1 / 84

INFORMATYZACJA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INFORMATYZACJA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WYKŁAD. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. E-GOVERNMENT. PODSTAWOWE POJĘCIA. E-ADMINISTRACJA. E-DEMOKRACJA. USŁUGI PUBLICZNE.

noam
Télécharger la présentation

INFORMATYZACJA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INFORMATYZACJA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 2. WYKŁAD SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE E-GOVERNMENT PODSTAWOWE POJĘCIA E-ADMINISTRACJA E-DEMOKRACJA USŁUGI PUBLICZNE INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

 3. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE DEFINICJA Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo w którym znacząca część dochodu pochodzi z usług gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 4. PODSTAWOWE POJĘCIA e-government Zarządzanie państwem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych e-demokracja Umożliwienie obywatelom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania państwem w drodze demokracji bezpośredniej i pośredniej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych e-administracja Zarządzanie usługami publicznymi świadczonymi na rzecz obywateli przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 5. INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH DEFINICJA Informatyzacja usług publicznych: wdrażanie mechanizmów komunikacji elektronicznej pomiędzy organami administracji a obywatelami i umożliwienie tworzenia , przetwarzania i przesyłanie danych oraz składanie wiążących oświadczeń woli za pomocą środków teleinformatycznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 6. USŁUGI PUBLICZNE DEFINICJA Usługi publiczne Usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli i organizacji oraz umożliwiające wywiązywanie się przez obywateli z obowiązków wobec państwa Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 7. PODSTAWOWE USŁUGI PUBLICZNE Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 8. ETAPY INFORMATYZACJI I etap Informacja Udostępnianie informacji o usługach i sposobie ich świadczenia na stronach www / www. bip. gov .pl II etap Komunikacja jednostronna Możliwość pobierania danych (np. Formularzy) ze stron www urzedów /www.ms. gov. pl III etap Komunikacja dwustronna Możliwość wysyłania danych (np. Wypełnionych formularzy) za pomocą poczty elektronicznej / https://pojazd.um.warszawa.pl/ IV etap Transakcja Możliwość wysyłania danych (np. Wypełnionych formularzy) za pomocą poczty elektronicznej / http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51085.asp Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 9. MIERNIKI STOPNIA INFORMATYZACJI Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 10. WYKŁAD USTAWA O INFORMATYZACJI PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA PROJEKTY PONADSEKTOROWE PROJEKTY SEKTOROWE

