1 / 6

Arbete

Arbete. Supported Employment. Marc Gold - USA 1978 – Try another way Everybody can learn, if I can figure out how to teach Först arbete sedan träning. Supported Employment. Byggstenar ”Try Another Way” Finna, Få och Behålla TAW – 3 komponenter Struktur Strategier Förhållningssätt.

Télécharger la présentation

Arbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Arbete

  2. Supported Employment Marc Gold - USA 1978 – Try another way Everybody can learn, if I can figure out how to teach Först arbete sedan träning

  3. Supported Employment Byggstenar ”Try Another Way” Finna, Få och Behålla TAW – 3 komponenter Struktur Strategier Förhållningssätt

  4. Supported EmploymentMarc Gold - USA Alla kan utföra arbetsuppgifter om rätt förutsättningar ges. Utgå från den enskildes möjligheter mer än begränsningar. Avlönad anställning. Jobbgaranti till arbetsgivaren. Introduktion och träning direkt på arbetsplatsen via ett personligt stöd. Slopat krav på förträning. Uppföljning under lång tid.

  5. Supported Employment Sverige SIUS AMV – 1993 AF Rehab Ronneby – Invandrare 1999 Arbetsplatsintroduktion för invandrare AMV – 2003 Svenska Föreningen för Supported Employment SFSE 1998 MISA, Resursteamet m.fl. privata företag Stiftelsen Activa Örebro Kommuner och Landsting

  6. Supported Employment WASE World Association of Supported Employment EUSE European Union of Supported Employment Ansluten till EDF European Disability Forum

More Related