Download
dss team n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DSS TEAM PowerPoint Presentation

DSS TEAM

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DSS TEAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DSS TEAM Тема на предизвикателството: Как потенциалната Хлебна къща (използвайки процеса на месене на хляб) в Стария град на Пловдив – планирана да отвори врати през лятото – да служи на хората от квартала и града? Какви дейности, с кого и за кого?

 2. Кои сме ние? • Име на отбора - DSS TEAM • Участници: • Десислава Тенева • Стоян Тасев • Слави Белоперкин • Регион – Пловдив • Тема на предизвикателството: Как потенциалната Хлебна къща (използвайки процеса на месене не хляб) в Стария град на Пловдив – планирана да отвори врати през лятото – да служи на хората от квартала и града? Какви дейности, с кого и за кого? • Категория: • Работа с общности • Достъп до култура

 3. ХЛЯБЪТ – НАШИЯ ЖИВОТ • РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗАМЕСВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСТВА – ЗАЕДНО ДА ЗАМЕСИМ ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

 4. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Защо? • За да променим мисленето на обществото, относно социализацията на хората и в частност тези в неравностойно положение. • За да създадем един по-добър свят – нашият свят. • Защото всички сме равни пред хляба. • Защото най-важното е с кого споделяш хляба. • Защото обществото има спешна нужда от психологическа среда за споделяне на проблемите си и свързаните с тях емоционални нагласи. • Правенето на хляб може да помогне на незрящи, на хора с психически и физически увреждания.

 5. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Какво? • Културен център – продажба на услуги. Продажбата на услуги е с цел самоиздържане, за да може проекта да е финансово устойчив във времето и да не зависи само от външно финансиране. • workshops за туристи • курсове по хлебарство • детски аниматорски център • breadbuilding • Магазин за хляб и сладки.

 6. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Какво? • Социални дейности с маргинални общества • Предмет на дейност на програма „Мрежа хлебни къщи” е провеждане на занимания по месене на хляб. • Символиката, че насъщния обединява хората и дава положителна енергия е пример как кулинарията може да бъде терапия за отпускане и споделяне. • Целта на проекта е да изследва по какъв начин кулинарията може да бъде терапия за определени социални групи и мост в отношенията между поколенията. • Очакването е за постигане на реални резултати в осъществяване на промяна в социален, терапевтичен и културно-образователен аспект, като се използват дейности по месения на хляб и хлебни изделия.

 7. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Как? • Социалните дейности се осъществяват чрез: • Процеса „месене на хляб”. • Изработка на хлебни кукли и съставяне на етюди за игра с тях. • Хлебосплотяване • Хлебомеснокараоке • Терапевтични дейности: • Лечение с хляб на аутизъм, стрес, психологически проблеми. • Образователни дейности: • Кръжоци по ръкоделие и ръкомесене • Езикови курсове • Курсове по здравословно хранене • Курсове по история на етносите • Туристическа дейност • Хлеботуризъм • Workshop – ове за туристи

 8. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Как? • Предприемаческа дейност с цел самоиздръжка и финансова устойчивост на проекта във времето. • Продажба на услуги • Обучения • Breadbuilding – Тимбилдинг, чрез използване на месенето на хляб и сплотяване на разнообразни екипи. • Workshop – Различни теми обединени около хляба. • Детски център – използване на базата на хлебната къща за сформиране на малки групи от деца за ежедневни занимания, вместо детска градина или ясла. • Курсове за хлебари, съвместно с ТОХ и УХТ • Магазин за хляб - Нашето проучване показа, че предвид малкия капацитет на къщата не може да се обособи собствено производство на къщата и ще се наложи да производството да е изнесено към външна фурна)

 9. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Кой? • Уязвими групи • Социално слаби хора – Проведохме разговори с Дом Майка и бебе и с жени подложени на домашно насилие (в центъра за социално подпомагане на БКЧ), както и разговор с г-жа Елена Панова, директор на проект за интеграция и социална адаптация. • Деца лишени от родителска грижа – Проведохме разговор с директора на детски дом „Мария Луиза” – г-жа Дарина Кукева. В разговора се установи нуждата от подобна инициатива за социализация и възпитание на децата от дома. Тя даде идея, че и за професионална реализация на някои от децата в насока хлебопроизводство и сладкарство. • Домове за възрастни хора- Проведохме разговор с директора на ДСХ „Свети В. Великий” – г-жа Петя Василева. Тя и част от хората там ни разказаха, че имат желание да споделят своя опит в сферата на традициите в месенето на хляб и сладки изделия с по-младите поколения, както и да споделят готовата продукция с хората от дома.

 10. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Кой? • Инвалиди – Разговаряхме с председателя на Асоциацията на инвалидите в България , за град Пловдив, която ни сподели, че членовете на тяхното сдружение имат нужда от споделяне и повече социални контакти. • Наркозависими – разговор с Петя Василева, работила с наркозависими като психолог в гр. Пловдив. Разбрахме, че тази група от хора има нужда да се чувства по-пълноценно, да повишава самооценката си и да има кауза. • Клубове за възрастни хора – Проведохме разговор с г-жа Добринка Тенева, член на ревизионната комисия на пенсионерски клуб в квартал Христо Смирненски. Те споделиха, че ще се включат в инициативата и могат да изявят таланта си в сферата на пеенето и танците, откъдето се появи идеята за хлебомеснокараоке. • Етнически малцинства – в разговора с г-жа Елена Панова, разбрахме че Пловдив е мястото с най-добрата етническа толерантност, където хората с радост споделят своя бит, култура и традиции.

 11. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ • Кой? • Учащи – Можем да включим студенти и ученици по специалности Психология, Социални науки, Театрално майсторство и изкуства, Хлебарство и сладкарство, Технология на хляба. За тях тази инициатива може да се разгледа в две направления – като стаж и като социална кауза. • Община Пловдив – осигурява материалната база, която посетихме и разговаряхме с бизнесите в съседство с къщата. • Бизнеси • Чрез дарения • Чрез организиране на ПР събития като Изложение на хляба, Хляба на етносите, Фестивал на хляба и други. • Фондации – Партньорство с различни фондации като Фондация 2019. • БЧК – Партньорство с тях, защото те работят с почти всички рискови групи на територията на град Пловдив. • Църквата – Разговор с попа в църквата Свети Свети Константи и Елена, в близост до Хлебната къща. Той сподели, че г-жа Надежда Савова, основател на мрежата Хлебни къщи провежда разговори с църквата относно бъдещо партньорство.

 12. МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ В ПЛОВДИВ • След направените интервюта, срещи и разговори с хора от квартала и обществото, установихме спешната нужда от подобен културно-социален център, в който да се замесват приятелства и да се помага за психическите устои на хората в нашия град.