1 / 172

OCHRANA PŘÍRODY Autor: Ing. Kateřina Fiedlerová (3. ročník, zimní semestr, 1+1+0 )

OCHRANA PŘÍRODY Autor: Ing. Kateřina Fiedlerová (3. ročník, zimní semestr, 1+1+0 ). Ing. K. Fiedlerová (fiedlerova@fzp.ujep.cz) KPV FŽP UJEP v Ústí nad Labem Konzultační hodiny (kancelář č. 410): pondělí 9:00 – 11:00 úterý 14:00 – 15:00

nellie
Télécharger la présentation

OCHRANA PŘÍRODY Autor: Ing. Kateřina Fiedlerová (3. ročník, zimní semestr, 1+1+0 )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OCHRANA PŘÍRODYAutor: Ing. Kateřina Fiedlerová(3. ročník, zimní semestr, 1+1+0)

 2. Ing. K. Fiedlerová (fiedlerova@fzp.ujep.cz) KPV FŽP UJEP v Ústí nad Labem Konzultační hodiny (kancelář č. 410): pondělí 9:00 – 11:00 úterý 14:00 – 15:00 před event. po předepsaných konzultacích (po předchozí dohodě) v místě konání výuky Požadavky pro udělení zápočtu: 1. seminární práce 2. Docházka

 3. Zadání seminární práce • Téma:Problematika ochrany přírody na lokální úrovni • Rozsah práce: cca 5 – 6 stránek • Termín odevzdání:nejpozději do 3. (předposlední) konzulatce • Forma odevzdání: E-mail, nebo tištěná forma • Obsah: • Teoretická část (seznámení s problematikou, současné řešení atd.) • Praktická část (vlastní práce) • Závěr a doporučení (návrhy vlastního řešení problematiky) • Použité materiály

 4. Písemná zkouška Termín: dle domluvy se studenty Rozsah: obsah konzultací Forma: otázky různé bodové hodnoty (A/N, zaškrtněte správnou odpověď, napište) Splnění: při dosažení 75 % bodů

 5. Doporučená literatura a jiné studijní materiály: • Kořínek, M. (1999): Zoologická zahrada – knížka pro každého. 1. • vydání, Rubico, Olomouc. • Löw, J. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému • ekologické stability. Metodika pro zpracování dokumentace. 1. • vydání, DOPLNĚK, Brno. • Moldan,, B. (1997): Příroda a civilizace. 1. vydání, SPN, Praha. • Primack, R., B., Kindlmann, P., Jersáková, J. (2001): Biologické • principy ochrany přírody. 1. vydání, Portál, Praha. • Ritschelová, I., Hájek, M., Tošovská, E. (2002): Úvod do politiky • životního prostředí. 1. vydání, UJEP FŽP, Ústí nad Labem. • Rohon, P. (1984): Základy teorie životního prostředí. 1. vydání, • ČVÚT, Praha.

 6. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z. • ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 15/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených • vybranými zvláště chráněnými živočichy. • Zákon č. 16/2004 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených • druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších • opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona • ČNR č. 114/1992 Sb. • Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a o • planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších • opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů • (zákon o obchodování s ohroženými druhy). • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dnes z. č. • 460/2004).

 7. Mezinárodní úmluvy: • Sdělení č. 396/1990 Sb. - Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) • Sdělení č. 572/1992 Sb. - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) • Sdělení č. 134/1999 Sb. - Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) • Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) • Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) • Úmluva o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD)

 8. Mezinárodní úmluvy: -         č. 396/1990 Sb. - Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) -         č. 572/1992 Sb. - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) -         č. 134/1999 Sb. - Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) -         Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) -         Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) -         Úmluva o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD) Internetové stránky: - www.env.cz (stránky MŽP) - www.nature.cz(stránky AOPK) - www.schkocr.cz (stránky Správy CHKO ČR) - www.krnap.cz (stránky KRNAPu) - www.npsumava.cz (stránky NP Šumava) - www.nppodyji.cz (stránky NP Podyjí) - www.npcs.cz (stránky NP České Švýcarsko) doplňovány během výuky • Internetové stránky: • - www.env.cz (stránky MŽP) • - www.nature.cz (stránky AOPK) • - www.schkocr.cz (stránky Správy ochrany přírody ČR) • - www.krnap.cz (stránky KRNAPu) • - www.npsumava.cz (stránky NP Šumava) • - www.nppodyji.cz (stránky NP Podyjí) • - www.npcs.cz (stránky NP České Švýcarsko) • A další . . . (doplňováno v průběhu konzultací)

