Download
poslovanje organov javne uprave n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovanje organov javne uprave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovanje organov javne uprave

Poslovanje organov javne uprave

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Poslovanje organov javne uprave

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslovanje organov javne uprave mag. Onja Svit mag. Tatjana M.Zupan

 2. Predpisi • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l.št. 63/07- upb3, 65/08, 69/08-ZTFI-A,69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US in 40/12 ZUJF) • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list št. 8/01) • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. 51/06 - upb2 in 117/06-ZDavP-2 ) • Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list št. 113/05, 51/07-ZUstS-A, 14/10 Odl.US: U-I-303/08-9) • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list št. 94/07- upb1) • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list št. 98/04 – upb1 in 61/06-ZEPT) • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, (122/07 popr.), 31/08, 35/09 in 101/10) • Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list št. 115/07 in 122/07-popr.) • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja(Uradni list št. 76/05, 119/07 in 95/11)

 3. I.1 Predmet urejanja • predmet • poslovni čas ter uradne ure • uporaba prostorov in opreme • upravljanje dokumentarnega gradiva • komunikacija s strankami in drugimi javnostmi • izvajanje uradnih dejanj • poslovanje v jezikih narodnih skupnosti • nadzor nad izvajanjem uredbe • veljavnost • izjeme

 4. I.3 Posebni primeri krajevne pristojnosti • potrjevanje podpore volivca za razpis referenduma • potrjevanje podpor kandidatom za volitve poslancev v DZ, Evropski parlament in Predsednika republike • izdaja listin • potrjevanje dovoljenj zakonitega zastopnika oziroma pristojnega centra za socialno delo • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc • upravne overitve • odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina • prijava/odjava stalnega/začasnega prebivališča in spremembe naslova

 5. I.3 Posebni primeri krajevne pristojnosti krajevni urad = enotna vstopna točka sprejemanje napovedi za odmero dohodnine

 6. I.4 Naloge in pooblastila • pooblastila predstojnika • v sistemizaciji, drugi interni akti organa ali posebno pooblastilo • objava • trajna hramba pooblastil • primeri vrst pooblastil • naloge javnih uslužbencev • vsi javni uslužbenci opravljajo poslovanje po uredbi pod nadzorom in ob strokovni pomoči vodij notranjih organizacijskih enot ter pod strokovnim vodstvom vodje glavne pisarne

 7. II. Poslovanje s strankami II.1 - zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih storitvah II.2 - uradni elektronski naslov organa II.3 - zagotavljanje odzivnosti II.4 - informacije strankam o upravnihpostopkih II.5 – enotni kontaktni center

 8. II.1 Zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih storitvah • pojem splošnih informacij • zagotavljanje splošnih informacij • življenjski, poslovni, uslužbenski in sorodni dogodki • katalog informacij javnega značaja • dostopnost do splošnih informacij • objava seznama uradnih oseb • izkazovanje uradnih oseb

 9. II.2 Uradni elektronski naslov organa • uradni elektronski poštni naslov • objava seznama uradnih elektronskih naslovov ue.lenart@gov.si gp.mju@gov.si obcina.crnomelj@siol.net

 10. II.3 Zagotavljanje odzivnosti • podajanje pripomb strank • obravnavanje in odgovarjanje na povratne inf. strank • ugotavljanje kakovosti • odgovarjanje na prejete dopise

 11. II.4 Informacije strankam o upravnih postopkih • dajanje obvestil o poteku postopka • elektronski vpogled v potek postopka • obvestila o razlogih za neizdajo odločbe • pregledovanje, prepisovanje in kopiranje dokumentov • dostop strank in drugih udeležencev do organa • obveznost obravnavanja stranke • pristojnost za dajanje podatkov

 12. II.5 Enotni kontaktni center • enotni kontaktni center • način in obseg delovanja enotnega kontaktnega centra ekc@gov.si 080 2002

 13. III. Zagotavljanje javnosti dela • javnost dela • obveščanje in spremljanje poročanja medijev • zahteva objave odgovora ali popravka • informacije o zadevah v reševanju • izražanje mnenj in stališč

 14. IV. Delovni in poslovni čas ter uradne ure IV.1 - splošna določba IV.2 - delovni čas • polni delovni čas • začasna prerazporeditev polnega delovnega časa • premakljiv začetek in konec delovnega časa • delo preko polnega delovnega časa IV.3 - poslovni čas IV.4 - uradne ure

 15. IV. Delovni in poslovni čas ter uradne ure • predpisi • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit, 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26) • Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.)

