Download
arbeidsreg arr224 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsreg – ARR224 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsreg – ARR224

Arbeidsreg – ARR224

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Arbeidsreg – ARR224

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbeidsreg – ARR224 Lesing 1 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes, 130 van 1993

 2. Voorgeskrewe materiaal Leer: • PHA (Hoofstuk 6 par 6.2-6.3 & 6.5) • Hofsake voorgeskryf soos per studiegids. Lees: • PHA (Hoofstuk 6 par 6.1, 6.4 & 6.6-6.8) • ER (Pp270-286).

 3. Hofsake Gunter v Compensation Commissioner Twalo v Minister of Safety and Security Mankayi v Anglogold Shanto Ltd

 4. Leeruitkomste • Definieer kernbegrippe soos werknemer en verdienste. • Bespreek die toepassing van die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes. • Bespreek die verpligtinge van die werkgewer ingevolge die Wet. • Bespreek die vereistes waaraan voldoen moet word ten einde vir vergoeding te kwalifiseer.

 5. WOVBS (Inleiding) • Geen gemeenregtelike remedies. Slegs deliktuele eis. (Moes opset/nalatigheid van werkgewer bewys) • Ongevallewet van 1941. (Beserings aan diens/Beroepsiektes/Afhanklikes). Verlies aan inkomste en mediese uitgawes. Ook deliktuele eis. • Kenmerke van huidige Wet • Bestek van diens • Wyer toepassing (R 292 032 vanaf 8 Junie 2012) • Verdienste (Maandelikse koers van vergoeding ten tye van ongeluk en sluit in kos, huisvesting, oortyd ens)

 6. WOVBS (Toepassing) • Meerderheid van werknemers (Dienskontrak/ Vakleerlingskap/Leerlingskap/ geleentheidswerknemers/direkteure en lede van regspersoon/arbeidsmakelaar/afhanklikes/kurator). • Uitgesluit: • Militêre diens/opleiding • SANW & SAPD terwyl SA verdedig word • Huiswerkers in private huishouding • Kontrakteurs wat ‘n sub-kontrakteur gebruik • Persone in diens buite SA • Nie-burgers wat vir minder as 12 maande in SA werk

 7. Snaakse video’s • www.youtube.com watch funny construction work • Fatal mistakes • Forklift accident animation • http://www.youtube.com/watch?v=KTnGZ37sZqM • http://www.youtube.com/watch?v=IJvHzFnSBDw

 8. WOVBS (Verpligtinge van werkgewers) • Registreer by Kommissaris en voorsien van besonderhede van besigheid. • Indien nie in SA, adres van hoofkantoor in SA en naam van hoofbeampte in SA. • Kontrakteurs moet as werkgewers registreer. • Rekords vir ‘n tydperk van 4 jaar (Werknemers; tyd gewerk, lone betaal) • Staat van lone betaal voor 31/03. • Betaal bedrag aan Vergoedingsfonds binne 30 dae.

 9. WOVBS (Prosedure om vergoeding te eis) • Stel werkgewer so gou moontlik in kennis van voorneme om te eis. • Indien persoonlike beserings beweer word, moet werkgewer Kommissaris binne 7 dae in kennis stel. • Voltooi voorgeskrewe vorms. • Eis moet binne 12 maande ingedien word.

 10. WOVBS (Reg tot vergoeding I) Voordat geëis word, moet vereistes nagekom word: • Werkgewer/werknemer verhouding Dienskontrak. Werknemer itv definisie van Wet. • Ongeluk wat beserings/dood veroorsaak Skielik/onverwags. Besering/dood. • Diensbestek Aard van verpligtinge. Sien ook die Gunter-hofsaak.

 11. Die Wenner van die Kompetisie VEILIGHEID BY DIE WERKSPLEK

 12. 4de

 13. 3de

 14. 2de

 15. En die wenner is...

 16. WOVBS (Reg tot vergoeding II) • Werksperseel. • Terwyl die werknemer werk. • Terwyl die werknemer die belange van werkgewer bevorder. • Terwyl die werknemer gratis na en van werk deur werkgewer vervoer word. (Sien Gunter-hofsaak) • Terwyl die werknemer opleiding ontvang in noodhulp, reddingswerk en ander nooddienste. • Terwyl die werknemer gedeeltelik sy eie belange en gedeeltelik sy werkgewer se belange bevorder. • As werknemer sy dienste in geheel verlaat tot voordeel van sy eie belange, geen beskerming ingevolge Wet nie.

 17. WOVBS (Vergoeding I) • Tydelike algehele arbeidsongeskiktheid Periodieke 75% van inkomste. R15820 p.m. 24 maande. Tydelike gedeeltelike ongeskiktheid – gedeelte van 75%. Werkgewer moet 1ste 3 maande betaal. • 30% permanente ongeskiktheid Enkel bedrag van 15 x maandelikse inkomste. • < 30% permanente ongeskiktheid Enkel bedrag van %/30xmaandelikse verdienstex15. • 100% permanente ongeskiktheid Maandelikse pensioen van 75% of verdienste. • 31%-99% permanente ongeskiktheid Maandelikse pensioen van %/30x75%xmaandelikse verdienste. • Vakleerling/opgeleide Onlangs gekwalifiseerd.

 18. WOVBS (Vergoeding II) Dood van werknemer • Wewenaar/weduwee Enkelbedrag (2xpension van 100% ongeskiktheid) + maandelikse pensioen (40% van maandelikse pensioen van 100% ongeskiktheid). • Kinders onder 18 Maandelikse pensioen (20% van 75% van maandelikse verdienste). Totale pensioen aan weduwee en kinders moet nie 100% van ongeskiktheidsbedrag oorskry nie. Begrafnis kostes

 19. WOVBS (Vergoeding III) • Beroepsiektes (Beroepsiekte Byl 3. Siekte aan diens. 12 maande. Stel in kennis van opdoening – werkgewer moet Kommissaris binne 14 dae laat weet.) • Verhoogde vergoeding (Nalatigheid van werkgewer. 24 maande. • Minder as 3 dae Geen betaling. • Ernstige wangedrag van werknemer Geen betaling tensy ernstige besering/dood. • Ongeldige kontrak Handel asof geldig. • Mediese Fonds/Mediese ondersoek Kan uit Fonds betaal word. • Noodsaaklike aksies Hulp van Fonds.

 20. WOVBS (Vergoeding van werkgewer/3de party) • Doelbewuste onregmatigheid van werkgewer. Sien Twalo-saak. • 3de party – Opset/nalatigheid. • Sien Rand Mutual Assurance-saak. (Versekeraar kan van 3de party eis).

 21. WOVBS (Beroepsiektes in Myne) • Aparte wetgewing.