1 / 38

Anka Kekez Koštro BaBe, 2. i 3. lipnja 2014.

Anka Kekez Koštro BaBe, 2. i 3. lipnja 2014. „Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost udruge B.a.b.e. i projektnih partnera (suprijavitelja).“. Razvoj javnih politika. akekez@fpzg.hr. UVOD U JAVNE POLITIKE. Značenje pojma javnih politika

neylan
Télécharger la présentation

Anka Kekez Koštro BaBe, 2. i 3. lipnja 2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Anka Kekez Koštro BaBe, 2. i 3. lipnja 2014. „Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost udruge B.a.b.e. i projektnih partnera (suprijavitelja).“ Razvoj javnih politika akekez@fpzg.hr LEGALINA EUROPSKA UNIJA “ULAGANJE U BUDUĆNOST” PROJKET JE SUFINANCIRALA EU EUROPSKA UNIJA IZ EUR IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

 2. UVOD U JAVNE POLITIKE Značenje pojma javnih politika Vrste javnih politika Javne politike kao dio procesa političkog odlučivanja: policy/politics/polity Kontekst stvaranja i dimenzije javnih politika

 3. DEFINIRANJE JAVNIH POLITIKA Policy područja i sektori Glavni akter Ciljevi + instrumenti =ishodi (racionalnost) Političko odlučivanje o kolektivnim pitanjima i problemima Konstituirano sudjelovanjem vlasti Ne-djelovanje i ishodi bez odluka Sve što je vlast / vlada odlučila učiniti ili ne činiti.

 4. VRSTE JAVNIH POLITIKA

 5. KLASIFIKACIJA JAVNIH POLITIKA PREMA PODRUČJIMA

 6. DIMENZIJE POLITIKE POLITY Institucionalni ustroj političke zajednice POLICY Racionalno rješavanje problema, izbor između alternativa POLITICS Borba za vlast, politička moć

 7. KONTEKST STVARANJA JAVNIH POLITIKA okolina Birači, interesne skupine, stranke Proračun; Odluke: zakoni, uredbe ... POLITIČKI SUSTAV Policy output Policy input Rezultati – društvene promjene Policy ishodi Izvor: MAP Savjetovanja

 8. Vježba 1 Vježba analize medijskih sadržaja Materijal: jedne dnevne novine po grupi ZADATAK - Prolistajte sadržaj novina i prebrojite koliko se spominje različitih političkih i policy tema: a. POLICY TEME = b. POLITIČKE TEME =

 9. FAZE I KARAKTERISITKE JAVNIH POLITIKA Faze javnih politika Specifična uloga aktera javnih politika Značenja i okviri razumijevanja problema javnih politika Ciljevi javnih politika Instrumenti javnih politika

 10. FAZE POLICY CIKLUSA • 1. POSTAVLJANJE POLITIČKOG DNEVNOG REDA – ODLUČIVANJE • definiranje prioritetnih problema • definiranje glavnih ciljeva politike • 2. FORMULACIJA/RAZVOJ • Identifikacija opcija • Procjena učinaka opcija • Razrada politike - izrada instrumenta (propisa) • Procjena učinaka propisa razvoj/oblikovanje • 5. EVALUACIJA (VREDNOVANJE) I PROMJENA • Procjena rezultata • Prijedlozi za nastavak, izmjene ili okončanje politike • 3. LEGITIMIRANJE • Donošenje političke odluke • Promocija i prihvaćanje politike vrednovanje provedba • 4. IMPLEMENTACIJA (PROVEDBA) • Administracija, koordinacija • Monitoring (praćenje) kvalitete provedbe i direktnih rezultata

 11. AKTERI JAVNIH POLITIKA Osobe, skupine ili institucije koje imaju interes za ili na koje utječe određena javna politika. Ivan Grdešić: DRŽAVNI I NEDRŽAVNI AKTERI Thomas A. Birkland: FORMALNI I NEFORMALNI AKTERI Neformalni akteri - dionici (pojedinci, interesne grupe, organizacije civilnog društva, političke stranke, neovisne istraživačke organizacije i mediji) pravo sudjelovanja u policy procesu dobivaju iz općeg prava participacije U policy procesu sudjeluju stoga što (vjeruju da) imaju određeni „udio“ ili „ulog“ u određenom problemu(engl. hold a stake in), a ne zato što su tô obvezni. Formalni akteri: pripada im zakonodavna, izvršna i sudbena vlast imaju pravo i obvezu sudjelovanja u kreiranju neke javne politike po ustavu i zakonima.

