1 / 9

Leren d ienstdoen op de huisartsen post

Leren d ienstdoen op de huisartsen post. AIOS deel, leren dienstdoen op de Hap HAO deel, begeleiden Aios op Hap Taakverdeling Aios, Hao, Hap, Wetten en regels. Organisatie, Bijzondere situaties. Diensten in de huisarts praktijk. 218 werkdagen 8 uur 1744 uur

nerita
Télécharger la présentation

Leren d ienstdoen op de huisartsen post

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Leren dienstdoen op de huisartsen post • AIOS deel, leren dienstdoen op de Hap • HAO deel, begeleiden Aios op Hap • Taakverdeling Aios, Hao, Hap, • Wetten en regels. • Organisatie, • Bijzondere situaties

  2. Diensten in de huisartspraktijk 218 werkdagen 8 uur 1744 uur 30 diensten van 6 uur = 180 uur 10 % van de werktijd is diensttijd

  3. Leren dienstdoen op de huisartsen post. • AIOS deel, leren dienstdoen op de Hap. • HAO deel, begeleiden Aios op Hap. • Taakverdeling Aios, Hao, Hap. • Wetten en regels. • Organisatie. • Bijzondere situaties.

  4. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Taakverdeling

  5. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Eigen verantwoordelijkheid patiënten zorg. Eigen leerplan POP Jaarplan diensten Portfolio Hoofdstuk diensten Taakverdeling

  6. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Eindverantwoordelijk patiënten zorg AIOS. Achterwacht AIOS Inwerken AIOS POP AIOS Begeleiding AIOS Beoordeling AIOS Taakverdeling

  7. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Aanbod diensten Introductie cursus Cursorisch onderwijs Toetsing & beoordeling Scholing ANW opleiders Opleidingscoordinator HDS. Taakverdeling

  8. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Kwaliteit patiënten zorg. Introductiecursus Werkafspraken Bekwaamheids verklaringen Faciliteert opleiding introductiecursus Taakverdeling

  9. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Financiering opleiding AIOS op de HDS Taakverdeling

More Related