 9. HISTORIE VÝVOJE OCHRANY PŘÍRODY • Počátky existence lidské společnosti: • příroda ovlivňována velmi slabě (sběr plodů, lov zvěře primitivními • zbraněmi) • Ovládnutí ohně: • příroda ovlivňována ve větší míře (vypalování, lov – vymizení • některých velkých savců, např. šavlozubého tygra, mamuta) • Neolit: • změna kočovného způsobu života člověka na způsob usedlý • (ovlivňování a přizpůsobování okolní krajiny potřebám člověka) • domestikace zvířat • Nástup křesťanství: • - člověk v pozici pána Země, jemuž Bůh přikázal, aby ji ovládal

 10. První snahy člověka o ochranu přírodního prostředí je nutno chápat spíše jako ochranu soukromého majetku. Jako nejstarší příklady pro naše území lze uvést:- “Majestas Carolina” - ustanovení zakazující kácení lesa nebo jeho mýcení ohněm - patent císaře Zikmunda o ochraně zvěře v královských lesích z 15. století - dekret rakouské vlády omezující dobývání rašeliny z roku 1751- sněmovní usnesení o ochraně ptactva v Čechách z roku 1757

 11. Koncem 18. a na počátku 19. století snahy o ochranu přírody nemotivované vlastnickými zájmy, ale kulturními až romantickými pohnutkami:- v r. 1800 Josef Schwarzenberg vydává nařízení na ochranu medvědů na panství Krumlovském- 28. srpna 1838 Jiří Buquoy nařizuje uchovat část pralesovitých porostů na panství Nové Hrady (1. CHÚ) jako ukázku přirozených porostů pro příští generace (Žofínský prales a Hojná Voda)- v r. 1858 zakládá Jan Schwarzenberg rezervaci pralesa na Boubíně

 12. Snahy o praktickou ochranu přírody vedly v r. 1872 k vyhlášení 1. národního parku na světě (Yellowstonský národní park v USA)Období před 1.SV a mezi válkami:- charakter ochrany „domoviny“ (řada vinařských, okrašlovacích, zahradnických apod. spolků)Začínají se objevovat nařízení definující roli státu na poli ochrany přírody:- nařízení z roku 1837 ukládající povinnost udržovat stromy a stromořadí při veřejných cestách- v roce 1901 předložen návrh na vydání zákona na ochranu a udržování přírodních památek- od roku 1903 jmenováni tzv. konzervátoři přírody (Rudolf Maximovič – zakladatel moderní české státní ochrany přírody)

 13. Průlomem v historii české státní ochrany přírody bylo vydání zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Poslední komplexní právní úpravou v této oblasti je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. • Počátky mezinárodní ochrany přírody: • od 70. let 20. století jsou ochranářské problémy chápány globálně • (rychlé mizení některých organismů, šíření znečištění mimo hranice • státu) • posun od pouhé „konzervace“ (zákaz vstupu a hospodaření) k aktivní • ochraně (řízené hospodaření, omezený vstup za účelem výzkumu • atd.) • sepsáno mnoho mezinárodních úmluv (např. Ramsarská, CITES) • větší zainteresovanost a zájem veřejnosti

 14. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR- definována především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy- podstata činnosti zakotvena již v Ústavě České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) v Článku 7: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“- ochranu přírody a krajiny řeší i další legislativní normy, např. zejména zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)- ochranu přírody a krajiny, resp. ŽP zahrnují tzv. složkové zákony

 15. ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮDle zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, patří mezi státní instituce (orgány státní správy v ochraně přírody), které se zabývají ochranou přírody:

 16. a) obecní úřady (OÚ)b) pověřené obecní úřadyc) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (mimo NP a CHKO)d) krajské úřady (KÚ)e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (SNP a SCHKO)f) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)g) ministerstvo životního prostředí (MŽP) - zahrnuje příspěvkové organizace (výzkum, vývoj, informační a monitorovací činnost), např.:Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Česká informační agentura ŽP (CENIA) Správa ochrany přírody ČR (SOP ČR dříve SCHKO ČR) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)h) újezdní úřady, ministerstvo obrany