 12. FAZE I AKTERI 1. Odlučivanje o dnevnom redu veliki broj aktera 2. Razvoj politike smanjuje se broj aktera, raste važnost stručnjaka 3. Legitimiranje prvenstveno formalni akteri, ali i mediji 4. Implementacija definirani nositelji - administracija, ali i partneri iz civilnog društva 5. Vrednovanje raste broj aktera - javna i politička rasprava

 13. POSTAVLJANJE DRUŠTVENIH PROBLEMA NA POLITIČKI DNEVNI RED • REALITET • - Nezadovoljavajuće stanje • - Mogućnost državne intervencije POJEDINAČNA PITANJA DRUŠTVENI PROBLEM JAVNI PROBLEM PROBLEM JAVNIH POLITIKA • Definirati problem znači ocrtati razliku između onog gdje smo i kuda želimo stići • DEFINICIJA POLICY PROBLEMA • Policy problem kao objektivna kategorija • Policy problem kao socijalna konstrukcija-OKVIRI I ZNAČENJA

 14. ZNAČENJA I OKVIRI Policy okvir – široki okvir značenja unutar kojeg se organiziraju argumenti i problemi vezani uz određenu javnu politiku. Primjer različitih policy okvira istih politika Politika/policy tema: REGULACIJA KONZUMACIJE DUHANSKIH PROIZVODA - mogući okviri: • pravo na zdravlje kao ljudsko pravo • zaštita privatnosti i prava na izbor kao ljudsko pravo • efikasno javno zdravstvo • zaštita okoliša • prevencija društveno štetnih ponašanja • povećanje proračunskih prihoda kroz trošarine Politika/policy tema: ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM - mogući okviri: • zdravstveni problem • socijalni problem - društvena isključenost • problem neostvarenih ljudskih i građanskih prava

 15. CILJEVI JAVNIH POLITIKA Ciljevi - formalna očitovanja o poželjnoj budućnosti zajednice ili autoritativne izjave kojima se deklarira što će vlast učiniti. Razlikuju se po tome koliko su općeniti: • Dugoročni ili opći ciljevi (goals) • Operativni ciljevi (objectives) • Specificirane mjere i aktivnosti (specifictargets, measures) • JAVNE POLITIKE • progresivno kretanje od cilja prema ishodu • NO: • u optjecaju veliki broj ciljeva, • često teško razaznati o kojim ciljevima je zapravo riječ • ciljevi su često magloviti i dvosmisleni, • a ponekad i višestruki, difuzni i međusobno suprotstavljeni

 16. INSTRUMENTI JAVNIH POLITIKA • JAVNE FINANCIJE • INFORMACIJE • ZAKONSKE OVLASTI • ORGANIZACIJA Izravno utječu na proces kreiranja i praćenja javne politike, a neizravno na ciljeve. Izravno utječu na postizanje ciljeva javne politike. Instrumenti – različiti oblici djelovanja koji stoje vlasti na raspolaganju za provedbu javnih politika i ostvarenje javnopolitičkihciljeva. Razlikuju se 4 skupine prema primarnom resursu koji im je u osnovi: Unutar svake kategorije postoje sadržajni i procesni instrumenti.

 17. PRIMJERI INSTRUMENATA JP SADRŽAJNI PROCESNI

 18. Vježba 2 Vodič za vježbu analize medijskih sadržaja  ZADATAK: Pobliže analizirajte 2 članka s policy temama:

 19. ANALIZA JAVNIH POLITIKA • PRIMJENJENO ISTRAŽIVANJE JAVNIH POLITIKA • SLUŽI KAO ANALITIČKA PODLOGA U RAZVOJU I PROVEDBI JAVNIH POLITIKA Analiza javnih politika uvijek uključuje evaluaciju tj. prosudbu u svrhu donošenja odluke/odabira najprimjernije opcije

 20. ANALITIČKI POSTUPCI U FAZAMA POLICY PROCESA POSTAVLJANJE NA AGENDU: analiza policy problema i definiranje ciljeva FORMULACIJA/ DIZAJN POLITIKE Komparativna procjena izvedivosti i učinaka opcija rješenja i procjena izvedivosti rješenja. - Procjena učinka propisa = ex ante evaluacija razvoj EVALUACIJA - procjena postignuća politike i procesa provedbe politike - rezultira komparativnom analizom opcija za budućnost politike (nastavak, promjena, dokidanje) = ex post evaluacija FORMULACIJA: analiza aktera procjena učinaka ODLUČIVANJE: Procjena prihvaćenosti političke odluke u javnosti i interesnim skupinama, identifikacija rizika za provedbu politike provedba PROVEDBA: praćenje (monitoring) – uočavanje prepreka i rizika u provedbipolitike te potreba za njezinom modifikacijom i srednjoročna evaluacija

