Download
portfolio in vz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Portfolio in VZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Portfolio in VZ

Portfolio in VZ

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Portfolio in VZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Portfolio in VZ Wenk servicedocument

  2. Waarom • Wenk (= pedagogisch didactisch middel) in leerplan bij elke doelstelling omtrent reflecteren (+ 7!) en bij AD 7.6 eigen competentiegroei in kaart brengen! • Samenhang, groei en integratie gedachte over les en stage heen • Begeleiden van leerling in zijn groei, in het verwerven van de leerplandoelstellingen, de competenties … of dus in het competent worden als verzorgende

  3. Wat • Individueel dossier, verzamelmap … al dan niet digitaal met beeld en klankmateriaal, werkstukken, verslagen … • Structuur en ordening is nodig en afhankelijk van de bedoeling van het portfolio

  4. Soorten portfolio Drie types die soms nauw samenhangen • Bundeling van opdrachten of beoordelingsportfolio • Presentatie van ‘best of’ • Leerwinst in kaart of ontwikkelingsportfolio of vooruitgangsportfolio (groei/reflectieboekje …)

  5. Inhoud • Kwaliteiten, allergieën, uitdagingen, valkuilen … in kaart brengen • Beroepsspecifieke competenties en bijhorende AD en LPD en onderliggende doelen (en criteria) / stage evaluatielijst, stage activiteitenlijst als richtsnoer?

  6. Inhoud Leerling brengt bij aanvang en verder op geregelde tijdstippen eigen competentiegroei in kaart: • via reflecties • en persoonlijk leerplan (of POP) en PAP waarbij de leerling concrete stappen zet in het verder bereiken van zijn doelen • waarbij zelfevaluaties, peerevaluatie en co-evaluatie ondersteunend werken

  7. Begeleiding / coaching is noodzakelijk • Individueel • Groep • Veilig klimaat en ethische afspraken • Leersituaties afbakenen en ervaringskansen bieden, leerlingen motiveren tot terugblikken, spiegelen en concrete feedback geven, stimuleren tot alternatieven zoeken en weer nieuwe leersituaties creëren is belangrijk voor lln om tot reflectie te kunnen komen zie document ivm reflecteren: rol leraar • Beoordeling gaat niet om de inhoud wel om de kwaliteit van het reflecteren, de bereidheid tot …

  8. Implementatie • Arbeidsintensief • Portfoliowerk moet nog groeien

  9. Bronnen • Competent, José Vandekerckhove, 2009 • Portfolio als leermiddel, Wil Meeus, 2007 • Zo kan het ook, Rita Vanheste, 2007 • DBO publicaties en projecten