Download
levaade programmist kevad 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ülevaade programmist kevad 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ülevaade programmist kevad 2011

Ülevaade programmist kevad 2011

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ülevaade programmist kevad 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ülevaade programmist kevad 2011 Programm “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused”

 2. Programmist üldiselt • Programmi kestvus 48 kuud. Sellest 21 kuud tegevused kestnud, 27 kuud ees. Paljud arendustegevustest käivitunud viimase aasta jooksul. Programmi üldmaht 134 miljonit. • Koostatud 4 semestri koolitustellimused, ees veel 3 tellimust. • Eelarvest – koolitusteks kasutatud ja planeeritud käimasoleva tellimusega kokku 77 miljonit, kogusumma 114 miljonit. • Arendustegevuste puhul suurema kuluga tegevused plaanis 2011-2012 jooksul.

 3. Eelarvest ja tegevustest • Programmi elluviimiseja administreerimisega seotud kulud – 30 %, siit osa koolitustele lisaks • Täiskasvanutekoolitusevastavusseviiminetööturu ja elanikkonnavajadustega–RKT koostamine, analüüs, täiustamine (rahatusmudelid jm); õppeasutuse tasandil koolitusvajaduse väljaselgitamine /regionaalne koostöö../; õppekavaarendus ja juhendmaterjal väljundipõhiste õppekavade kirjutamiseks ( sisend TÄKSi, näidisõppekavad, väljundi ja hindamiskoolitused – 2012 viimane RKT tellimus väljundipõhiste õppekavade aluse)

 4. Eelarvest ja tegevustest • Täiskasvanutekoolitusekvaliteeditõstminevaldkonnakoolitajate ja ekspertidekoolitusekaudu– 5 % siit läheb koolitustele lisaks • Erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi analüüs ja ettepanekute väljatöötamine kvaliteedi tõstmiseks – erakoolitusasutuste kaardistus, infopäev, kvaliteedi tagamise kindlustamise töörühma käivitamine --- 30% • Täiskasvanutekoolitusealamregistriloomine ja kasutuselevõtmineEHISes– käivitamine seotus TÄKSi jõustumisega, ees seminarid jm. – 50 %

 5. Eelarvest ja tegevustest • Uuringute ja analüüside läbiviimine –maksmine perioodi lõpus • Programmi teavitustegevused – võimalus suunata koolitustesse lisaks, kuna huvi säilinud ja kursustest teavitamiseks pole nii palju pidanud kulutama, kui plaanisime. Kursused täituvad kiiresti. Töötud ja lõpetamise %?

 6. Väljamaksetest • Väljamaksed kahes osas – eraldi koolituse ning programmi juhtimine ja arendustegevused • Koolituste osas kõik kinnikaetud • Programmi juhtimine ja arendustegevused – kinnitatud kõik esitatud ettemaksearuanded – veebruariga 2011.

 7. Riiklik koolitustellimus • 2010 II poolaastal laienes programmi sihtrühm -> kogu täiskasvanud elanikkond, lisandusid töötud • Lõppeesmärk 33 000 koolituse edukalt läbinud täiskasvanut • Hetkel edukalt lõpetanuid 16 003 • 2011 I poolaastaks telliti 5545 õppijat • Lõpetanute osakaal alustajatest on olnud 94,6% 2009 II pa ja 96,3% 2010 I pa • Keskmine kursuste pikkus on olnud 45,5 (2009 II pa), 48,3 (2010 I pa) ja 48,9 (2010 II pa) tundi õppija kohta, viimases 52,55.

 8. Kes on partnerid? • Kord aastas laias ringis kohtumine • Sotsiaalministeerium • Eesti Töötukassa • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium • Kutsekoda • Kaubandus- ja Tööstuskoda • EKEÜ • Eesti Vabaharidusliit • Riigikantselei • 2010 a. märtsis toimus kohtumine erialaliitudega • Nt Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Mööblitootjate Liit jne, novembris kohtumine põllumajandusministeeriumi ja nende valdkonnas koolitusi korraldavate koostööpartneritega (nt PRIA), EHRL märts 2011, EETEL jne. Kavas MAKid.

