1 / 26

Funktionshindrades rätt till arbete

Funktionshindrades rätt till arbete. Funktionshindrades rätt till arbete. Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg. När ?. 2009 – 2010 Förprojektering 75 % av lönen från ESF 2010 – 2012 Genomförande 2.400.000 kr från ESF.

oded
Télécharger la présentation

Funktionshindrades rätt till arbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Funktionshindrades rätt till arbete

 2. Funktionshindrades rätt till arbete Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg

 3. När ? • 2009 – 2010 Förprojektering 75 % av lönen från ESF • 2010 – 2012 Genomförande 2.400.000 kr från ESF

 4. Nyamko SabuniF.d.Jämställdhetsminister ochbitr. Arbetsmarknadsminister Pressmeddelande 20 januari 2011 Jobbsatsning för personer med utvecklings- störning Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. I dag kräver allt fler yrken någon form av efter-gymnasial utbildning. Att komma in på arbets-marknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklings- störning är det särskilt svårt. För att underlätta för denna grupp öppnar regeringen för elever från gymnasie-särskolan att delta i regeringens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. - Det här är en viktig liberal reform för att göra upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning. Det krävs också att arbetsmarknaden - såväl den offentliga som privata - ser den arbetspotential som många av dessa ungdomar har ………….

 5. Elevgruppen Personer med en lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk diagnos och som p.g.a. sin funktionsnedsättning gått på särskola eller fått ofullständiga betyg från grundskolan och hade aktivitetsersättning, sjukersättning eller aktivitetsstöd

 6. Samarbete över kommungränserna • Alvesta 4 deltagare • Växjö 8 deltagare • Älmhult 2 deltagare • Ljungby 2 deltagare samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

 7. Målsättning • Att deltagarna skulle nå, få och behålla ett arbete som serviceassistent och eventuellt lämna ett bidragsberoende och bli löntagare. • Att arbetsplatserna skulle känna en tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt gentemot personer med funktions-nedsättningar. • Bli en resurs på arbetsplatsen och hjälpa till att skapa ”Guldkant på tillvaron”.

 8. Projektets längd 2 år för att • ändra invanda mönster • hinna ta till sig undervisningens innehåll • bli trygg och självständig på arbetsplatsen • få handledarna trygga i sin uppgift

 9. Strukturerad infasning på arbetsplatsen

 10. Vad läste vi? • Livskunskap • Data • Skapande • Friskvård • Service • SO • Ekonomi • Arbetsmiljö • Idrott • Bild • Kropp och hälsa • Musik • Mat och Boende • Barnkunskap alt. Vård och omsorg • Projekt

 11. Vi måste vara beredda att ta en snartida kostnad för en långsiktig vinst.

 12. Handledarna fick 2 dagars handledarutbildning per termin Vi tog bl.a. upp följande ämnen • Olika typer funktionsnedsättningar • Vad innebär det att vara handledare • Hur jobbar vi med attityder och bemötande • Erfarenhetsutbyte och reflexioner med kolleger • Det relativa handikappbegreppet – vad innebär det? • Historik och att vara en del av en förändringsprocess

 13. Egen hemsida

 14. Transnationellt utbyte med Polen • Vi sökte och beviljades 160.000 kr • Vi kunde erbjuda alla handledare och studerande att följa med på en studieresa till Gdansk mellan den 6 och 9 maj 2012. • 36 personer genomförde resan då vi besökte såväl privata som statliga förskolor och äldreboenden i Gdansk.

 15. Hur blev resultatet? • Av 16 deltagare erbjöds 11 en anpassad anställning • 10 elever accepterade erbjudandet • Tre deltagare är kvar på sin praktikplats som en utflyttad Daglig verksamhet • Tre deltagare återgick till sina tidigare aktiviteter

 16. Vad beror det lyckade resultatet på? • Utbildningens längd • Strukturen • Handledarutbildningen • Praktikbesöken • Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan • Personligt engagemang

 17. Fortsättningen då??? • Alla tyckte det var ett fantastiskt resultat men ingen ville betala. • Alltså ingen fortsättning i projektform, men istället blev det ………..

 18. Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna • I augusti startade vi Lärlingsutbildning med 15 deltagare (17 sökande) Inriktningar och fördelning: Administration, handel och varuhantering 6 Naturbruk, skog, mark och djur 2 Hälsa, vård och omsorg 3 Hotell, restaurang och bageri 1 Industri och produktion 3

 19. Planering, struktur och upplägg • Kommunövergripande samarbete • Implementering och ansökningsförfarande under vårterminen 2013 • Personliga samtal med samtliga sökande • Tre terminer med start den 12 augusti (1250 p) • Teori en dag i veckan inne på skolan • Resten ute på sin praktikplats (övervägande del) • Resan till skolan, men inte till praktikplatsen, betalas av oss

 20. Kursfördelning måndagar

 21. Schema för måndagarna

 22. Exempel på individuell studieplan

 23. Övrigt • Vi genomför praktikbesök minst var tredje vecka • Yrkesråd ska bildas • Kontrakt har skrivits med arbetsgivarna • Arbetsförmedlingen har varit med ”på tåget” sedan första förberedelserna • Resurser på skolan: 80 % + 20 % tjänst • Arbetsplatsen får ca. 150 kr/dag i handledararvode • Handledarutbildning sker i huvudsak ute på arbets-platserna

 24. Tack för att ni lyssnade • Harald Petersson heter jag och min kollega som har huvudansvaret för Lärlingsutbildningen på Allbo Lärcenter i Alvesta heter Magdalena Ankarfors. • Har ni funderingar, frågor eller vill göra ett besök kan ni kontakta oss på följande E-postadresser: Harald.petersson@alvesta.se Magdalena.ankarfors@alvesta.se

More Related