 17. Struktura státní správy v oblasti ŽP k 1. 1. 2004

 18. Ochrana přírody je však obsahem činností i řady nevládních organizací. • V ČR mezi takovéto organizace patří např.: • 1) Česká společnost pro životní prostředí (http://www.csvts.cz/cse) • 2) Český svaz ochránců přírody (http://www.ecn.cz/csop) • 3) Děti Země (http://www.detizeme.cz) • 4) Ekologický právní servis (http://wwweps.cz) • 5) Greenpeace (http://www.greenpeace.cz) • 6) Hnutí Brontosaurus (http://www.brontosaurus.cz) • 7) Hnutí Duha (http://www.hnutiduha.cz) • 8) Společnost pro trvale udržitelný život (http://www.czp.cuni.cz/stuz) • 9) Zelený kruh (http://www.zelenykruh.cz) • Seznam nevládních neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí (http://cde.ecn.cz) • Ekolink (http://www.ekolink.cz) - katalog odkazů na internetové stránky zabývající se životním prostředí a přírodou

 19. ad 1) Česká společnost pro životní prostředí • v roce 1990 zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických • společností (ČS VTS) - v roce 1994 přejmenována na Českou společnost pro • životní prostředí • - zaměření: • příroda a městské prostředí (ZCHÚ ve vazbě na aglomerace a města, • tvorba příměstské krajiny atd.) • ekonomická a právní hlediska životního prostředí (praktické uplatnění • ekonomických nástrojů, posuzování efektivnosti akcí k ochraně ŽP atd.) • ekologická výchova (zaměřena na dospělou populaci) • odpadové hospodářství (recyklace odpadů, jejich energetický a • surovinový potenciál, regenerace obalů a jejich recyklace atd.) • hodnocení vlivů na životní prostředí • rekultivace • informatika • průmysl a životní prostředí

 20. ad 2) Český svaz ochránců přírody- největší nevládní organizací v ČR sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí- úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi- zaměření: ochrana biodiverzity národní síť stanic pro handicapované živočichy otevřený národní program ČSOP: Místo pro přírodu (od roku 1998 koordinuje vytváření pozemkových spolků za účelem ochrany přírody a krajiny) ekologická výchova (tzv. ekocentra) práce s dětmi a mládeží (tzv. MOPíci) účast ve správních řízeních- členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody), Eurosite (sdružení evropských organizací, zaměřených na ochranu přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP(Programu OSN pro životní prostředí)

 21. ad 3) Děti Země • - organizace vznikla v roce 1989 • - programy: • doprava (např. Den bez aut) • příroda (Akce Falco - střežení hnízd vzácných dravců) • věc veřejná (Ropák roku) • ad 4) Ekologický právní servis • nevládní, nezisková organizace právníků, kteří chtějí právo využívat k • prosazování veřejných zájmů (za veřejný zájem považují ochranu životního • prostředí a lidských práv se zaměřením na účast veřejnosti při rozhodování, • kontrolu činnosti orgánů veřejné moci a přístup občanů ke spravedlnosti)

 22. ad 5) Greenpeace • založeno v roce 1971 (protest proti atmosférickým testům atomových • zbraní • spolupracuje s uznávanými experty a laboratořemi, vede vědecké • výzkumy a snaží se prosazovat řešení problémů a pozitivní změny, též • spolupracuje s mnoha mezinárodními institucemi včetně OSN • - kampaně: • toxické znečištění • genetické manipulace • energetika • ochrana velryb • pralesy • ochrana klimatu • jaderné odzbrojení • atd.

 23. ad 6) Hnutí Brontosaurus • - v roce 1974 vznikla “Akce Brontosaourus” • program výchovy k ekologickému myšlení a jednání (dodnes jedna z • hlavních činností – pobytové víkendové a prázdninové akce v terénu) • - samostatná organizace vznikla v roce 1990 • ad 7) Hnutí Duha • - vzniklo v roce 1988 • - zabývá se: • energetikou • nerostnými surovinami • odpady • lesy (Týdny pro les) • zemědělstvím • rozvojem občanské společnosti • vydáváním časopisu Sedmá generace

 24. ad 8) Společnost pro trvale udržitelný život • vznikla v roce 1992 z iniciativy prvního ministra ŽP Československa J. • Vavrouška • - cíle: • hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti • přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů • mezi člověkem a přírodou • zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s • vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím • studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích • změn • - činnost zaměřena na: • zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života • na místní, regionální, národní i globální úrovni • pořádání pravidelných diskusí, seminářů a konferencí

