Download
jordforurening fra olieudskilleranl g slagelse kommunes unders gelser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser

Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jordforurening fra olieudskilleranlæg- Slagelse Kommunes undersøgelser Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Miljø og Natur

  2. Slagelse Kommunes projekt Med det formål at kvalificere det almindelige miljøtilsyn fik vi udtaget jordprøver ved: • 17 tankgrave • 22 olieudskillere • 23 belægninger af SF-sten Miljø og Natur

  3. Projektets indhold i relation til olieudskillere • Traditionelt miljøtilsyn • Registrering af aktiviteter i tilknytning til olieudskillerne • Gennemgang af inspektioner og tæthedsprøvninger • Gennemgang af tømningsrapporter • Udtagning af jordprøver ved 22 olieudskillere • Ved fund af forurening: • Historisk gennemgang • Tæthedsprøvning • Påbud om undersøgelser/oprensning hvis hjemmel Miljø og Natur

  4. Udvalgte virksomheder Miljø og Natur

  5. Undersøgelsens resultater - udskillere 500 kg Repareret uden at orientere myndigheden Miljø og Natur

  6. Konklusioner • Forurening ved 11 ud af 22 olieudskillere • 6 ud af 22 olieudskillere aktuelt utætte • Yderligere mindst 3 olieudskillere utætte indtil de blev repareret - uden myndighedsindblanding • 5 større forureninger fra udskillere – 3-4 i tilknytning til tankanlæg • Omfattende forurening fra andre kilder fundet på 3 lokaliteter • Ressourcekrævende og langvarige sager Miljø og Natur

  7. Erfaringer med tæthedsprøvninger • Normens tæthedskrav svarer typisk til en udsivning på 3-6 liter/time • Tæthedsprøvninger foregår ofte med måleudstyr med for ringe nøjagtighed (normkrav: < 1mm). • Det kan være umuligt at afproppe udskilleranlægget så rørtilslutningerne er omfattet - ofte er kun brøndkeglen testet • Prøvningsrapporter er ofte mangelfulde:- entydig identifikation af udskiller- afpropning af anlæg under prøvning / hvilken del der er testet- målemetode og –nøjagtighed- visuel inspektion • Udskillere er blevet repareret uden at myndighederne er blevet orienteret • Der korrigeres stort set aldrig for grundvandstryk Miljø og Natur

  8. Eksempel på prøvningsrapport Tæt Miljø og Natur

  9. Anbefalinger • Jordprøver er et rigtigt godt supplement til det traditionelle tilsyn med olieudskillere. • Det bør overvejes at filtersætte boringerne • Vær kritisk overfor tæthedsprøvninger af olieudskillere • Stil krav til udførslen og afrapporteringen af tæthedsprøvninger • Til Miljøstyrelsen: • Overvej alternativer til DS455-normen og om normens tæthedsgrænse er god nok • Overvej at skærpe eller præcisere anmeldepligten Miljø og Natur

  10. Tak for opmærksomheden Miljø og Natur