p retpristupna podr ka eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P retpristupna podrška EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
P retpristupna podrška EU

play fullscreen
1 / 31

P retpristupna podrška EU

143 Views Download Presentation
Download Presentation

P retpristupna podrška EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pretpristupna podrška EU Višekorsnička IPA IPA - I komponenta pregled

 2. IPA: 2007 - 2013

 3. IPA - Višekorisnički dio • Multi Beneficiary IPA – MB IPA • 150 miliona eura godišnje • Centralizovano upravljanje iz Brisela • Komponente: • Regionalna saradnja • Razvoj infrastrukture • Pravosuđe i unutrašnji poslovi • Interno tržište • Reforma javne administracije • Podrška civilnom društvu • Obrazovanje, omladina i istraživanje • Tržišna privreda • Nuklearna bezbjednost i zaštita od radijacije • Privremena administracija (BiH, Kosovo) • Upravljanje programima (Brisel)

 4. MB IPA • Razvoj infrastrukture: • Nastavak aktivnosti utemeljenih kroz: • Energy Community Treaty (2005) • Core Transprot Network (SEETO) - South East Europe Transport Observatory • Common Aviation Area (ECAA) • Regional Environmental Reconstruction Programme (REReP) • Sava River Commission • Project Preparation Facilities (PPF) • Povećanje broja projekata i sposobnosti administracije u oblasti transporta, energije i zaštite okoline

 5. MB IPA • Pravosuđe i unutrašnji poslovi: • Borba protiv organizovanog kriminala (nacionalnog i međunarodnog) i korupcije, • Saradnja policijskih i pravosudnih organa, • Saradnja u oblasti integrisanog upravljanja granicama i migracija, • Saradnja i koordinacija u oblasti prevencije katastrofa, • Uključuje saradnju sa Europol, Eurojust, South East European Cooperation Initiative Regional Centre for combating trans-border crime (SECI), Southeast European Prosecutor Advisory Group (SEEPAG)

 6. MB IPA • Reforma javne administracije: • Saradnja sa TAIEX i SIGMA • Javna administracija (organizacija, kontrola, razvoj politika, upravljanje javnim troškovima, finansijska kontrola, javne nabavke, koncesije • RESPA – Regionalna škola za javnu administraciju u Danilovgradu • Razvoj nacionalnih institucija u oblasti statistike • Koordinacija sistema socijalne sigurnosti • Pripreme za učešće u agencijama Zajednice

 7. Razvoj civilnog društva • Civilno društvo -„Sve društvene strukture van vlade i javne uprave, ali uključujući lokalnu samoupravu“ • Područja intervencije: • Jačanje kapaciteta civilnog društva (međuetnički odnosi, smanjenje siromaštva, zaštita okoline, socijalni razvoj), promocija regionalnih projekata • povratak izbjeglica (implementacija Sarajevske deklaracije), • socijalna inkluzija (marginalizovane grupe, Romi), • mediji (jačanje nezavisnosti profesionalizma i pluralnosti) • Saradnja sa UNHCR i Savjetom Evrope • Tacso projekat...

 8. MB IPA • Visoko obrazovanje: • Tempus (od 1990) • Erasmus Mundus (od 2004) • Veća regionalna saradnja (i sa EU) akademskih institucija, mobilnost studenata i predavača • Omladina: • Neformalno obrazovanje mladih - Youth in Action Programme • Prozor za Zapadni Balkan • Pripreme za osnivanje nacionalnih agencija • Izgradnje partnerskih odnosa • Mobilnost, programi razmjene • Istraživanje: • Uspostavljanje Platforme za jačanje saradnje u oblasti nauke i tehnologije između država Zapadnog Balkana • Podrška uključivanju u Evropski istraživački prostor • Osnivanje centara izvrsnosti (Centres of Excellence)

 9. MB IPA • Tržišna privreda: • jačanje finansijskog sektora • redukcija neformalne ekonomije • razvoj malih i srednjih preduzeća • povećanje ekonomske saradnje sa EU • rast ivesticija u regionu • uspostavljanje mreža za podršku biznisu

 10. Kalendar nacionalnog programa

 11. Status projekata

 12. Status – I komponenta OKVIRNI SPORAZUM ZA IPA - potpisan 15.11.2007.g., ratifikovan 26.12.2007.g. IPA 2007 • Potpisan FINANSIJSKI SPORAZUM (15.03.2008.), • U toku je implementacija projekata • IPA 2008 • Finansijski sporazumpotpisan (14. 01.2009.), • U toku je implementacija projekata • IPA 2009 • Finansijski sporazum potpisan oktobra 2009. godine, • U toku je implementacija • IPA 2010 • Finansijski sporazum potpisan • Počela implementacija • IPA 2011 • Potpisan finansijski sporazum • Implementacija počinje • IPA 2012 i 2013 • U toku je programiranje

