1 / 38

Zadania oświatowe gminy w szczególności polegają na:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2009/2010. Zadania oświatowe gminy w szczególności polegają na:. zakładaniu i prowadzeniu przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów,

neva
Télécharger la présentation

Zadania oświatowe gminy w szczególności polegają na:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2009/2010

 2. Zadania oświatowe gminy w szczególności polegają na: • zakładaniu i prowadzeniu przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, • zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, • zapewnieniu warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, • zapewnieniu obsługi administracyjnej, finansowej, • wyposażeniu szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, • określaniu wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, ustalenie pensum niektórym nauczycielom, dla których nie określono go w ustawie.

 3. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock W związku z prawem dzieci pięcioletnich do edukacji przedszkolnej i dużym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolach publicznych, od 1.09.2009 r. utworzono oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Serocku. Wzbogaceniem oferty przedszkolnej na terenie gminy Serock było również utworzenie Niepublicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” w Stasim Lesie. W ubiegłym roku szkolnym około 55% dzieci zamieszkałych na terenie gminy Serock zostało objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Dodatkowo około 130 dzieci częściowo dotowanych przez gminę korzystało z innych placówek przedszkolnych. Ogółem ok. 75% dzieci z terenu gminy uczęszczało do przedszkoli.

 4. Liczba dzieci z poszczególnych roczników wg zameldowania na pobyt stały i czasowy • Analiza sytuacji demograficznej wskazuje wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock. • W tym roku szkolnym dzieci w wieku przedszkolnym jest 567, a w przyszłym będzie 601. • W roku szkolnym 2011/2012 dzieci 5 – letnie zostaną objęte obowiązkiem przedszkolnym, w związku z czym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych znajdą się wszystkie dzieci 5 i 6 letnie i zostanie mniej miejsc dla dzieci 4 i 3 letnich. • Od września 2012 r. dzieci 6 – letnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym i zwolnią miejsca w przedszkolach dla najmłodszych dzieci.

 5. Liczba uczniów w poszczególnych klasach i liczba oddziałów – szkoły podstawowe Do czterech szkół podstawowych uczęszczało ogółem 907 uczniów. Najmniej uczniów było w klasach szóstych, co spowodowało zmniejszenie ilości oddziałów w pierwszych klasach gimnazjum. Od roku 2009/2010 wdrażana jest reforma polegająca na obniżeniu wieku szkolnego, w pierwszym roku wdrożenia reformy z wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej skorzystało 11 uczniów, najwięcej w szkole w Jadwisinie.

 6. Liczba uczniów w poszczególnych klasach i liczba oddziałów – gimnazja Do trzech gimnazjów w gminie Serock uczęszczało ogółem 520 uczniów. Najwięcej uczniów było w klasach pierwszych - średnio na oddział przypadało 26 uczniów – więcej niż w pozostałych poziomach. Jedno gimnazjum jest jednostką samodzielną, dwa funkcjonują w zespołach.

 7. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Serock W rejonie o mocno rozwijającym się budownictwie mieszkaniowym (obwód szkoły w Jadwisinie i obwód szkoły w Woli Kiełpińskiej) sukcesywnie wzrasta liczba uczniów, co może zwiększyć obciążenie szkół , przy coraz liczebniejszych rocznikach należy przewidywać tworzenie oddziałów (dwuciągowych) w SP w Jadwisinie. Zmniejsza się liczba uczniów w szkołach w Zegrzu, w związku z niżem demograficznym, który ma związek ze zmianą charakteru i funkcji dużej części terenów wchodzących w obwód szkół (Zegrze, Zegrze Południowe). W roku szkolnym 2009/2010 około 680 uczniów dowożono do szkół, najwięcej 398 uczniów tj. 86% ogółu do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

 8. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA BAZY SZKOLNEJ I JEJ STAN Wykorzystanie miejsc w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010