 9. Regionaalne koostöö • 4 piirkonda, kuhu koolid koondunud – Virumaa, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Tallinn • Regulaarsed arutelud piirkondades nii arendustegevustesse sisendi saamiseks kui piirkonna eripära

 10. Tagasisideküsitlused

 11. Erakoolitusasutuste koolitustegevuse analüüs • 2010. a kevadel valmis eratäiendkoolitajate küsitlus • Eesmärk oli kaardistada • kui palju on erakoolitajaid? • mis teemadel koolitatakse? • millistes Eesti piirkondades koolitatakse? • jne. http://ttka.hm.ee/ Tulemuste sisu avamiseks telliti ekspertanalüüs (Merle Lõhmus)

 12. Erakoolitusasutuste koolitustegevuse analüüs • Küsitlusttutvustav seminar 24. novembrilTallinnas (Swissôtel) – 75 osalejat • Teemad: • Eratäiendkoolitajateküsitlus (Merle Lõhmus) • Täiskasvanutekoolituseseadus (Terje Haidak) • Väljundipõhisedõppekavad (Inga Vau) • Sisehindamine (Marika Pettai) • Tegeleme täienduskoolitajate koolituste kvaliteeditagamise raamistiku loomisega, uue TÄKS-i eelnõus selle rakendamine aastast 2015.

 13. EHISe täiskasvanuhariduse alamregister • I etapp on valmis • Koolituslubade väljastamine asendub registreeringuga EHIS-es, taotlusprotsess muutub elektroonseks • Läbi viidud esmane tehniline testimine • Koostatud on juhendmaterjal, tõlgitud ISCED • Ees seisab juhendmaterjali tõlkimine vene keelde ja koolitusseminarid EHIS-e kasutamiseks

 14. Uuringud • Arendustegevustena plaanis olemasolevate täiskasvanuhariduse uuringute kaardistuse ja uuringute läbiviimine • Töögrupid lähteülesannete koostamiseks, esimesed kohtumised toimusid oktoobrikuus. • Järgmine samm oluliste uurimisküsimuste väljaselgitamine • Uuringute läbiviimine jääb aastatesse 2011-2012 • Uuringute maht moodustab kolmandiku arendustegevuste rahalisest mahust

 15. Õppekavaarendus • Seminarid neljas Eesti piirkonnas märtsis ja novembris 2010 (Sisu-mahu kirjeldus TTK õppekavas ja õppekava lühikirjelduses, täienduskoolituse õppekava näidisvorm, näidisõppekavade loomine) • Korraldatud mais 2010.a Tallinnas ja Tartus koolitus kutseõppeasutuste täienduskoolituse õppekavade koostajatele õpiväljundite kirjeldamiseks • 2011.a kevadel plaanis läbi viia hindamise teemalised koolitused • Töötada välja juhendmaterjal tööalase koolituse õppekavade väljundipõhiseks kirjeldamiseks (2011-2012)

 16. Koolitajate koolitus • Käimas regulaarsed koolitused KÕA täienduskoolituse korraldajatele – 2 korda aastas, aprilli alguses ja novembri lõpus. Sel aastal 07.-08.04. Koolitusteemad kaardistatud. • Planeeritud 2011 koolitusi ka laiemale auditooriumile. Planeeritud teemade, sihtgruppide osas vajab regionaalsel tasandil kooskõlastamisi.

 17. Teavitus • Programmi teavitus • Valminud on programmi koduleht • Kursuste teavitus • www.hm.ee/tasutakursused • Nurgakivi saade • Ühistransport • Vene- ja eestikeelne Postimees, MAALEHT

 18. Aitäh! Inna Laanmets programmijuht inna.laanmets@hm.eeKÜSIMUSI?