1 / 99

Moderator …………..

Moderator …………. Powiat Leżajski. Podsumowanie z badania. Cele i metodologia badania. Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda

nitesh
Télécharger la présentation

Moderator …………..

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moderator …………..

 2. Powiat Leżajski Podsumowanie z badania

 3. Cele i metodologia badania Cele badania • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej • Przeprowadzono n= 29 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach • Przeprowadzono n= 400 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane • W badaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu leżajskiego oraz pracownicy i kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Leżajsku Czas realizacji • Badania przeprowadzone w okresie: kwiecień – maj 2014 r.

 4. Część IJAKOŚĆ ŻYCIA

 5. Charakterystyka próby Wiek Płeć

 6. Charakterystyka próby Miejsce zamieszkania Wykształcenie

 7. Charakterystyka próby Dzieci Status związku

 8. Charakterystyka próby Miejsce zatrudnienia

 9. Charakterystyka próby Ocena sytuacji materialnej

 10. Obszary badań • Obszar oceny – WOLNY RYNEK • Obszar oceny – PRACA • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • Obszar oceny – ZDROWIE • Obszar oceny – KULTURA • Obszar oceny – ŚRODOWISKO • Obszar oceny – DEMOKRACJA • Obszar oceny – EDUKACJA • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • Obszar oceny – DOBROBYT • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 11. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm.

 12. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK • ……… • …..

 13. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia.

 14. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 15. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 16. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 17. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się.

 18. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ………

 19. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków prywatnych. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający.

 20. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ……. • ……..

 21. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • …………….. • ………………

 22. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ………………. • ………………

 23. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Media lokalne interesują się kulturą. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Najbliższy dom kultury ma ofertę skierowaną do mnie. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W mojej miejscowości funkcjonują niezależne organizacje z ofertą kulturalną dla mieszkańców. Mam łatwy dostęp do informacji o ofercie kulturalnej w mojej okolicy. W mojej miejscowości szkoły mają ofertę kulturalną dla uczniów. Znam program pracy najbliższego domu kultury. Zapraszam znajomych spoza mojej miejscowości na wydarzenia kulturalne odbywające się w okolicy. Uczestniczę w płatnych wydarzeniach kulturalnych. W mojej okolicy biblioteka prowadzi działania promujące czytelnictwo. W mojej miejscowości dom kultury planuje swoją prace pytając mieszkańców o ich zainteresowania.

 24. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 25. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 26. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 27. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci.

 28. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ………….. • …………..

 29. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych.

 30. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 31. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W mojej okolicy uczelnie wyższe zapewniają uzyskanie dobrego zawodu Mam dostęp do Internetu W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju

 32. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 33. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Mam łatwy dojazd do pracy. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe.

 34. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………… • ……………….

 35. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……….. • ………….

 36. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………. • ……………

 37. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych, itp. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

 38. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • ……….. • ………..

 39. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych.

 40. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • ………….. • ………………

 41. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPS, PCPR, itp.), z mojej miejscowości. Władze samorządowe w mojej okolicy powinny przeznaczyć środki na nieodpłatne zajęcia sportowe lub kulturalne dla dzieci z rodzin wielodzietnych Posiadam wystarczającą wiedzę na temat organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem społecznym Wsparcie osób wykluczonych społecznie w mojej okolicy, np. bezdomnych, uzależnionych od alkoholu jest wystarczające. W sąsiedztwie mam do czynienia z problemem ubóstwa Samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia społecznego W mojej okolicy niepełnosprawni nie mają problemów w życiu codziennym Jakość życia osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w mojej okolicy jest dobra Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej okolicy wsparcie osób bezrobotnych jest wystarczające Wsparcie rodzin wielodzietnych z mojej okolicy jest wystarczające W mojej okolicy są miejsca, w których mogłyby spędzać czas osoby samotne i starsze W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 42. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 43. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 44. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 45. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Co roku wyjeżdżam na wakacje.

 46. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 47. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane.

 48. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 49. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do starostwa. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

 50. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….

More Related