 13. IPA 2007 - prva komponenta • Politički zahtjevi: • Podrška razvoju civilnog društva u Crnoj Gori (1,0 milion €), • Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije (3.0 miliona €), • Reforma pravosuđa (2,0 miliona €). • Socioekonomski zahtjevi: • Podrška razvoju okvira nacionalnih kvalifikacija u Crnoj Gori (1,5 miliona €), • Podrška implementaciji Strategije razvoja malih i srednjjih preduzeća 2007-2010, • Jačanje infrastrukture i menadžmenta sektora saobraćaja (6,2 miliona €), • Usklađivanje sa energetskim tržištem (1,5 miliona €), • Podrška programu Tempus (0,8 miliona €) i Erasmus Mundus (0.7 miliona €). • U oblasti Evropski standardi: • Podrška strukturama za EU integracije: usklađivanje zakonodavstva (1,1 miliona €), • Jačanje veterinarske uprave (1,3 miliona €), • Jačanje kapaciteta MONSTATA (1,0 miliona €), • Jačanje kapaciteta za efikasnije funkcionisanje Poreske uprave u skladu sa EU standardima (0,8 miliona €), • Dalji razvoj sistema javnih nabavki u Crnoj Gori (1,25 miliona €), • Dalji razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori (2,0 miliona €)

 14. Status – I komponenta OKVIRNI SPORAZUM ZA IPA - potpisan 15.11.2007.g., ratifikovan 26.12.2007.g. IPA 2007 Potpisan FINANSIJSKI SPORAZUM (15.03.2008.), Završena implementacija projekata IPA 2008 Finansijski sporazumpotpisan (14. 01.2009.), Završena implementacija projekata IPA 2009 Finansijski sporazum potpisan oktobra 2009. godine, U toku je implementacija IPA 2010 Finansijski sporazum potpisan Počela implementacija IPA 2011 Potpisan finansijski sporazum Implementacija se očekuje IPA 2012 i 2013 U toku je programiranje

 15. IPA 2008 • Ukupno - 34.82 miliona € • Pomoć tranz. i institucijama - 29.12 mil • Politički zahtjevi – 6.00 mil • Socio-ekonomski zahtjevi - 11.00 mil • Evropski standardi - 10.15 mil • Prekogranična saradnja - 4.50 mil

 16. IPA I 2007

 17. IPA I 2008

 18. IPA I 2009

 19. IPA I 2010

 20. IPA I 2011 Juvenal Justice and Penitentiary reform State aid WWT systems in BijeloPolje and Cetinje TA for IPA III projects NATURA 2000 EIS Environmental information system Vrbnica - Bar Railway Business cluster Metrology and Quality Infrastructure Maritime Transport Energy Efficiency ECDL Local government IPARD Veterinary PAR - HRM KONIK

 21. IPA I – 2012 i 2013 Izvor: Višegodišnji indikativni planski dokument 2011-2013, Evropska komisija

 22. IPA projekti po godinama - 71

 23. Odnos IPA sredstava i budžeta CG

 24. Vrste ugovora - 88

 25. Status: IPA komponenta I (2007 – 2011)

 26. Tok godišnjeg programa • Priprema predloga projekata - Project Fiche • Priprema Finansijskog predloga na osnovu predloženih projekata • Konsultacije sa DG Enlargement • Inter resorne konsultacije između DG • Odluka IPA Komiteta • Usvajanje od strane EK • Potpisivanje finansijskog sporazuma – pravni osnov za sprovođenje projekata

 27. Problemi u programiranju • Neinstitucionalizovan proces programiranja • Nejasan kalendar, nadležnosti i opis poslova • Uputstvo se ne koristi • Česte promejne struktura i ljudi • Nedovoljna koordinacija donatorske podrške • Nedostatak kapaciteta - slab kvalitet predloženih projekata • Nedovoljan broj zaposlenih u MVPEI i SPO jedinicama • Nedistatak mehanizama za ocenjivanje projekata • Neizvjesno kofinansiranje • Nepostojanje Nacionalnog plana razvoja (NDP) • EK mijenja procedure • Sektorski pristup, fokus na identifikacionoj fazi

 28. Problem apsorbcije • Politička volja • Nedostatak strateških dokumenata • Institucionalni i administrativni kapaciteti • Nerealna očekivanja u vezi sa EU fondovima • Nedostatak vještina u oblasti razvoja i upravljanja projektima, znanja jezika... • Problem makroekonomskog upravljanja • Problem kofinansiranja- umrežavanje nacionalnog budžeta i budžeta opština sa evropskom podrškom • Teškoće u vezi planiranja na duži rok (n+2) (n+3) • Sinergija procesa pridruživanja i evropske podrške

 29. Izazovi građenja kapaciteta • Politička volja, uvremenjost, održivost… • Prepoznavanje potreba od strane samih institucija u dinamičnom okruženju • Nedostatak uvezivanja strateških razvojnih potreba sa budžetskim planiranjem • Obaveze kofinansiranja: • TAIB:10%, odnosno 25% vrijednosti projekta treba planirati unaprijed za 2, 3 ili 4 godine, • CBC – 15%