND: DUN LAAGJE WORDT VERWARMD DUS SNELLE VERWARMING DUS HOGE TEMPERATUUR ZEE: LICHT DRINGT DIEP DOOR DUS LANGZAME OPWARMING DUS LAGE TEMPERAUUR

 18. LIGGING TOV DE ZEE • DE LIGGING TEN OPZICHTE VAN GROTE WATEROPPERVLAKKEN SPEELT DE WIND EEN BELANGRIJKE ROL VOOR TEMPERATUUR EN NEERSLAG. • DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR DE TEMPERATUUR EN NEERSLAG IN KUSTGEBIEDEN IN DE ZOMER EN WINTER.

 19. WIND • BEWEGENDE LUCHTMASSA

 20. WIND AFLANDIGE WIND: DROOG 18º 25º ZOMER

 21. WIND AANLANDIGE WIND: NAT 18º 20º ZOMER

 22. WIND AFLANDIGE WIND: DROOG 5º - 3° WINTER AFLANDIGE WIND IS DROOG EN HEEFT GEEN MATIGENDE INVLOED VAN ZEEWATERTEMPERATUUR

 23. WIND AANLANDIGE WIND: NAT 5º 1º WINTER AANLANDIGE WIND IS NAT EN HEEFT WEL EEN MATIGENDE INVLOED VAN DE ZEEWATER TEMPERATUUR

 24. ZEESTROMEN • VEROORZAAKT DOOR WIND, ZOUTGEHALTE EN TEMPERATUURVERSCHILLEN. • ZEESTROMEN EN WIND KUNNEN DE TEMPERATUUR OP HET LAND BEÏNVLOEDEN.

 25. ZEESTROMEN

 26. HOOGTELIGGING -3 +2 +7 Per 1000m stijging daalt de temperatuur ongeveer 6˚C

 27. HOOGTELIGGING -3 +2 +7 HOE HOGER, HOE KOUDER

 28. HOE HOGER HOE KOUDER LUCHT STIJGT OP TEMPERA TUUR DAALT MET 0,6° PER 100 METER -6º Gletsjers 0º 3000m Alpenweide 6º 2000m Naaldbomen 18º Wind 12º 1000m Condensatie, bewolking, neerslag Loofbomen 22º Loefzijde Lijzijde 18º 0m BERG

 29. AARD VAN HET OPPERVLAK • MATERIAAL • WATER / ZAND / KLEI / ROTS / ETC. • BEGROEIING • BOS / WOESTIJN • HELLINGSRICHTING • NOORD / ZUID (DRUIVEN)

 30. AARD VAN HET OPPERVLAK

 31. AARD VAN HET OPPERVLAK

 32. INVLOED BEWOLKING OP DE TEMPERATUUR • WEL BEWOLKING • OVERDAG KOEL, S’NACHTS WARM • ZOMER KOEL, WINTER ZACHT • GEEN BEWOLKING • OVERDAG WARM, S’NACHTS KOUD • ZOMER WARM, WINTER KOUD

 33. WOLKEN

 34. NEERSLAG

 35. NEERSLAG • REGEN • SNEEUW • MIST • HAGEL • IJZEL • RIJP (OVERGANG WATERDAMP IN IJS)

 36. TOESTAND VAN WATER

 37. STIJGINGSREGEN ONTSTAAT BIJ VERWAR- MING VAN HET AARDOP-PERVLAK

 38. STUWINGSREGEN ONTSTAAT BIJ EEN GEBERGTE

 39. KUSTREGEN ONTSTAAT LANGS DE KUST

 40. FRONTALE REGEN ONTSTAAT DOOR BOTSING VAN WARME EN KOUDE LUCHT

 41. REGEN ER KAN REGEN ONTSTAAN ALS ER ZOGENAAMDE CONDENSATIEKERNEN (BIJVOORBEELD ZOUT OF STOF WAAROMHEEN WATERDAMP CONDENSEERT) AANWEZIG ZIJN EN DAARNA DE IJSKRISTALLEN OF DRUPPEL AANGROEIEN TOT ZE ZWAAR GENOEG ZIJN OM TE VALLEN

 42. NEERSLAG: SNEEUW

 43. NEERSLAG: NATTE SNEEUW

 44. NEERSLAG: HAGEL ZIE VIDEOFRAGMENT

 45. WATERBALANS GEEFT EEN VERGELIJKING VAN DE HOEVEELHEID WATER DIE EEN GEBIED BINNEN KOMT MET DE HOEVEELHEID DIE OOK WEER AFGEVOERD WORDT. HET VERSCHIL IS DE HOEVEELHEID DIE BENUT KAN WORDEN, OF DE HOEVEELHEID DIE MEN TEKORT KOMT.

 46. NEERSLAG KLIMATOLOGISCH GEMIDDELDE NEERSLAG IN NEDERLAND GEDURENDE DE TIJD

 47. Windsystemen LUCHTDRUK EN WIND

More Related