1 / 32

Arbete och skatt

Arbete och skatt. Arbetsmarknadens parter. Arbetsgivarorganisation. Svenskt Näringsliv Företagens företrädare i Sverige Företräder ca 54 000 företag Inom 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Arbetstagarorganisationer. Landsorganisationen – LO Tjänstemännens Central- organisation - TCO

philomena
Télécharger la présentation

Arbete och skatt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Arbete och skatt

 2. Arbetsmarknadens parter

 3. Arbetsgivarorganisation Svenskt Näringsliv • Företagens företrädare i Sverige • Företräder ca 54 000 företag • Inom 50 bransch- och arbetsgivarförbund

 4. Arbetstagarorganisationer • Landsorganisationen – LO • Tjänstemännens Central-organisation - TCO • Sveriges AkademikersCentralorganisation – SACO

 5. Fackföreningar • Frivilligt • Val efter arbetsplats och utbildning • Månadskostnad • Ca 50 olika branscher/yrken

 6. Arbetsrätt • Reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare • Bygger på kollektivavtal(exempel minimilön regleras av kollektivavtalet ej av lagen)

 7. Lagar inom arbetsrätt • Medbestämmandelagen – MBL • Lagen om anställningsskydd – LAS • Arbetsmiljölagen • Arbetstidslagen • Jämställdhetslagen

 8. Medbestämmandelagen – MBL • Ger fackförbund med kollektivavtal rätt attförhandla med arbetsgivare angåendeförändringar • Har bland annat resulterat i arbetsplatsmöten

 9. Lagen om anställningsskydd – LAS • Skyddar arbetstagare vid uppsägning • En anställd får ej sägas upp utan sakliggrund: arbetsbrist eller personliga skäl • Uppsägning efter turordning – ”sist in – först ut” • Företrädesrätt vid återanställning

 10. Arbetsmiljölagen • Förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet • Omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet • Skyddsombud – samverkar i arbetsmiljöarbetet

 11. Arbetstidslagen • Arbetstid per dygn/vecka/år • Jourtid • Beredskap • Raster • Vanligaste arbetstiden är 40 timmar/vecka • 25 dagars betald semester

 12. Jämställdhetslagen • Främjar män och kvinnors lika rätt i arbetslivet • Förbud mot direkt och indirektdiskriminering på grund av kön • Förbud mot sexuella trakasserier • Lika arbete ska ge lika lön • Främjar etnisk mångfald

 13. Anställningsformer • Tillsvidareanställning • Provanställning • Visstidsanställning • Projektanställning • Vikariat • Säsongsanställning • Timanställning • Nystartsjobb • Praktik

 14. Anställningsavtal Detta bör finnas med: • Anställningsform, lön, semester, arbetstid,tjänstetitel - arbetsuppgifter • Vid förändring - nytt avtal • Genom underskrift har arbetstagare och arbetsgivare godkänt villkoren

 15. Övertid • Får ej överskrida 50 timmar/månad • För dessa timmar ska du ha mer betalt

 16. Kompledighet(kompensationsledighet) En överenskommelse har gjort att du tar ut ledigheten i tid i stället för pengar

 17. Flextid • Ej bestämda arbetstider – de är flexiblaExempel: Börja mellan 7-9 på morgonen och sluta mellan16-18 på eftermiddagen • Fortfarande gäller den regleradearbetstiden – 40 timmar/vecka

 18. Praktik • Ett bra sätt att prova på ett yrke och attskapa kontakter • Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan dufå aktivitetsstöd under praktiktiden • Bra om det kan skrivas ett avtal om vad somgäller: arbetstider, arbetsuppgifter, längd påpraktiken, lön eller annan ersättning och vem somska vara handledare • Efter avslutad praktik – försök få ettarbetsintyg eller arbetsbetyg

 19. Nystartsjobb • Nytt från 2007 • Som nyanländ invandrare eller flykting kandu i vissa fall få detta något av de förstatre åren i maximalt tre år • Inskriven på arbetsförmedlingen • Beslut för ett år i taget • Samma lön och andra anställningsvillkorsom i gällande kollektivavtal

 20. Inkomster och skatter

 21. Inkomst Fastställd ersättning för arbete

 22. Lönebegrepp • Bruttolön: Den lön som står på avtalet – lönen före avdragen skatt • Nettolön: Lönen du får ut efter avdragen skatt • Löneförmåner: till exempel fri mat, fri bil, friskvård • Ersättning: till exempel sjukersättning, arbetslöshetsersättning • Preliminär skatt: trolig skatt som dras av arbetsgivaren (enligt skattetabell)

 23. Herr och Fru A Inkomster: 200 000:-/person Summa: 400 000:- Skatt 30%: 120 000:- Skolkostnad 226 500: Inbetald skatt 120 000:- Vem betalar resten ??? 2 barn på gymnasiet 2 x 80 000:- = 160 000:- 1 barn i grundskolan = 66 500:- Summa skolkostnad = 226 500:- Skatter – ett exempel

 24. Bidrag • Bidrag ansöker du om – dock ej barnbidrag som kommer automatiskt • Vissa bidrag är skattebefriade, t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag • Andra bidrag betalar du skatt på, t.ex. starta-eget-bidrag

 25. Kommunal Inkomstskatt Skattesatsen beror på vilken kommun du är bosatt i (se skattetabell)

 26. Statlig Inkomstskatt • Inkomst under 306 000 kr betalar endast kommunal skatt • 20% statlig inkomstskatt betalas vid en årsinkomst över 306 000 kr • 25% statlig inkomstskatt betalas vid en årsinkomst över 460 600 kr

 27. Deklaration • En gång om året • Deklarationen lämnas in i början av maj och avser inkomsten för föregående år • Förenklad självdeklaration – godkänna med underskrift, SMS, telefon eller via Internet med e-legitimation

 28. Vem skall deklarera? • Bosatt i Sverige under hela 2007 och haft en förvärvsinkomst på 17 100 kr eller mer • Bosatt i Sverige endast en del av året och haft en förvärvsinkomst på 100 kr eller mer • Om du haft en kapitalinkomst på 100 kr eller mer • Om du haft andra inkomster som tas upp under ”Tjänst” i deklarationen, på 100 kr eller mer (t ex arvoden)

 29. ”Svartjobb” • Arbetsgivaren betalar inte in skatt och andra avgifter • Ingen sjuklön/sjukpenning • Ingen ersättning om du skadar dig på jobbet eller blir arbetslös • Inga pengar sätts av till pension • Brottsligt att inte betala skatt på inkomst

 30. Starta eget • Hur lyder affärsidén? • Finns det en marknad? • Vilken kundgrupp ska du vända dig till? • Vilka konkurrenter finns det? • Går det att få ett banklån? • Hur mycket kapital är du beredd att satsa?

 31. Starta eget • Hur många delägare skall vara med i företaget? • Vilka risker är du beredd att ta? • Behöver du namnskydda företaget? • Vilken företagsform är lämplig? • Vilka bokföringsregler gäller? • Hur ska du marknadsföra dig?

 32. Starta eget länkar • Almi företagspartner www.jamtland.almi.se • Nutek www.nutek.se • Skatteverket www.skatteverket.se • Bolagsverket www.bolagsverket.se

More Related