Download
skatt og arbeidsliv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skatt og arbeidsliv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skatt og arbeidsliv

Skatt og arbeidsliv

284 Views Download Presentation
Download Presentation

Skatt og arbeidsliv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Laget av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Vox.

 2. Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

 3. Skatt i Norge • Skatten finansierer tjenester som kommer alle i samfunnet til gode. • helse (legebehandling, sykehus etc.) • ytelser fra NAV (sykepenger, fødselspenger, pensjon etc.) • utdanning • Vi har ulike skatter og avgifter i Norge, som skatt på arbeidsinntekt, merverdiavgift MVA (moms) og særavgifter (årsavgift for bil, bensin, tobakk og alkohol). • Alle bidrar ved å betale skatt, både personer og bedrifter.

 4. Skattepengene fordeles slik: Skattepengene fordeles slik:

 5. Merverdiavgift MVA (moms) Betalt i skatt til staten (mva) Det du har betalt for maten

 6. Skatt når du jobber • Arbeidsgiver skal trekke skatt hver gang du får utbetalt lønn. Dette er en forhåndsbetaling av skatt. • Neste år regner skattekontoret ut den endelige skatten din, som sammenlignes med skatten arbeidsgiver har trukket av lønnen din. Har du forhåndsbetalt for mye skatt?  Du får penger tilbake. Har du forhåndsbetalt for lite skatt?  Du må betale restskatt.

 7. Liliya Akaeva • Liliya Akaeva og hennes to barn på 5 og 7 år kom til Norge som tsjetsjenske flyktninger for tre år siden. • Mannen er i flyktningleir. Liliya og barna ønsker at han skal komme til Norge. • Etter å ha gjennomført introduksjons-programmet har hun begynt å søke jobb. • Liliya søker ulike jobber. Hun er utdannet jurist fra hjemlandet, men det er vanskelig å få en jobb som passer til utdannelsen. Hun takker derfor ja til å begynne som renholdsarbeider hos Vox.

 8. Liliyas arbeidsavtale Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale som gir informasjon om: • arbeidets innhold • ferierettigheter og feriepenger • arbeidstakers og arbeidsgivers • oppsigelsesfrister • avtalt lønn • avtalt arbeidstid og pauser • prøvetidsbestemmelser For mer informasjon se arbeidstilsynet.no

 9. Søknad om skattekort For å få skattekort første gang må Du kontakte skattekontoret. Du må ta med følgende: • gyldig pass • oppholds- eller arbeidstillatelse • norsk fødselsnummer (hvis du har)

 10. Liliyas skattekort Del 1 leveres til hovedarbeidsgiveren. Del 2 leveres til andrearbeidsgivere. Ved utbetaling av vanlig lønn, som månedslønn, beregnes skatten etter tabellen. Ved utbetaling av annen lønn beregnes skatten med prosent.

 11. Liliyas lønnsslipp Utdrag av skattekortet Lønn til bankkonto Forhåndsbetalt skatt Endres i topp-/bunntekst

 12. Liliya får lønn inn på sin bankkonto

 13. Liliya får lønns- og trekkoppgave i månedsskiftet januar/februar 2013 Arbeidsgiver Skattetrekk 2012 Fjorårets lønn Lønns- og trekkoppgaven bør kontrolleres mot lønnsslippene.

 14. Eksempel på andre årsoppgaver • Penger i banken? • Banken sender en oppgave over innskudd og renter. • Barn i barnehage eller SFO? • Barnehage/SFO sender oppgaver som viser kostnadene til barnepass (private barnehager har ikke plikt til å sende oppgave). • Medlem av fagforening? • Foreningen sender en oppgave som viser betalt kontingent. Betales kontingenten via arbeidsgiveren, vil den stå på lønns- og trekkoppgaven.

 15. Liliya får selvangivelse i månedsskiftet mars/april 2013 Lønnen på 253 000 kr er hentet fra lønns- og trekkoppgaven som Vox har sendt inn. Alle som mottar lønn får minstefradrag. Det beregnes automatisk med 36 % av lønnen og settes aldri lavere enn 31 800 kr eller høyere enn 78 150 kr. Alle som har hatt utgifter til barnepass får foreldrefradrag. Fradraget er maksimalt 25 000 kr for ett barn og 15 000 kr for hvert barn etter det første. Alle som er medlem av en fagforening får fradrag for betalt kontingent. Fradraget er maksimalt 3 750 kr. Kontroller selvangivelsen mot årsoppgavene

 16. Liliyas foreløpige skatteberegning Kontroller skattetrekket mot lønns- og trekkoppgaven(e)

 17. Liliya må rette selvangivelsen Liliya må informere skatteoppkreveren om skattetrekket for å unngå restskatt.

 18. Skatteoppgjøret inneholder også lønnen og skattetrekket fra sommerjobben. Liliya får skatteoppgjør i slutten av juni 2013 Endelig utregnet skatt Forhåndsbetalt skatt Skatt til gode (utbetales)

 19. Trenger Liliya skjemaene senere? Ja, hun trenger dem hvis hun skal søke om: • familieinnvandring (familiegjenforening) • besøk av slektninger fra hjemlandet • banklån • dagpenger Hun trenger dem også hvis: • arbeidsgiveren ikke opplyser skattekontoret om skatten hun har betalt • arbeidsgiveren går konkurs

 20. Liliya får feriepenger • Liliya får lønn i 11 måneder hvert år. Den siste måneden har hun ferie, og får feriepenger. • Alle har krav på fire uker og en dag ferie, og får 10,2 % av fjorårets lønn i feriepenger. • Noen har avtale om fem uker ferie, og får 12 % av fjorårets lønn i feriepenger. • Feriepenger utbetales av arbeidsgiveren, vanligvis i juni. • Hvor mye får Liliya i feriepenger fra Vox?

