Download
r dmannens tanker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rådmannens tanker… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rådmannens tanker…

Rådmannens tanker…

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rådmannens tanker…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rådmannens tanker… Undring og svar. Undring! Hvorfor er det slik?Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er….

 2. Hvis du ikke er blitt syk ennå…

 3. Rettssak Fauske Rv 4 Ansattedagen! Idrettshall Harestua Pandemihåndtering Arealdisponering rådhuset Harestua sentrum Hadelandsparken, ny megling Geir på TV2 Harestua på TV2 Løs vegg på Rådhuset Klimaavtale i Lunner! Uimotsagte leserinnlegg -> Blogg? Bonustid… Samfunnsstatus og Undring

 4. Det var en av disse dagene… Da jeg aldri skulle ha stått opp! Et eventyr bygget på en sann historie

 5. Visste du at… • At kortet mitt lett kan bli ditt? • At Pin koden min kan du få… • At epost er postkort, ja msn også • At den som sitter på galleriet kan lese alt jeg gjør på pcen, alle passord, alle… • Og ta over pcen min uten at jeg vet det • Og alle PC’ens passord kan brytes på 2 min • Bootnett, idetyveri • Og så har jeg pc uten skjermbeskytter…

 6. Endringer Endringer Budsjettprosess 2010 Deflator Budsjett 20100 endringer Budsjett 20090 endringer Vedtatt Budsjett 2010 Grunnlag Budsjett 2010 Kultur plan Organisa-sjon plan Samfunns plan Omsorgs-plan Teknisk plan Oppvekst plan Politiskbehandling Aug/sept Oktober Juni Rådmann

 7. Bakgrunn • Balanse 2010 er vellykket gjennomført • Erfaringene fra trepartsamarbeid er gode • Kommunedelplanene er avgjørende viktige strategiske måldokumenter • Handlingsrommet til kommunene økes ikke fremover, endringer må skje gjennom utvikling innenfor eksisterende rammer

 8. Organisering Kommunestyret Formannskapet KPG Formannskap Hovedtillitsvalgte Rådmannens PUF Oppvekst PL Kultur PL Teknisk PL Samfunn PL Omsorg PL Organisasjon PL Plangrupper Sekretariat. Sekretariat. Sekretariat. Sekretariat. Sekretariat. Sekretariat. Medlemmer av Kommunestyret Tillitsvalgte Ledere/fagpersoner

 9. Organisering • KPG er KoordinerendePlanGruppe for Utvikling 2012Ledes av ordfører • Hvert medlem av Formannskapet leder en plangruppe. Ordfører kan delta i alle. • Alle i K-styret er fordelt i gitte plangrupper. Fagpersoner tilsluttes ved behov. • Treparten er representert i alle plangruppene • Fast adm sekretariat for alle plangruppene • Gjester kan inviteres. • Råd oppnevnt av k-styre kan være representert med en observatør

 10. Koordinerende plangruppe KPG • Styre • Fremdrift • Måloppnåelse • Prioritering • Eierskap /kommunisere • Bestille, oppsummere (innstille) • Møte i forkant av ordinært formannskap • Deltakere på Strategi og Plandagene

 11. Kommunestyret Formannskap / Utviklingsutvalg Avklart behov gitt i vedtatt mandat. Rådmannen vedlegger sin uttalelse om Ad-hoc utvalgets innstilling Ad-hoc utvalg4 politisk valgteinkl. leder Arbeidsgruppe oppnevnt av Rådmann.Faglig sammensatt som skal sikre faglig merverdi, om relevant, inkl. en representant fra arbeidstakerorg. Arbeidsgruppen har møterett ved Ad-hoc utvalgets møter. Sekretæroppnevnt av Rådmann Struktur for prosess knyttet til kommuneplandel

 12. Mandat • Ajourholde kommunedelplanene i forhold til endringer i interne og eksterne rammevilkår, dvs juridiske, økonomiske, kvalitesmessige eller politiske. • Peke på konkret nødvendig utvikling for å realisere målsetningene gitt i planene, herunder tiltak. • Være styringsgruppe for gjennomføringen av ønsket utvikling.

 13. Fremdriftsplan • Høsten 2009: Avslutte Balanse 2010, da den har realisert sitt mandat. • Høsten 2009: Etablere trepartsamarbeidet Utvikling 2012 • Våren 2010: Avklare nødvendig/ønsket Utvikling • Høsten 2010: Tilknyttet budsjettvedtaket 2011 vedta gjennomføring • 2011: Gjennomføre

 14. Styring, Lovlighet, Kvalitet Kvalitet Lovlighet Styring

 15. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Kommuneplaneni Lunner kommune Arealdelen Planstrategi Organisasjon plan Temaer bla. Arbeidsgiver-politikk HMS IKT Kompetanse Samfunns plan Temaer bla. Beredskap Næring Landbruk Biologisk mangfold Geodata Teknisk plan Temaer bla. VAR Trafikk Vei Vedlikehold Kultur plan Temaer bla. Idrett og fysisk aktivitet Kultur Omsorgs-plan Temaer bla. Omsorg i institusjon og bolig, sosialtj, og Psykisk helsevern Oppvekst plan Temaer bla. Skole Barnehage Barnevern IntegreringHelsestasjon Samfunnsplan: Kommuneplandelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlingsplan Hovedrevisjon hvert 4. år Handlingsprogram/økonomplan Kommuneplanmelding: Eksempler; gir årlig innspill til årlig økonomiplan • Handlingplan • Institusjons-kapasitet • Rus • Boligbygging • Kvalitet • Handlingplan • Skoleanlegg • Læring • Bhg anlegg • Kvalitet • Handlingplan • Opplæring • Digitale ferdigheter • HMS tiltak • Handlingplan • Beredskap • Eiendom • Utbygging • Gis • Handlingplan • Avløp • Trafikksikerhet • Bygningsmessig vedlikehold • Opprustning av veier • Handlingplan • Kulturminner • Lokaler • Idrett/nær-miljøanlegg • 4-års perspektiv • Rulleres hvert år. • Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner • Strategiene fra kommeplanen refereres • Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. • Tiltak kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver m.m. 12-års perspektiv Revideres/vurderes revidert hver 4. år

 16. Styringsårshjul Admajourhold Organisa-sjon plan Samfunns plan Teknisk plan Handlingsprogram/økonomplan Handlingsprogram/økonomplan KommuneplanmeldingAjourhold av saksordførerne Kultur plan Føringer for neste års budsjett Omsorgs-plan Kostra. Status 1. tertial Kap 7; Status ÅrsmeldingTjeneste, Brukermedarbeidere Oppvekst plan Mål, tiltak etc. Løpende styring Mål-kart MBU Nyttår