 21. KORACI STRATEŠKOG PLANIRANJAANALITIČKI POSTUPCI ugrađeni su u razvoj strateških dokumenata • 1. UTVRĐIVANJE STRATEŠKIH CILJEVA • ANALIZA PROBLEMA i definiranje ciljeva • utvrđivanje trendova, podrške i zapreke u okolini • 2. FORMULACIJA= POLICY DIZAJN • Identifikacija mogućih instrumenata i opcija rješenje • Vrednovanje opcija • Razrada politike – razrada odabranih instrumenta razvoj/oblikovanje 5. ZAVRŠNA EVALUACIJA I PROMJENA • Procjena rezultata • Prijedlozi za • nastavak, izmjene ili okončanje politike • 3. LEGITIMIRANJE • Donošenje političke odluke • Promocija i prihvaćanje strategije ili plana vrednovanje provedba • 4. IMPLEMENTACIJA (PROVEDBA) • Administracija, koordinacija • MONITORING (praćenje) provedbe • SREDNJOROČNA EVALUACIJA

 22. ANALIZA AKTERA • Svrha analize aktera • Koraci analize aktera • VJEŽBA# 3: Analiza aktera odabrane politike

 23. ANALIZA AKTERA Čemu analiza aktera? • Kako bismo na vrijeme otkrili na koje bi sve pojedince, skupine, zajednice i institucije mogla utjecati ili koji bi mogli utjecati na javnu politiku (pozitivno ili negativno) • Kako bismo predvidjeli vrstu utjecaja (pozitivnog ili negativnog) pojedinih aktera na javnu politiku • Kako bismo stigli razviti strategijuza pridobivanje najučinkovitije potpore za buduću politiku odnosno smanjivanje potencijalnih prepreka njezinoj provedbi

 24. Analiza akteraKorak 1 – Identifikacija aktera svi formalni i neformalni akteri dosad uključeni i zainteresirani za problemsko područje i politiku oni koji su direktno i indirektno relevantni za provođenje Popis: aktera neophodnih za realizaciju ciljeva aktera na koje će ciljevi imati direktni utjecaj aktera koji su vjerojatno negativno nastrojeni prema ciljevima aktera s utjecajem na oblikovanje političkog i javnog mnijenja o ciljevima i sadržaju politike

 25. AKTERI JAVNIH POLITIKA – vertikalna i horizontalna dimenzija Nadzor – sudbena vlast; regulatorne agencije Donositelji politike – zakonodavna, izvršna vlast Međunarodni akteri – EU, WB Agencije vlade Izvanvladini sudionici – interesne grupe, stručnjaci Izravni provoditelji politike – javna uprava Ostale razine vlasti Mediji i javnost

 26. Hrvatska socijalna politika : horizontalna i vertikalna dimenzija implementacije Vertikalna dimenzija MINISTARSTVA Nacionalna Regionalna ŽUPANIJE Obiteljski centri Lokalna Hrvatski zavodi za zapošljavanje i drugi dekoncentrirani uredi GRADOVI Centri za socijalnu skrb OPĆINE PRIVATNI PRUŽATELJI Socijalne ustanove Socijalne ustanove Socijalne ustanove Uredi državne uprave Socijalne ustanove UDRUGE Horizontalna dimenzija

 27. Korak 2 – Svrstavanje aktera prema razini moći i interesa Velika MOĆ Mala Nizak INTERES DIONIKA Visok

 28. Korak 3 – Dublja analiza ključnih aktera

 29. ANALIZA POLICY PROBLEMA i DIZAJN POLITIKE Svrha i metode analize problema Elementi dizajna javnih politike Definiranje ciljeva javne politike Razrada i izbor instrumenata PUP kao alat za dizajn politike

 30. Pretpostavka za kvalitetno definiranje ciljeva politike Temeljem analize prethodnih srodnih politika i njihovih postignuća Relevantnost znanstvenih istraživanja, javnog mnijenja i niza zainteresiranih aktera Zajednički pothvat stručnjaka i praktičara različitih profila iz više odjela/uprava/agencija KAKO? Prepoznavanje policy okvira (širih policy tema) unutar kojih se organiziraju argumenti Potraga za središnjim problemom u aktualnom društvenom i političkom kontekstu Prepoznavanje međuovisnosti specifičnih problema Analiza društvenih fenomena i trendova Razlikovanje uzroka i posljedica Grupiranje srodnih problema Metode: Problemsko stablo, SWOT, analiza društvenih/političkih fenomena ANALIZA POLICY PROBLEMA