 21. Sara jobber svart • Sara og hennes to barn kom til Norge som flyktninger i fjor. • Hun får tilbud om å jobbe svart som renholder. • Svart arbeid er å jobbe uten å betale skatt. • Sara vil tjene mye penger fort, og tror derfor at det lønner seg å takke ja til tilbudet. Hva tror du?

 22. Sara jobber svart, og får ikke… • Familieinnvandring og besøk fra hjemlandet • Trygdeytelser (sykepenger, dagpenger og fødselspenger) • Banklån • Feriepenger • Alderspensjon • Arbeidsavtale • Sluttattest • Lønnsgaranti ved konkurs

 23. Lønner det seg å jobbe svart? * Skatteklasse 2 gir høyere fradrag og lavere skatt ** Feriepenger utbetales neste år

 24. Samfunnskonsekvenser av svart arbeid • mindre penger til helsetjenester, trygdeytelser etc. • høyere skatter og avgifter (MVA, særavgifter og skatt på arbeidsinntekt) • urettferdige konkurransevilkår for bedrifter som følger loven

 25. Siden sist… • Liliya er gjenforent med sin mann. • Hun har tatt kurs i saksbehandling hos NAV. • Hun har fått jobb i kommunen som saksbehandler, og har sluttet i jobben som renholder. • Sara er tatt for å jobbe svart, og må betale ekstra mye skatt av pengene hun har tjent. • For Saras arbeidsgiver får det også økonomiske konsekvenser. I tillegg kan det medføre andre straffereaksjoner, som bøter og fengselsstraff.

 26. Liliyas sluttattest

 27. Liliya endrer skattekortet Liliyas ektemann har fått jobb og Liliya er ikke lenger enslig forsørger. For at skattetrekket hennes skal bli riktig, endrer hun skattekortet. Utbetalt lønn hittil i 2013 Utbetalt introduksjonsstønad hittil i 2013 Forventet lønn i hele 2013 Forventet introduksjonsstønad i 2013

 28. Du får jobb Du fårlønn Du får lønns- og trekkoppgavefor 2012 Du får selvangivelsefor 2012 Du får skatteoppgjør for 2012 Oppsummering et arbeidsår 31.12.12 30.04.13 25.06.13 • Oversikt fra skattekontoret over inntekter, fradrag, eiendeler og gjeld • Kontroller at alt har kommet med, og at alle beløp stemmer med oppgavene som er mottatt. • Er alt riktig, skal ikke selvangivelsen leveres. Eventuelle feil må rettes og selvangivelsen leveres innen 30. april. • Lønnsslipp fra arbeidsgiver • Lønnen utbetales til bankkonto. • Summering av lønnsslippene fra hver arbeidsgiver i 2012 • Hvis den ikke er mottatt i starten av februar, kontakt arbeidsgiver. • Viser om det er betalt for mye eller for lite skatt i 2012 • Er det betalt for mye skatt, blir dette tilbakebetalt. • Er det betalt for lite, må restskatten betales. • Arbeidsavtale skrives med arbeidsgiver. • Skattekort bestilles hos skattekontoret. • Bankkonto opprettes.

 29. Elektronisk innsending via Minside • Minside gir deg tilgang til ulike elektroniske tjenester fra det offentlige, som Skatteetaten og NAV. • På Minside kan du sende inn ulike søknader, skjemaer og registreringer som: • søke om eller endre skattekort • levere selvangivelsen (hvis du har endringer) • endre adresse i folkeregisteret • få oversikt over den forventede alderspensjonen din fra NAV • For å logge inn deg inn på Minside må du ha fødselsnummer og PIN-koder fra Skatteetaten. Mangler du PIN-koder, kan disse bestilles på skatteetaten.no. • Se minside.no for mer informasjon om elektronisk innsending.

 30. Ønsker du å drive egen bedrift? • Hvis du starter egen bedrift, påtar du deg forpliktelser overfor norske myndigheter. • Skaff deg god informasjon og nok kunnskap før du starter opp. • På altinn.no under ”Starte og drive egen bedrift” finner du informasjon om å drive egen bedrift. Skattekontoret kan også gi deg informasjon. • I de fleste større kommuner er det personer som kan bistå deg når du skal starte egen bedrift.

 31. Hvem svarer på hva? • Skatteoppkreveren (for din kommune) • skattetrekk • lønns- og trekkoppgave • skatteoppgjør • Skattekontoret (for din kommune) • skatteetaten.no • taxnorway.no • PIN-koder til Minside • skattekort • forhåndsberegning av skatt • selvangivelse • start av egen bedrift

 32. Hvem svarer på hva? • NAV • nav.no • ledige jobber • yrkes- og utdanningsveiledning • trygdeytelser (sykepenger, dagpenger ol.) • fastlegeordning • Arbeidstilsynet • arbeidstilsynet.no • feriepenger • arbeidsavtaler • oppsigelser

 33. Lykke til i arbeidslivet!