 25. ad 9) Zelený kruh- servisní organizace sdružující 22 subjektů působících v ČR- vznikl v roce 1989- informační a legislativní centrum, jehož základními cíli jsou: rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí

 26. Ochranu přírody a krajiny v ČR řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle tohoto zákona se ochranou rozumí péče o: • volně žijící živočichy a jejich společenstva, • planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, • nerosty, • horniny, • paleontologické nálezy a geologické celky, • ekologické systémy a krajinné celky, • vzhled a přístupnost krajiny. • Ochranu v ČR lze tak rozdělit na ochranu: • -územní a druhovou • - obecnou a zvláštní

 27. ÚZEMNÍ OCHRANAZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ OCHRANAobecně:- chráněná území lze zřizovat různými způsoby: - státní (národní, regionální, lokální) iniciativa - koupě pozemků soukromými osobami nebo ochranářskými org. - kombinace založená na spolupráci (finanční prostředky, školení, vědecké a správní expertizy – zřízení nového CHÚ)- nutno stanovit povolenou míru lidských zásahů v novém CHÚ (klasifikace CHÚ dle světového svazu ochrany přírody IUCN)

 28. Klasifikace chráněných území dle Světového svazu ochrany přírody IUCN (zdroj: Primack, R., B. a kol.: Biologické principy ochrany přírody)

 29. Zdroj:WRI (World Resources Institute =Světový ústav zdrojů) 2005 - http://www.wri.org

 30. Zastoupení chráněných území definovaných IUCN v Evropě v roce 2003(zdroj:United Nations List of Protected Areas 2003 - Světové centrum monitoringu ochrany přírody Program OSN pro životní prostředí (Unep-WCMC), on.line na: http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/unlist/2003_UN_LIST.pdf

 31. ČR • přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením - přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo cenná území- zajišťuje se ochranou a vytvářením sítě zvláště chráněných území (ZCHÚ), která se dělí na velkoplošná (VZCHÚ) a maloplošná (MZCHÚ) • (zdroj: aktualizovaná Statistická ročenka ŽP ČR k 31. 12. 2004)

 32. Národní parky      - celosvětově užívaná kategorie - mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy - veškeré využívání podřízeno zachování a zlepšení přírodního prostředí - mají samostatný správní orgán – správu národního parku (koordinuje a řídí všechny hlavní aktivity) - zřizovány zákonem - území členěno do tří zón odstupňované ochrany (nejpřísnější režim v 1. zóně) - chování v NP určuje tzv. návštěvní řád Na území ČR jsou vyhlášeny 4 NP:

 33. Přehled a rozlohy národních parků

 34. Krkonošský národní park • - vyhlášen v roce 1963 (2. v ČSSR, 1. TRNAP) • - sídlo ve Vrchlabí • - biosférická rezervace UNESCO, od roku 1978 CHOPAV • - bilaterální CHÚ (navazuje na polský Karkonoski park narodowy) • - prvohorního původu, ve třetihorách tvorba údolí, ve čtvrtohorách krajina dotvořena • ledovcem - stopy zalednění (zbytky morén, karů, kamenná moře) • - geomorfologie: Krkonošsko-jesenická (Sudetská) soustava v rámci České vysočiny • hercynské pohoří vyvrásněné v prvohorách • - výrazně překračuje horní (alpinskou) hranici lesa (1250 m n. m.) • - řada glaciálních reliktů (všivec sudetský, kontryhel mlhový) a endemitů (jestřábníky, • zvonek krkonošský, jeřáb sudetský) • - vegetační stupně: • submontánní (podhorský) - 480 - 800 m n. m. - listnaté a smíšené lesy • montánní (horský) - 800 - 1200 m n. m. - smrkové lesy, horské louky • subalpinský - 1200 - 1450 m n. m. - klečové porosty, rašeliniště, ledovcové kary • alpinský - 1450 - 1602 m n. m. - lišejníková, travnatá a kamenitá tundra