 11. USTAWA O INFORMATYZACJI ustalenie zasad interoperacyjności w zakresie wymiany informacji w formie elektronicznej uzyskanie jawności i neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinfoatycznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 12. 1 Cel ustawy – ustalenie zasad ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa Cel - ustanawianie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 13. PONADSEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE harmonogam Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 14. e-PUAP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 15. 3 projekt ponad sektorowy pl.id Elektroniczny dowód osobisty - dokument tożsamości wzbogacony o mikroprocesor - zawierał będzie nie tylko bezpłatny podpis elektroniczny, lecz także będzie spełniał funkcję klucza, umożliwiając dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych, dotyczących obywatela. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 16. SIS System Informacyjny Schengen (SIS) jest wspólną, elektroniczną bazą danych o poszukiwanych osobach i przedmiotach, składającą się z modułów krajowych (N - SIS) oraz jednostki centralnej – centralnego serwera (C - SIS) usytuowanego w Strasburgu we Francji. Dane wprowadzone do systemu przez jedno Państwo Członkowskie są dostępne dla służb i organów pozostałych państw w niezbędnym dla nich zakresie. System zapewnia wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za: ochronę granic, wydawanie wiz, bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo państwa. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 17. VIS Celem utworzenia VIS jest wymiana danych o wizach między Państwami Członkowskimi, które zniosły kontrole na swoich granicach wewnętrznych i zapewniają swobodę przepływu osób bez kontroli na granicach wewnętrznych. Wizowy System Informacyjny ma umożliwić m.in.: - lepszą realizację wspólnej polityki wizowej; - poprawę współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami konsularnymi poprzez ułatwienie wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi o wnioskach wizowych i podjętych w ich przedmiocie decyzjach; - zapobieżenie handlowi wizami; • uproszczenie procedur składania wniosków wizowych i - - • ułatwienie rozpatrywania wniosków wizowych; - ułatwienie odprawy na przejściach przez granice zewnętrzne i na terytorium Państw Członkowskich; - ułatwienie identyfikacji osób, które nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium Państw Członkowskich lub też przestały spełniać te warunki; zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego Państw Członkowskich. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 18. STAP Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacji jednostek administracji publicznej przez udostępnienie zintegrowanej platformy. OCSŁ-STAP przewiduje wytworzenie, rozbudowę i modernizację infrastruktury, umożliwiającej integrację przewodowych sieci teleinformatycznych administracji publicznej, a także sieci bezprzewodowych służb ustawowo powołanych do prowadzenia działań ratowniczych na terenie całego kraju. Realizacja projektu ponadto zwiększy efektywność działania służb ratowniczych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli. Przewidziano integrację i modernizację środków łączności radiowej, przede wszystkim na potrzeby państwowego ratownictwa medycznego. OCSŁ-STAP będzie siecią dostarczającą wybranym jednostkom poniższe usługi: - transmisja głosu, - transmisja danych, - transmisja video, - usługa dostępu do Internetu. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 19. SEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE – harmonogram Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 20. 2 Cel ustawy – ustalenie standardów informatycznych Cel - ustalanie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 21. 3 Cel ustawy – dostosowanie systemów teleinformatycznych Cel - dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 22. 4 Cel ustawy – dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji Cel - dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 23. 5 Cel ustawy – ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu Cel - ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 24. 6 Cel ustawy – ustalenie zasad wymiany informacji drogą elektroniczną Cel - wymiana informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 25. 7 Cel ustawy – ustalanie i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu Cel - ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 26. 8 Cel ustawy – zapewnienie funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP" platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 27. 9 Cel ustawy – zapewnienie funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.). Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 28. 9 Cel ustawy – realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Strategią", - w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych 1. Główne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia. 2. Strategia przyjmowana jest w drodze uchwały przez Radę Ministrów. 3. Odpowiedzialny za opracowanie i realizację Strategii jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 4. Strategia podlega procesom ewaluacji, nie częściej jednak niż raz w roku. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 29. 1. projekt sektorowy ZSZZBP Zintegrowany System Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa (ZSZZBP) nowoczesny system klasy ERP (Enterprise Resource Planning), wspomagający zarządzanie sektorem publicznym na poziomie ogólnokrajowym. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 30. 9. projekt sektorowy PLATFORMA ON-LINE REJESTRÓW MEDYCZNYCH System informatyczny umożliwiający tworzenie elektronicznych wniosków o wpisy do rejestrów medycznych: rejestru zakładów opieki zdrowotnej, rejestru zawodów medycznych, rejestru lekarzy, rejestru pielęgniarek i położnych, rejestru jednostek ratownictwa medycznego, rejestru aptek i dwustronną wymianę dokumentów elektronicznych między przedsiębiorcami a organami rejestrowymi, Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 31. 10. projekt sektorowyELEKTRONICZNA PLATFORMA ZASOBÓW CYFROWYCH O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiająca organom publicznym, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są: - planowanie opieki zdrowotnej, - elektroniczne rozliczenia, - zarządzanie kryzysowe, - usługi on-line (e-usługi), - jednolite standardy, - infrastruktura teleinformatyczna, - interoperacyjność w kontekście  integracji europejskiej, - autoryzacja świadczeń zdrowotnych. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 32. 11. projekt sektorowy DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modyfikacja następujących systemów: POLTAX, SeRCe (KEP), VIES i innych systemów administracji skarbowej, dla której POLTAX i KEP są systemami źródłowymi (np. hurtownie danych) oraz utworzenie kanałów komunikacyjnych między administracją skarbową a CIDG, ZUS, GUS, KRS, TERYT, PESEL. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 33. 12. projekt sektorowy E-PODATKI Zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 34. 