 16. IV.1 Splošna določba • veljavnost določb in izdaja splošnega akta • pojmi: • delovni čas • poslovni čas • uradne ure • uradne ure po telefonu

 17. IV.2.1 Polni delovni čas • obseg polnega delovnega časa • razporeditev polnega delovnega časa • razporeditev polnega delovnega časa v posebnih okoliščinah

 18. IV.2.2 Začasna prerazporeditev polnega delovnega časa • odrejanje začasne prerazporeditve polnega del. Časa • seznanitev z začasno prerazporeditvijo • obseg polnega delovnega časa pri začasni prerazporeditvi

 19. IV.2.3 Premakljiv začetek in konec delovnega časa • organiziranje • obvezna prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi • obvezna prisotnost v upravnih enotah, območnih enotah organov in občinah • razporejanje polnega delovnega časa • presežek oziroma primanjkljaj ur • izkoriščanje presežka • pravica do vpogleda

 20. IV.2.4 Delo preko polnega delovnega časa • odrejanje • štetje nadur • največje dovoljeno število nadur

 21. IV.2.5 Evidentiranje prisotnosti oziroma odsotnosti • dolžnost evidentiranja prihoda in odhoda z dela • računanje ur prisotnosti na delu • odsotnost, ki je ni treba nadomestiti • priznavanje opravljenih ur

 22. IV.3 Poslovni čas • poslovni dnevi • poslovni čas • poslovanje • nadomeščanje poslovnega dneva

 23. IV.4 Uradne ure • namen • uradne ure organa • uradne ure upravnih enot, območnih enot in občin • določitev minimalnega obsega uradnih ur po telefonu • poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma Ne moti !

 24. V. Uradne zgradbe, prostori in oprema zagotavljanje varnosti V.1 - zgradbe in prostori V.2 - oprema V.3 - zagotavljanje varnosti oseb in premoženja V.4 - informacijska varnost

 25. V. Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti • predpisi • Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter slovenski narodni zastavi (Uradni list RS št. 67/94) • Kazenski zakonik(nezakoniti podatki v zvezi s primerno uporabo interneta)(Uradni list RS št. 95/04-UPB1, 37/05 Odl.US: U-I-335/02-20, 17/06 Odl.US: U-I-192/04-16, 55/08(66/08popr.), 89/08 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/09 Odl.US: U-I-88/07-17) • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07-upb1) • Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS št. 50/06-upb2, 9/10 in 60/11) • Pravilnik o izvrševanju Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 75/05, 86/05i, 47/08 in 58/10)

 26. V. Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti • pojmi • varnostna služba • informacijski varnostni dogodek • varnostni dogodek • tajni podatek • varovani podatki • centralni informacijski sistem • državni portal • arhivski strežnik

 27. V.1 Zgradbe in prostori • hišni red • zastava in grb • označevanje zgradb • oznake na vratih • objava uradnih ur • oglasna deska • prostori za upravljanje z dokumentarnim gradivom • varnostna območja z ITk opremo

 28. V.2 Oprema • upravljanje z opremo • uporaba IK opreme v zasebne namene • primerna uporaba interneta • primerna uporaba elektronske pošte • el. pošta in posredovanje podatkov in evidentiranje • oprema za upravljanje z dokumentarnim gradivom • zahteve za evidentiranje z informacijskim sistemom • pooblastila MJU glede evidentiranja z IS

 29. V.3 Zagotavljanje varnosti oseb in premoženja • varnostna služba • vstop v zgradbo • dostop strank in drugih udeležencev

 30. V.4 Informacijska varnost -1 • informacijska varnost • navodila za uporabo in varnostna navodila • informacijski varnostni dogodki in okvare • varovanje poslovnih skrivnosti • varovanje in hramba varovanih podatkov • elektronsko posredovanje varovanih podatkov • fizično in programsko zavarovanje opreme

 31. V.4 Informacijska varnost - 2 • fizično in programsko zavarovanje opreme • uničevanje nosilcev podatkov • uničevanje pomožnega gradiva • fizično prenašanje nosilcev podatkov • delo na daljavo • uporaba službenih mobitelov

 32. Informacije javnega značaja zagotoviti javnost dela in omogočiti pridobitev ijz prost dostop pravnim in fizičnim osebam na vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis pravica do ponovne uporabe inf. v pridobitne ali nepridobitne namene

 33. Oblike informacij javnega značaja oblike: dokument, zadeva, dosje, register, evidence ali dokumentarno gradivo. izdelal organ sam izdelal organ v sodelovanju z drugim organom organ pridobil od drugih oseb

 34. Dostop do informacij javnega značaja katalog informacij javnega značaja določitev uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet

 35. Postopek za dostop ali ponovno uporabo zahteva pravno varstvo neformalna zahteva pisna zahteva pravila postopka vložitev zahteve obvezna vsebina zahteve dopolnitev zahteve zavrženje zahteve ravnanje organa, če ne poseduje informacije odločanje o zahtevi odločba

 36. Pritožbeni postopek in sodno varstvo postopek….nadaljevanje rok za odločitev izjemne okoliščine dostop do informacije zavrnitev zahteve pravica do pritožbe sodno varstvo