 35. - výskyt přes 1 300 druhů kvetoucích rostlin a cca 240 druhů obratlovců (57 savců, 165 ptáků) - lesnatost 67 % - problémy: - přístupnost Sněžky - stávající lanová dráha dosluhuje - požadavek na přehodnocení stávajícího stavu vysokohorského zalesňování (redukovat klečové výsadby na lokalitách hodnotných z hlediska zachování diverzity geomorfologických mrazových jevů a na botanických lokalitách)

 36. Národní park Šumava - vznikl v roce 1991 na části CHKO Šumava - sídlo ve Vimperku - od roku 1990 biosfériská rezervace UNESCO - bilaterální území (německý národní park Bavorský les) - vyvrásněn v mladších prvohorách, ve čtvrtohorách zalednění – ledovcová jezera (Černé, Čertovo, Plešné atd.) - malé výškové rozdíly, typická nadmořská výška kolem 1000 m n. m. - významná pramenná oblast - charakteristika: 1. Výrazné zastoupení lesních druhů typických pro výškové vegetační stupně Šumavy: - smrkové bučiny (cca 750-1 100 m) - bukové smrčiny (cca 1 100-1 200 m ) - klimatické smrčiny (nad 1 200 m ) 2. Nižší druhová bohatost v závislosti na horninovém krystalickém podloží (žuly, ruly) a nedostatku vápníku. 3. Obohacení šumavské flóry o alpské druhy (např. hořec šumavský) díky migračním vlnám z dob poledových.

 37. 4. Zastoupení i druhů pro Šumavu endemických (např. hořeček český) a glaciálně • reliktních (bříza zakrslá). • 5. Významné zastoupení různých typů azonální vegetace (díky extrémním půdním • podmínkám a vysoké hladině podzemních vod): • - rašeliniště - vrchoviště údolního typu ( nivy, luhy ) se stromovitou i keřovitou • borovicí blatkou • - vrchoviště horská (slatě) s "bažinnou klečí" • - suťové svahy, kamenná moře s reliktními bory, a.j. • - stěny jezerních karů - přirozená nelesní až vzácná subalpinská vegetace pod • horní hranicí lesa • 6. Společenstva historicky vzniklého bezlesí • - naprosto převažující část území NP je kryta lesem (81 %), 9 % plochy tvoří • zemědělské pozemky, asi 10 % zaujímají ostatní bezlesé plochy, zastavěná území • obcí, komunikace, vodní plochy. • - problémy: • dálkové přenosy imisí - znečištění ovzduší, oslabení lesních ekosystémů • existence podílu geneticky nevhodných lesních porostů kulturního charakteru se zvýšenou náchylností k poškozování imisemi, škůdci, apod. • zvyšující se tlak na využívání území, (restituce, privatizace, zahušťování výstavby a pod.) vzhledem k turistické i ekonomické atraktivitě • nedořešený způsob péče o nelesní ekosystémy z hlediska zachování druhové diverzity

 38. Národní park Podyjí • - vyhlášen v roce 1991 (nejprve v roce 1978 CHKO Podyjí) • - sídlo správy je ve Znojmě • - bilaterální NP s rakouským NP Thayatal • - pahorkatinný charakter s meandry řeky Dyje (kaňonovité údolí s až 150 m vysokými • kolmými srázy) • - výskyt teplotní inverze – řada alpských druhů • - skladba vegetace: • jedlobučiny a bukové doubravy v chladnějších oblastech • dubohabřiny a lesostepi v teplejších oblastech • prvky Hercynské a Panonské flóry • - lesnatost cca 84 % • - zastoupení zemědělské plochy je cca 9 % a ostatní plochy zaujímají cca 7 %

 39. Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v České republice • rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky • vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních • a TTP, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými • památkami historického osídlení • vyhlašuje vláda nařízením • - hospodářské využívání území CHKO podle zón odstupňované ochrany tak, • aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny • optimální ekologické funkce těchto území • rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO • každá CHKO má vlastní správu (všechny jsou pak centrálně řízeny Správou • ochrany přírody ČR mimo CHKO Šumava, ta je organizačně začleněna pod • správu NP Šumava) • ochranné podmínky stanoveny pro jednotlivé zóny odstupňované ochrany v • zákoně

