Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הקמת בצלאל וראשיתה של האמנות הישראלית          1906 - הקמת בצלאל      אמנים:    בוריס שץ PowerPoint Presentation
Download Presentation
הקמת בצלאל וראשיתה של האמנות הישראלית          1906 - הקמת בצלאל      אמנים:    בוריס שץ

הקמת בצלאל וראשיתה של האמנות הישראלית          1906 - הקמת בצלאל      אמנים:    בוריס שץ

322 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

הקמת בצלאל וראשיתה של האמנות הישראלית          1906 - הקמת בצלאל      אמנים:    בוריס שץ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הקמת בצלאל וראשיתה של האמנות הישראלית          1906 - הקמת בצלאל      אמנים:    בוריס שץ אפרים משה ליליאן זאב רבן אבל פן

 2. בוריס שץ

 3. דגם בצלאל, אוסף מוזיאון ישראל בוריס שץ, דיוקן עצמי 1930

 4. כיתת רישום בבצלאל 1914

 5. בוריס שץ 1932 - 1867ירמיהו, תבליט ברונזה, 60x74 ס”מ בוריס שץ, מתתיהו החשמונאי קורא "מי לאלוהי אלי", ירושלים, 1894

 6. אפרים משה ליליין

 7. אפרים משה ליליין, אברהם ויצחק 1908

 8. אפרים משה ליליין, מתווה לשטיח לדוד ולפרומה וולפסון, 1906

 9. אפרים משה ליליין, אברהם, 1908

 10. אפרים משה ליליין, כותל הדמעות, תצריב, 1908 אפרים משה ליליין, משה, מתוך ספר תנ"ך בגרמנית 1908

 11. אפרים משה ליליין, מאי היהודי, איור לשירת הגטו 1902

 12. אפרים משה ליליין,

 13. זאב רבן

 14. זאב רבן, שלמה המלך, 1920

 15. זאב רבן, וגר זאב עם כבש, 1925

 16. זאב רבן, חיפה, 1920-1931

 17. זאב רבן, כרזת החברה לקידום התיירות לארץ הקודש, 1929

 18. זאב רבן, כרזת החברה לקידום התיירות לארץ הקודש, 1929

 19. זאב רבן, מלכת אסתר זאב רבן, מלכת שבא

 20. זאב רבן, דף מתוך שיר השירים, 1923

 21. אבל פן

 22. מציורי התנ"ך של אבל פן. עקדת יצחק. פסטל. 1943.

 23. אבל פן, ארבע האימהות, 1934

 24. אבל פן, רבקה, 1950 אבל פן, לאה, 1950

 25. מציורי התנ"ך של אבל פן. רחל. פסטל. 1950 בקירוב מציורי התנ"ך של אבל פן. שרה. פסטל. 1950 בקירוב.