1 / 21

Rotondes met vrijliggende fietspaden

Rotondes met vrijliggende fietspaden. Ook veilig voor fietsers?. Van kruispunt naar rotonde. Fietsvoorzieningen:alle slachtoffers. Fietsvoorzieningen: slachtoffers fiets/bromfiets en overig. Rotonde met vrijliggende fietspaden en fiets ‘ í n de voorrang’.

mirra
Télécharger la présentation

Rotondes met vrijliggende fietspaden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rotondes met vrijliggende fietspaden Ook veilig voor fietsers?

 2. Van kruispunt naar rotonde

 3. Fietsvoorzieningen:alle slachtoffers

 4. Fietsvoorzieningen: slachtoffers fiets/bromfiets en overig

 5. Rotonde met vrijliggende fietspaden en fiets ‘ín de voorrang’

 6. Rotonde met vrijliggende fietspaden en fiets ‘úit de voorrang’

 7. Rotonde? Rotonde?

 8. In de voorrang In de voorrang

 9. Uit de voorrang? Uit de voorrang?

 10. Uit de voorrang Uit de voorrang

 11. Fiets in of uit de voorrang

 12. Vormgeving volgens CROW of anders

 13. Hoeveel rotondes met fietspaden in/uit de voorrang?

 14. Aantal ziekenhuisgewonden op rotondes per jaar

 15. Effect rotondes met ‘uit de voorrang’

 16. Effect rotondes met ‘in de voorrang’

 17. Verschil in effect tussen ‘in’ en ‘uit’

 18. Kosteneffectiviteit en baten-kostenverhouding • Aantal rotondes: 784 • Aantal ziekenhuisgewonden in 10 jaar: 612 • Kosten per rotonde 10.000 euro • Kosten per bespaarde ziekenhuisgewonde: 12.817 euro • Kosten ziekenhuisgewonde in 2004: 210.728 euro • Baten/kosten: 16,4

 19. Hoe verder? SWOV presenteert resultaten aan wegbeheerders. Daarbij gelden de volgende aanbevelingen: • Nieuwe rotondes met vrijliggende fietspaden uitvoeren met ‘fiets uit de voorrang’. • Onderzoek (laten) verrichten naar voorrangs-gedrag op rotondes met ‘fiets in de voorrang’. • Aangepaste richtlijnen opstellen voor vormgeving van rotondes met ‘fiets in de voorrang’.

 20. Zichtveld vrachtautobestuurder

More Related