 40. Zóny a plány péče v ZCHÚZÓNY- vymezují se zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny odstupňované ochrany přírody (I. zóna má nejpřísnější režim ochrany) (rozsah I. zóny je 11 % celkové plochy všech CHKO)- vymezení a změny zón ochrany přírody stanoví MŽP vyhláškouPLÁNY- určují management a využívání ZCHÚ - obsahují krátkodobé i dlouhodobé úkoly a návrhy opatření k ochraně volně žijících Ž a planě rostoucích R, lesů a půdy, ekologické limity využívání (osídlení, doprava, turistika, hospodářské využívání) atd.- zpracování zajišťuje:územně příslušná správa CHKOKÚ (pro PR a PP mimo VZCHÚ)

 41. - plány péče se zpracovávají na období deseti až patnácti let- před schválením projednány s vlastníky a nájemci pozemků • po schválení závazné pro jiné druhy plánovacích dokumentů (LHP, LHO, • ÚPD) • zdroje pro vytvoření: • inventarizační průzkumy • odborné materiály o území • uloženy: • u příslušné správy CHKO • v Ústředním seznamu ochrany přírody • realizace finančně zajišťována několika různými způsoby: • KÚ • dotační program MŽP Program péče o krajinu – dotační titul D(v roce • 2004 čerpáno cca 130,42 mil. Kč - zdroj: Statistická ročenka ŽP ČR 2005)

 42. Současný stav v ČR na území ČR k dnešnímu dni vyhlášeno 25 CHKO (z toho 24 spadá do působnosti Správy ochrany přírody ČR (SOP ČR); CHKO Šumava do působnosti SNP Šumava) celková rozloha CHKO je cca 13 % rozlohy státu

 43. Přehled a rozlohy CHKO ČRPozn.:od 1. 8. 2005 též CHKO Český les s rozlohou 47 000 ha

 44. Velkoplošná zvláště chráněná území k 31. 12. 2004

 45. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE (NPR) • - nejvýznamnější kategorie MCHÚ • poskytuje ochranu jedinečným přírodním ES nebo jejich • souborům, vázaným na přirozený reliéf a typickou • geologickou stavbu, ojedinělým v mezinárodním nebo národním • měřítku svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných • přírodních fenoménů • - cílem je uchování nebo zlepšení stavu ES i dynamických • procesů v nich • - zřizuje obecně závazným předpisem (vyhláškou) MŽP • - ochranné podmínky stanoveny zákonem • pokud není vyhlášeno ochranné pásmo ze zákona platí, že je jím • území do vzdálenosti 50 m od hraniční linie vymezující území • NPR • vstup možný jen po vyznačených cestách a na vyhrazená místa • - označují se velkým státní znakem ČR s uvedením kategorie území

 46. K 31. 12. 2004 vyhlášeno 118 území. Nejvýznamnější v rámci ČR: Černé a Čertovo jezero (Šumava) Boubínský prales (Šumava) Známé NPR v rámci SČ: Milešovka (okres Teplice) Oblík, Raná (okres Louny) Sedlo (Litoměřice)

 47. PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR) určena k ochraně ES význačných pro určitý region či geografickou oblast obdobné základní ochranné podmínky jako NPR  vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný KÚ označují se malým státním znakem ČR s uvedením kategorie území - k 31. 12. 2004 vyhlášeno 787 Mezi známé PR patří: Kozí vrch, Sluneční stráň (okres Ústí nad Labem) Kalvárie, Holý vrch (okres Litoměřice) Milá (okres Most) Březina (hranice okresu Teplice a Litoměřice)

 48. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA (NPP) • - zpravidla území menší rozlohy • - cílem je zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké • (národní až nadnárodní) hodnoty • předmětem ochrany může být geologický nebo geomorfologický • útvar (jeskyně, geologický profil), naleziště vzácných nerostů, • výskyt ohrožených druhů živočichů či rostlin ve fragmentárně • zachovalém – nereprezentativním ES, nebo útvar zformovaný • člověkem (historicky cenné parkové úpravy krajinných úseků, • arboreta, apod.) • - vyhlašuje MŽP obecně závazným předpisem (vyhláškou) • - označují se velkým státním znakem ČR s uvedením kategorie území • k 31. 12. 2004 vyhlášeno 104

 49. V rámci ČR jsou známe např.: Kozákov Babiččino údolí Příkladem NPP jsou:Vrkoč (okres Ústí nad Labem) Panská skála(okres Česká Lípa) Peklo (okres Česká Lípa) Bílé stráně (okres Litoměřice) Zlatý vrch (okres Děčín)

More Related