html5-img
1 / 15

Lidt om EPJ - igen

Lidt om EPJ - igen. Kick- Off i dag !!!. Vigtigt At vide inden Kick-OFF. L ægelig dokumentation Notattyper Konkret brug (procedure / tilsyn) Sagsmappen. Læger kan dokumentere i OPUS Notat ved at:.

Télécharger la présentation

Lidt om EPJ - igen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lidt om EPJ - igen Kick-Off i dag !!!

 2. Vigtigt At vide inden Kick-OFF • Lægelig dokumentation • Notattyper • Konkret brug (procedure / tilsyn) • Sagsmappen

 3. Læger kan dokumentere i OPUS Notat ved at: • Diktere i MIRSK: der udfyldes altid patientkontakt-skema(erstatter orange haste og lilla notat seddel) • Skrive selv direkte i OPUS Notat; hvis lægenotatet kræver efterfølgende involvering af sekretær fx ved takstning, registrering af procedure eller ambulant besøg, booking af undersøgelser eller efterfølgende kontroltid, udsendelse af producentbrev m.m. skal der altid udfyldes patientkontakt-skema altså • Almindelige stuegangsnotater indskrevet direkte i OPUS, er patientkontakt-skema ikke nødvendigt (med mindre der skal bookes noget, registreres noget etc.) • Skrive kladder på gult kladdepapir (når IT er nede)

 4. Ved dokumentation i opus notat • HUSK: Man skal være opmærksom på at skrive med det korrekte forløb (status) i kontekst, og notatet skal skrives tidstro • Læger skriver under faggruppen ”læger”, sygeplejersker under ”sygeplejersker” osv. • Notater skal underskrives med fuldt navn • HUSK : GEM/GODKEND NÅR I HAR SKREVET ET NOTAT ( gemt korrekt = rød tekst, sort tekst er ikke godkendt) • Det er muligt at rette/tilføje i teksten efter godkendelse

 5. I VAGTEN: • Vagthavende lægers notater og andre akutte notater skal skrives af lægen i OPUS Notat efter kl. 14.30 (fredage kl. 14.00) samt i weekender og helligdage, inkl. Den 1. maj, 5. juni (grundlovsdag), 24. december og 31. december. • Postoperative planer og pleje skal altid noteres i ORBIT, medmindre den endelige operationsbeskrivelse foreligger. • Gult kladdepapir anvendes kun i nødstilfælde (fx akutte situationer eller IT-nedbrud).

 6. Vigtigt: NOTATTYPER • LÆS PVI’en – sæt jer ind i de forskellige typer af notater • Typen af notater korresponderer med notattyper i MIRSK • Vælg nu det rigtige notattype (if in doubt vælg da notat)

 7. Notattyper • ”Indledende vurdering” • Forundersøgelse (fuld journal) • Indlæggelse (fuld journal) allergi/cave, samt procedureoplæg klippes til af sekr. og placeres i de rigtige notattyper • Indledende vurdering kan henvise – med specifik datering – til tidligere indledende vurdering. Kan fx ved indlæggelse henvise til nyligt forambulant notat.

 8. NotattypeR • ”Notat” Daglige notater / ambulante notater / svar på patologi Gennemgang Indikation for henvisninger Ordinationer Information og samtykke til behandling Undersøgelsesresultater Diagnoser Oplysning om evt. Livstestamente Epikrise-tekst (der findes ikke notattypen epikrise”).

 9. NotattypeR • Procedure: (giver sig selv) + de fem trin • Plan/konference: anvendes ved beslutninger f.eks. taget til morgen- konference • Samtale, resume, visitation (anvendes sjældent) • Udskrivningsnotat (kun ved specielle foranstaltninger ved selve udskrivelse eller skrivningen af epikrise… standard udskrivelser er under notat) • Tilsyn (gennemgås senere)

 10. Konkret brug: ”Procedure” – to muligheder • 1: Diktér i MIRSK a: Dikter på vanlig vis under ”procedure” b: Udfyld patientkontaktskema c: Lav en foreløbig postoperationsplan i Orbit (observation, lejring, ordinationer i øvrigt) • 2: Skriv selv direkte i Opus Notat: a: Anvend standarder eller skriv selv direkte under notattypen ”Procedure” b: Udfyld patientkontaktskema c: Ikke nødvendigt at lave postoperativ pleje i Orbit da denne er i Opus Notat og kan læses med det samme af andet personale

 11. Konkret brug: ”Tilsyn” – 2 muligheder • 1: Diktere i MIRSK a: Diktér på vanlig vis under ”tilsyn” - tilsynsgående kliniks sekretær skriver notatet. b:Udfyld patientkontaktskema • 2: Skriv selv direkte i Opus Notat: a: vælg den rigtige patientkontakt (indlæggelse) B: HUSK producentkoden 3004PBB9 – afslut notat med navn / stilling c: Udfyld patientkontaktskema (skal gives til sekr. på vores klinik)

 12. Konkret brug - assistance operationer • Assistanceoperationer (dvs. operationer på patient indlagt i fremmed afdeling) skrives og registreres af egen sekretær • Rekvirent: den afdeling som pt. er indlagt i. • Producent: egen operationsgang: 3031PBB1 • Der udfyldes altid Patientkontakt-skema

 13. Allergi / CAve • Lægesekretæren opretter notattypen Allergi/Cave efter ordination fra lægen i den indledende vurdering. • Allergi/Cavedikteres under indledende vurdering, men skrives af sekretæren under (”klippes til/flyttes”) de relevante notattyper. • Læger som selv skriver indledende vurdering, skal skrive under de relevante notattyper. • Fra d. 1. 9.11 skulle alle klinikker være på OPUS, hvorfor klistermærket med Cave på omslaget derefter bør være obsolet • Såfremt patienten senere kommer i tanke om Cave/allergi og oplyser dette til plejepersonalet skal oplysningen viderebringes til lægen som skal notere det under faggruppen læger • Endelig ansvar for at Allergi/Cave er opdateret er kontakt-lægens • HUSK alle tidligere Cave’er skal så opdateret i ny Allergi/Cave notat. Kopier evt.

 14. Sagsmappen • Der oprettes en ny sagsmappe på alle patienter. Sagsmappen består af et nyt lægejournalomslag samt transfusionsskemaer, anæstesiskemaer, samtykkeerklæring, observationsskema, ernæringsskema og andre registreringsskemaer, LABKA svar, histologisvar etc. samt sygeplejens plejeplaner. (altså alt minus kontinuationer) • Såfremt det findes mest hensigtsmæssigt at have plejeplaner i en særskilt mappe er det muligt. Dog skal evt. tidligere journal og patientens sagsmappe inkl. plejeplaner være placeret samme sted i journalvogn/hylde.

 15. SUPPORT • EPJ- support: 5-8746

More Related