 31. SREDIŠNJI PROBLEM NEPOSREDNI UZROK NEPOSREDNI UZROK NESPOREDNI UZROK DUBLJI UZROK DUBLJI UZROK DUBLJI UZROK PROBLEMSKO STABLO

 32. česte prometne nesreće Nepovjerenje javnosti u Vladu Nepažljivost vozača loš rejting u EU analizama sigurnosti u prometu Loša kvaliteta vozila negativan utjecajna turističku reputaciju zemlje Loša kvaliteta cesta Slaba samodisciplina i neučinkovite sankcije prometne nesreće glavni uzrok i trošak ozljeda na radu vozni park prestar neodržavanje vozila visoka smrtnost i teške povrede u prometu loše održavanje cesta manjak kapitalnih investicija PROBLEMSKO STABLO mladi vozači najčešći počinitelji nesreća

 33. VJEŽBA: CILJEVI PROMETNE POLITIKE Sigurnost u prometu Smanjivanje broja prometnih nesreća Povećavanje pažljivosti kod vozača Poboljšanje kvalitete vozila Poboljšanje kvalitete cesta OSMISLITE MOGUĆE POLICY INSTRUMENTE

 34. IZ PROBLEMSKOG U STABLO CILJEVA i INSTRUMENATA Smanjivanje broja poginulih i stradalih u prometu Smanjivanje broja prometnih nesreća Povećavanje pažljivosti kod vozača Poboljšanje kvalitete vozila Poboljšanje kvalitete cesta Nabavka novih vozila Edukacija vozača Bolje održavanje cesta Revizija sankcija Redovito održavanje vozila Strategija kapitalnih investicija u prometnu infrastrukturu Fin.olakšice za nabavku i redovitodržavanje vozila Kapacitiranje prometne policije

 35. DIZAJN JAVNIH POLITIKA Oblik policy analize koji se javlja tijekom formulacije javne politike. Odnosi se na osmišljavanje javnih politika kroz dizajniranje optimalnih instrumenata za postizanje temeljnih ciljeva pojedinih politika. Elementi dizajna javnih politika: • CILJEVI • INSTRUMENTI • CILJANA POPULACIJA • IMPLEMENTACIJSKA STUKTURA

 36. RAZRADA I IZBOR INSTRUMENATA Realni problemi zahtijevaju kombinaciju instrumenata: informacije, pravne ovlasti, javne financije i organizacija. U dizajnu javnih politika potrebno je: • formulirati više opcija/ kombinacija instrumenata koje vode prema postavljenim ciljevima • procijeniti učinak opcija (socijalni, gospodarski, ekološki i fiskalni) • usporediti i vrednovati opcije – evaluacijski postupak • temeljem analize, izabirati optimalnu opciju i kombinaciju instrumenata

 37. KRITERIJI VREDNOVANJA OPCIJA Relevantnost – Da li je razumno upravo tu vrstu i kombinaciju instrumenta koristiti za tu određenu javnu politiku? Efikasnost –Kakav je omjer troškova i koristi? Efektivnost – Hoće li taj instrument i izabrana opcija kombinacije instrumenata dati željeni rezultat – ostvariti cilj? Provedivost – Da li je instrument jednostavan za primjenu i može li se uopće primijeniti, s obzirom na postojeće tehnološke uvjete, ljudske resurse, financijska ograničenja i organizacijsku strukturu? Politička izvedivost Legalnost – kakva je ukotvljenost u postojeći pravni okvir, poštivanje temeljnih ustavnih i ljudskih prava? Koherentnost (unutarnja i vanjska)– kakva je usklađenost različitih ciljeva i instrumenata intervencije, usklađenost intervencije s drugim relevantnim politikama? Pravednost – jednakopravnost, distribucija troškova i koristi u društvu Demokratizacijski potencijal – participacija, transparentnost Održivost – mogućnost dugoročne provedbe politike u odnosu na predviđene troškove… Potencijal za utjecaj- promjena u širem okružju i u duljem vremenskom razdoblju uslijed ukupnih učinaka intervencije

 38. PUP KAO ALAT ZA DIZAJN POLITIKE Procjena učinaka propisa vodi postupak analize problema i dizajn javne politike. KORACI PUP-a: 1. Definiranje problema 2. Definiranje ciljeva 3. Normativne i nenormativne opcije 4. Procjena učinaka opcija 5. Izbor najbolje opcije 6. Skiciranje monitoringa i evaluacije provedbe opcije 7. Savjetovanje – kontinuirano!

More Related