 9. Miejsca w szkołach podstawowych i gimnazjach są wykorzystywane prawie w 100%, przy czym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, liczba oddziałów znacznie przewyższa liczbę sal lekcyjnych, co przy dużym zakresie dowożenia powoduje wydłużenie czasu pracy Zespołu. • W budynku mieszczącym szkoły w Serocku liczba uczniów przewyższa optymalną, z uwagi na liczebne oddziały. W szkołach panuje dość duże zagęszczenia uczniów. • Do tej szkoły uczęszcza uczeń niepełnosprawny ruchowo – zachodzi potrzeba • dostosowania na terenie gminy choćby jednej placówki dla potrzeb tych dzieci. • Wyposażenie w sprzęt komputerowy wydaje się zadawalające, jednakże występują potrzeby w zakresie modernizacji sprzętu i sieci komputerowych, oprogramowania oraz systemów operacyjnych, z uwagi na starzenie się technologii komputerowych. Należy także rozważyć organizację zajęć w pracowniach komputerowych w kontekście 2012r., gdy liczba uczniów w grupie zajęciowej nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych. Możliwe rozwiązanie organizacyjne to: zwiększenie stanowisk komputerowych w pracowniach i praca z liczebniejszymi grupami, bądź mniejsza liczba stanowisk komputerowych i mniej liczne grupy na zajęciach. • W ubiegłym roku w ramach projektu „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego z POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, wszystkie szkoły zostały wyposażone m.in. w tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, programy multimedialne. • Należy dołożyć starań, aby w jak najszerszym zakresie wykorzystywano najnowsze • pomoce w praktyce szkolnej i unowocześniano proces nauczania. • W każdej szkole/zespole zorganizowana jest biblioteka i świetlica szkolna. • Godziny pracy świetlicy zostały wydłużone stosownie do potrzeb rodziców. • We wszystkich szkołach zorganizowane są stołówki szkolne.

 10. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Liczba nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (stan na 30.09.2009r. – dane z SIO)

 11. Proces edukacyjno-wychowawczy realizowało w sumie 150 nauczycieli (w osobach), z tej liczby 29 nauczycieli było zatrudnionych w niepełnym wymiarze. • Wśród nauczycieli największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – około 44%, następnie mianowani – około 30%, kontraktowi – około 21% , a najmniej liczną grupą są nauczyciele stażyści – około 5%. • Zdecydowana większość - 133 nauczycieli legitymowała się wykształceniem wyższym magisterskim, 15 nauczycieli – wyższym zawodowym, a tylko 2 nauczycieli miało wykształcenie na poziomie średniego nauczycielskiego. Wszyscy nauczyciele posiadali przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. • Ogółem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010 została przeznaczona kwota 50 942,00 złotych. • Z dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli skorzystało 2 nauczycieli.

 12. FORMY POMOCY UCZNIOM Z RODZIN O NISKIM STATUSIE MATERIALNYM Liczba uczniów korzystających z różnych rodzajów pomocy w roku szkolnym 2009/2010 Z programu rządowego „Wyprawka szkolna” skorzystało 57 uczniów uczęszczających do szkół w naszej gminie, wśród nich największa grupa - 23 dzieci została objęta tym programem w Szkole Podstawowej w Serocku. Z bezpłatnych obiadów najwięcej uczniów i wychowanków korzysta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