13. projekt sektorowy EDEKLARACJE I platforma integrująca obecne usługi (rejestr podatników) i przygotowana do integracji kolejnych usług. W ramach projektu zrealizowane jest również Repozytorium Wzorów Dokumentów (RWD), oraz przygotowanie form elektronicznych dla wybranych formularzy podatkowych. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 35. 14. projekt sektorowy E-DEKLARACJE II Celem projektu jest wprowadzenie automatycznej wymiany informacji w  drodze elektronicznej między centralną  bazą danych administracji skarbowej a  innymi jednostkami administracji państwowej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 36. 15. projekt sektorowy KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH Projekt ma zapewnić centralnym systemom informatycznym skarbowym i celnym (istniejącym i przewidywanym w przyszłości): - wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i logicznego, - wysoką niezawodność, w szczególności likwidację pojedynczego punktu awarii, - skalowalność (elastyczność) zasobów Centrum Przetwarzania Danych dla kolejno wdrażanych systemów, - spełnienie polskich i unijnych norm prawnych i technicznych dla centralnych  systemów informatycznych.   Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 37. 16. projekt sektorowy PREZENTACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH Celem projektu jest zbudowanie metod prezentacji, klasyfikacji, wyszukiwania i dystrybucji treści cyfrowych, a także przygotowanie odpowiedniego zasobu treści do takiego udostępniania przez internet lub inne kanały dystrybucji cyfrowej w formie materiału filmowego lub obejmującego inne treści - podzielonego na sekwencje podlegające indywidualnemu udostępnianiu i jednocześnie umożliwiające gromadzenie dodatkowej wiedzy historycznej i kulturowej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 38. 16. projekt sektorowy PREZENTACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 39. 16. projekt sektorowy PREZENTACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 40. 17. projekt sektorowy BUDOWA PLATFORMY KOMUNIKACJI MSP I OSÓB Z OBSZARU WSPARCIA SPOŁECZNEGO Przewidziane są następujące działania: - Elektroniczny Krajowy System  Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (rejestr wydanych  orzeczeń o niepełnosprawności oraz  zespołów orzekających), - integracja danych z systemów obszaru  wsparcia społecznego, - umożliwienie przedsiębiorcom dostępu do  rynku programowania, które może być  używane w ośrodkach pomocy społecznej  oraz urzędach realizujących świadczenia  rodzinne, - rozbudowa systemu e-WNIOSKI,  umożliwiającego wypełnienie  elektronicznego formularza wniosku o  świadczenia rodzinne i zaliczkę  alimentacyjną - uruchomienie transferu danych do aplikacji gminnych używanych  w jednostkach realizujących świadczenia rodzinne oraz obsługa podpisu  elektronicznego, - uruchomienie (po  uchwaleniu planowanej ustawy o funduszu  alimentacyjnym) rejestru dłużników  alimentacyjnych, Oferowane usługi będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-PUAP. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 41. 18. projekt sektorowy SYRIUSZ - ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI RYNKU PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Syriusz jest zintegrowanym systemem wspierającym działania służb zatrudnienia oraz jednostek zabezpieczenia społecznego. System zawiera rozbudowany, preferencyjny pakiet usług instytucji publicznych przez Internet. Oferowane usługi będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-PUAP. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 42. 19. projekt sektorowySPPP - SYSTEM PROGNOZOWANIA PODAŻY I POPYTU NA PRACĘ W projekcie są przewidziane następujące działania: - ocena funkcjonowania systemu  prognozowania popytu na pracę, - rozwój systemu, m.in. przez integrację  z innymi systemami danych będących w  dyspozycji MP - opracowanie założeń merytorycznych i  informatycznych systemu prognozowania  podaży pracy, - opracowanie systemu informatycznego prognozowania podaży pracy i  zainstalowanie go w Internecie. Oferowane usługi będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-PUAP. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 43. 20. projekt sektorowy BUDOWA SYSTEMU KATASTRALNEGO Celem projektu jest opracowanie nowej koncepcji budowy informatycznego systemu katastralnego zgodnego z normami europejskimi, utworzenie infrastruktury informatycznej do budowy i prowadzenia katastru, opracowanie prototypu i wdrożenie go na wybranych obszarach kraju. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 44. 21. projekt sektorowy TERYT2 - KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU Celem projektu jest budowa nowego rejestru TERYT2, integrującego i harmonizującego istniejące już bazy: - Ewidencji Gruntów i Budynków, - Państwowego Rejestru Nazw  Geograficznych, - Państwowego Rejestru Granic. Rozszerza on dotychczasowe bazy danych opisowych o dane geometryczne obejmujące: - jednostki administracyjne, - miejscowości, - ulice, - punkty adresowe. D r Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 45. 22. projekt sektorowy BUDOWA GEOREFERENCYJNEJ BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH Celem projektu jest budowa baz danych obiektów topograficznych. Podstawowym celem rejestru jest przypisanie unikalnych w skali kraju identyfikatorów obiektom topograficznym. Rejestr ten stanowi system referencyjny dla tematycznych, specjalistycznych i branżowych systemów informacji geograficznej niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 46. 23. projekt sektorowy SYSTEM INFORMACYJNY STATYSTYKI PUBLICZNEJ System informacyjny statystyki publicznej ma zapewnić podmiotom życia społeczno-gospodarczego dostęp do informacji statystycznych, standardów informacyjnych oraz możliwość wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej. Cele główne projektu obejmują: - udostępnianie standardów informacyjnych  dla systemów informacji społecznej i  gospodarczej (mierniki zjawisk i  procesów społecznych i ekonomicznych,  klasyfikacje, nomenklatury, typologie,  statystyczne definicje pojęć oraz  odpowiadające im wskaźniki  statystyczne), - umożliwienie przekazywania,  przechowywania i przetwarzania  sprawozdań statystycznych w postaci  elektronicznej, w tym w obszarze interoperacyjności (wymiany informacji  z systemami sprawozdawców), - utworzenie kanałów komunikacyjnych  pomiędzy statystyką publiczną a  systemami w innych jednostkach  administracji, - zapewnienie zaplecza informacyjnego,  analitycznego i metodycznego dla  organów państwa i innych jednostek  sektora publicznego, w tym na potrzeby  budżetowania zadaniowego oraz polityki  regionalnej, Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

 47. WYKŁAD Strategia rozwoju społeczeństwa Długookresowa strategia rozwoju państwa PODSTAWOWE POJĘCIA Średniookresowa strategia rozwoju państwa Sektorowa strategia rozwoju państwa

 48. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

 49. Zjawiska towarzyszące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

 50. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE 2013OCENA REALIZACJI STRATEGII https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

More Related