 37. Odločanje o informaciji javnega značaja postopek vodi predstojnik ali za to določena uradna oseba zahtevi za dostop ugodi - uradni zaznamek zahtevo delno ali v celoti zavrne - odločba zahteva za ponovno uporabo – odločba odločitev nemudoma ali 20 delovnih dni podaljšanje roka za največ 30 dni

 38. Pravno varstvo prosilcev pritožba zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel kadar prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi uporaba določil zakona o splošnem upravnem postopku o pravnem varstvu odloča informacijski pooblaščenec sodno varstvo (upravni spor zoper odločbo informacijskega pooblaščenca)

 39. Stroški in drugi pogojiPoročanje stroški posredovanja cena in drugi pogoji ponovne uporabe predpisi vlade objava stroškovnika in cene prepoved diskriminacije letno poročilo sprejem in objava skupnega letnega poročila

 40. Sodelovanje civilne družbe pri pripravi predpisov in drugih aktov dostop do informacij javnega značaja postopek sodelovanja javnosti pri sprejemanju aktov javne uprave sodelovanje javnosti v analizi učinkov predpisov (del, ki predpisuje posvetovanje z javnostjo) instrumenti, ki zagotavljajo participacijo javnosti pri sprejemanju odločitev javne uprave odprta uprava

 41. Informacijski pooblaščenec • samostojen državni organ • imenuje ga državni zbor na predlog predsednika RS • državljan Republike Slovenije • ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora • imenovanje za 5 let, lahko je 1x ponovno imenovan • funkcionar

 42. VI. Upravljanje z dokumentarnim gradivom VI.1 – splošne določbe VI.2 – sprejemanje pošte in vlog VI.3 – razvrščanje (klasificiranje) VI.4 – dodeljevanje (signiranje) VI.5 – splošno o evidentiranju VI.6 – evidentiranje pošte in neevidenčno gradivo VI.7 – evidentiranje dokumentov VI.8 – evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentnih seznamov VI.9 – vodenje rokovnika VI.10 – sejno gradivo VI.11 – priprava dokumentov in celostna podoba VI.12 – odprema gradiva

 43. Predpisi • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07, 115/07(122/07 popr.), 31/08 ,35/09 in 101/10) • Pravilnik o izvrševanju uup (Ur.l. št. 75/05, 86/06, 47/08 in 58/10) • Uredba o celostni grafični podobi Vlade RS in organov državne uprave (Ur.l. št. 58/10 in 57/11) • ZVDAGA (Ur.l. št. 30/06) • Uredba o varstvu dok. in arhivskega gradiva(Ur.l. št. 86/06) • Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Ur.l. št. 81/05 in 52/09) • Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Ur.l. št. 18/03 in 7/06) • Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti (Ur.l. št. 43/05 in 94/07) • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/06-upb2 ) • Zakon o tajnih podatkih (Ur.l. št. 50/06-upb2, 9/10 in 60/11) • Zakon o el. poslovanju in el. podpisu (Ur.l. št. 98/04-upb-1 in 61/06-zept)

 44. VI. Pojmi - 1 • dokument • dokument v elektronski obliki • dokument v fizični obliki • elektronska kopija dokumenta v fizični obliki • fizična kopija dokumenta v elektronski obliki • fizična kopija dokumenta v fizični obliki • vhodni, izhodni, lastni dokument • priloga • zadeva • dosje • klasifikacijski znak • številka zadeve, številka dokumenta

 45. VI. Pojmi - 2 • signirni (dodeljevalni) znak • evidenca dokumentarnega gradiva • uradna evidenca • dokumentarno gradivo • arhivsko gradivo • trajno gradivo • zbirka nerešenih zadev • tekoča zbirka dokumentarnega gradiva • stalna zbirka dokumentarnega gradiva • pisarniška odredba • zaznamek • rokovnik

 46. VI.1 Splošne določbe • način upravljanja z dokumentarnim gradivom • glavna pisarna • vodja glavne pisarne

 47. VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-1 • pojem pošte • oblika pošte • sprejem pošte • preverjanje identitete pošiljatelja v el. obliki • čas sprejema pošte • odpiranje pošte • prepoved odpiranja pošte • postopek s pomanjkljivo in nepravilno pošto • ravnanje s prilogami

 48. VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-2 • sprejem fizičnega nosilca zapisa el. podatkov • sprejemanje vlog v fizični obliki • obveznost sprejema vloge • sprejemanje vlog v elektronski obliki • poslovni ponudniki za posredovanje vlog v el. obliki • postopki in storitve ponudnika za sprejem vlog v el. obliki • tehnološke zahteve in pogoji za sprejem vlog v el. obliki • enotni državni portal in poslovni ponudniki • obveznost sprejema vlog v elektronski obliki • elektronska izmenjava podatkov

 49. VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-3 • obrazci vlog • plačila upravnih storitev • elektronsko plačevanje upravnih taks • potrjevanje sprejema pošte • prejemna štampiljka

 50. VI.3 Razvrščanje (klasificiranje) • klasifikacija zadev in dokumentov • načrt klasifikacijskih znakov