Download
een kort overzicht van wie wij zijn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Een kort overzicht van wie wij zijn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Een kort overzicht van wie wij zijn

Een kort overzicht van wie wij zijn

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Een kort overzicht van wie wij zijn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Een kort overzicht van wie wij zijn

 2. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca • Wie zijn wij Wij zijn een Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Kollumerland c.a. Ons doel is basisscholen te stichten en/of in stand te houden waar hoogwaardige onderwijs aangeboden wordt vanuit een protestants christelijke levensovertuiging. Het kind leert en ervaart te leven vanuit een toekomstperspectief waarin het kind ongeacht prestaties en capaciteiten als uniek schepsel van God aanvaard wordt, maar waarin het ook leert om zorgzaam te zijn in de omgang met elkaar en met de schepping. Dit gebeurt in een sfeer van vertrouwen binnen een veilige en uitdagende leeromgeving.

 3. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca • Wie zijn wij De vereniging is in 1994 opgericht. Het ledenaantal per januari 2012 ruim 1000 leden. De VCBO is een professionele onderwijsorganisatie onder dagelijkse leiding van de algemeen directeur. De AD wordt ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de scholen en is tevens de werkgever van het personeel. Binnen de vereniging heeft elke school genoeg ruimte om een eigen inhoudelijke koers te varen vanuit haar eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept.

 4. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca • Wie zijn wij De vereniging werkt volgens de filosofie van een bestuur op hoofdlijnen. Formeel is het bestuur het bevoegd gezag, maar het functioneert meer als een raad van toezicht. Volgens dit model stelt het bestuur voor diverse beleidsterreinen strategische, daarmee richtinggevende uitspraken op. Doel en grondslag zijn vastgelegd in de Verenigingsstatuten. De algemene directie heeft vervolgens de opdracht om de strategische uitspraken te vertalen in concreet beleid, dat door het bestuur vastgesteld dient te worden. Het bestuur spreekt het management aan op de behaalde resultaten. Voor de doelen waarop wordt gestuurd is een managementcontract opgesteld. De schooldirecteuren op hun beurt werken op basis van deze beleidsstukken aan de uitvoering van het beleid.

 5. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca • Visie en Missie VCBO Kollumerland c.a. ziet als haar primaire taak: de zorg voor kwalitatief goed onderwijs - met de bijbel als bron – in samenhang met de omgeving, waarin ieder kind zich – ongeacht zijn geloof of levensovertuiging – in een veilig pedagogisch klimaat optimaal kan ontplooien en waarin mensen gewaardeerd worden en met plezier werken.Onze identiteit omvat onze levensbeschouwing, hoe wij in het kader van de ontwikkeling van de kinderen met elkaar omgaan (pedagogische visie en cultuur), en tenslotte wát en hoe we leren. Onze leidraad: identiteit is voor ons een werkwoord. Met elkaar werken we er actief aan om te worden wie we willen zijn.

 6. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca • Bestuur en algemene directie De vereniging werkt volgens de filosofie van een bestuur op hoofdlijnen. Formeel is het bestuur het bevoegd gezag, maar het functioneert meer als een raad van toezicht. Volgens dit model stelt het bestuur voor diverse beleidsterreinen strategische, daarmee richtinggevende uitspraken op. Doel en grondslag zijn vastgelegd in de Verenigingsstatuten. De algemene directie heeft vervolgens de opdracht om de strategische uitspraken te vertalen in concreet beleid, dat door het bestuur vastgesteld dient te worden. Het bestuur spreekt het management aan op de behaalde resultaten. Voor de doelen waarop wordt gestuurd is een managementcontract opgesteld. De schooldirecteuren op hun beurt werken op basis van deze beleidsstukken aan de uitvoering van het beleid.

 7. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca • Het bestuur • Tj. Hogendorp, voorzitter • M. van der Molen-Jonker, secretaris • L. Bijleveld, lid

 8. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca De algemeen directeur a.i. J.H.M. Verstappen Johan • Correspondentieadres: Postbus 203, 9100 AE Dokkum • Bezoekadres: Altenastreek 66 te Dokkum • Telefoon 0519 – 221 702 Mobiel 06-51802551 • E-mail: directie@vcbokollumerland.nl

 9. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca Secretaresse J.M. Bruining-Wiegersma Jelly • Correspondentieadres: Postbus 203, 9100 AE Dokkum • Bezoekadres: Altenastreek 66 te Dokkum • Telefoon: 0519 – 221 702 • E-mail: secretariaat@vcbokollumerland.nl

 10. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 04IR CBS De Wegwijzer C. Spijkerman-Westra Cornelia 35 leerlingen per 1 oktober 2011 Jakob de Graafstraat 1/a 9293 LS Kollumerpomp Tel.: 0511-408530 E-mail: directie@cbsdewegwijzer.eu Website: www.cbsdewegwijzer.eu Samen leren in een warme sfeer, klaar voor de toekomst

 11. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 04IT CBS De Tarissing J.Bakker-Schuiteboer Joke 68 leerlingen per 1 oktober 2011 CBS de Tarissing De Wygeast 10 9294 KN Oudwoude Tel. 0511-452500 www.tarissing.eu De tarissing wil een lerende organisatie zijn waarbinnen iedereen in een open en positieve sfeer, van en door elkaar mag leren.

 12. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 05UL CBS De Bining E. Manning Erik 98 leeringen per 1 oktober 2011 De Triemen 1/a9296 MB De TriemenTel.: 0511-441486Fax: 0511-442531E-mail: directie@cbsdebining.nlWebsite: www.cbsdebining.nl

 13. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 07HO CBS Op de Hoogte P. Boersma Paul 79 leerlingen per 1 oktober 2011 CBS “Op de Hoogte” Toutenburgstraat 2 9851 AJ Burumtelefoon: 0594-249146 website: www.cbsopdehoogte.nl e-mail: directie@cbsopdehoogte.nl Groeien, Geloven, Genieten

 14. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 08UJ CBS ‘t Oegh P. Boersma Paul 49 leerlingen per 1 oktober 2011 Oog voor elkaar Oog voor talent Oog voor de Wereld Dit maakt onze kinderen tot wereldkinderen

 15. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 09 CT CBS Prins Bernhard G. Dijkstra Geert 168 leerlingen per 1 oktober 2011 Bernhardlaan 42, 9291 HP Kollum Tel. 0511-452089 Website: www.pbschool.nl Brinnummer: 09CT Prins Bernhardschool, School in beweging PBS on the move

 16. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 09YZ CBS Koningin Juliana D. Homan Dineke 193 leerlingen per 1 oktober 2011 Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu Jouw talent, onze uitdaging!

 17. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Kollumerland ca 10IK CBS De Stapstien G.C.M. de Groot Gerard 318 leerlingen per 1 oktober 2011 Schoolstraat 14 9298 PT KOLLUMERZWAAG Tel. 0511-442370 de.stapstien@stapstien.nl Fertroud Fierder