Download
psiholo ija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psiholoģija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psiholoģija

Psiholoģija

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Psiholoģija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Psiholoģija Rīga, 09.04.2010.

  2. Psihisko procesu īpatnības dažādos vecumos • Vide (audzināšana) • Iedzimtība • Attīstības īpatnības (fiziskās, psihiskās, sociālās)

  3. Bioloģiskais vecums un psiholoģiskais vecums. • Kāpēc rodas nevienmērība attīstībā? • Kā to noteikt? • Kā rīkoties?

  4. Attīstības kritēriji • fiziskā un seksuālā attīstība • intelektuālā (uztvere, uzmanība, atmiņa, domāšana, runa, iztēle) attīstība • emocionālā (tikumiskā) attīstība • sociālā attīstība

  5. Attīstības un dzīves krīzes – neizbēgamība vai nejaušība • Psiholoģijas vārdnīcā lasām, ka ar krīzi jāsaprot vai nu būtiskas un sāpīgas pārmaiņas kaut kādā procesā, vai sarežģītu stāvokli, kas izraisa apdraudējumu cilvēka vai sociālās struktūras pastāvēšanai. Parasti krīzes laikā saasinās visas pretrunas un problēmas (Psiholoģijas vārdnīca, Mācību grāmata, R., 1999).

  6. Personības īpašību raksturojums un uzvedība • Temperaments • Intelektuālā attīstība • Emocionālā attīstība • Sociālā pielāgošanās • Uzvedības stratēģijas

  7. Uzvedība un saskarsme • Kā mēs sabiedrībā tulkojam verbālos un neverbālos signālus • Kā attīstības laikā mainās prasme “ziņot” un “tulkot” saskarsmes signālus • Kāpēc mēs konfliktējam?

  8. Konflikti ikdienā, to veidi, risināšanas stratēģijas • Racionālie, iracionālie, slēptie, nobīdītie un viltus konflikti • Sadarbības, kompromisu, konkurences, izvairīšanās un pielāgošanās stratēģijas

  9. Konfliktsituāciju analīze un risināšanas paņēmieni. • Vieta jūsu situācijām...

  10. Paldies par uzmanību!