 13. DODATKOWE DZIAŁANIA I PROGRAMY • Przyznano 42 godziny tygodniowo na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o charakterze artystycznym i sportowym. • Zorganizowano zajęcia i wyjazdy dla uczniów podczas ferii zimowych. • Realizowano programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: • Projekt pt. „Bystry przedszkolak” – rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. • Wsparciem objęto dzieci z przedszkola w Woli Kiełpińskiej, które w okresie 6 miesięcy doskonaliły umiejętności czytania, pisania, myślenia i koncentracji. • Projekt pt. „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3,3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - Projekty konkursowe. • W ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w czterech blokach zajęciowych: z językiem obcym na TY, od matematyki do przyrody, komputer źródło wiedzy, młody biznesmen oraz letnie zajęcia wyjazdowe. • Programem objęto 680 uczniów w 43 grupach zajęciowych. • Projekt pt. „Przedszkole na 5” przygotowano na utworzenie i prowadzenie przedszkola w Zegrzu na bazie likwidowanego Przedszkola Wojskowego. Realizacja projektu rozpoczęła się od sierpnia 2010r. Wartość projektu (trzyletnia) 1.600.618,00 zł. • Rządowy program „Radosna Szkoła” realizowany był w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, która otrzymała 50% środków tj. 70.000zł na utworzenie szkolnego placu zabaw. Połowę kosztów zadania pokryła gmina. • Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” realizowany był w Zespole Szkół w Zegrzu od marca do grudnia. Placówka otrzymała kwotę 3.810,12zł, która pokrywała 4 godziny zajęć chóru tygodniowo. • Program Wspólnej Polityki Rolnej „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, który był prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego - znany pod nazwą akcja „Szklanka mleka”. • Program Agencji Rynku Rolnego „Owoc w szkole”, który był skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 14. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓWw gminie Serock w roku 2010

 15. SPRAWDZIAN

 16. Czytania Pisania Rozumowania Korzystania z informacji Wykorzystywania wiedzy w praktyce

 17. Średnie wyników uczniów szkół w porównaniu do wyników ogólnopolskich 24,56

 18. Czytanie 7,36

 19. Pisanie 5,32

 20. Rozumowanie 5,23

 21. Korzystanie z informacji 2,37

 22. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 4,27

 23. Wyniki ze sprawdzianu w latach 2002 – 2010 na skali wyników ogólnopolskich JadwisinSerockWolaZegrze

 24. Egzamin gimnazjalny

 25. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Tworzenie własnego tekstu Czytanie i odbiór tekstów kultury

 26. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna 30,34

 27. Wyniki cz. humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Średnie wyników Czytanie i odbiór tekstów kultury

 28. Wyniki cz. humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Średnie wyników Tworzenie tekstu

 29. Wyniki egzaminu gimnazjalnego cz. humanistycznej w latach 2005 – 2010 na skali wyników ogólnopolskich Serock Wola Zegrze

 30. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA Umiejętne stosowanie terminów, pojęć, procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu I. II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennychi czasowych III. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów VI.

 31. Wyniki cz. matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 23,90 Średnie wyników

 32. Wyniki cz. matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Średnie wyników

 33. Wyniki egzaminu gimnazjalnego cz. matematyczno – przyrodniczej w latach 2005 – 2010 na skali wyników ogólnopolskich Serock Wola Zegrze

 34. Egzamin gimnazjalny - język angielski Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe

 35. Egzamin gimnazjalny - język angielski Średnie wyników

 36. Egzamin gimnazjalny - język angielski Średnie wyników

 37. Wnioski – co należy zrobić, aby podnieść efektywność nauczania: • wykorzystać wyniki sprawdzianu i egzaminu do planowania • procesu dydaktycznego, organizacji pracy oddziałów szkolnych • (dobór treści i metod nauczania do wymagań sprawdzianu, egzaminu, • kształtowania oddziałów szkolnych – w sposób zwiększający szanse • edukacyjne uczniów), • poszerzyć formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej nad • uczniem, • (indywidualizacja pomocy, nauczania – w myśl zasady „Uczymy • dzieci, a nie klasę”), • Wykorzystywać środki na doskonalenie nauczycieli w obszarach • wymagających wsparcia (kształtowanie umiejętności), • korzystanie z badań EWD na etapach poprzedzających • sprawdzian, egzamin – pozwalających na ocenę poziomu nabycia • podstawowych umiejętności, • (udział w ogólnopolskim badaniu umiejętności trzecioklasistów, analiza • wyników sprawdzianu szóstoklasistów), • rozbudzanie aspiracji edukacyjnych środowiska – zwłaszcza z • obszarów wykluczenia społecznego.

 38. Dziękuję za uwagę

More Related