1 / 10

Vor dem Test

Vor dem Test. 1. Akademiker. prihodnost boriti se konkurenčni boj uspeti če, pa iskati iskanje dela ugajati, mi je všeč…. Sem v 1. semestru .

noe
Télécharger la présentation

Vor dem Test

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vor dem Test

  2. 1. Akademiker prihodnost boriti se konkurenčni boj uspeti če, pa iskati iskanje dela ugajati, mi je všeč…

  3. Sem v 1. semestru. Študij mi je všeč, čeprav je velikokonkurenčnegaboja. Čepaseboriš, potemtudiuspeš. Ne poznamstrahupredprihodnostjo. Čepoštudiju ne bomnašeldela, bomštudiraldalje. Vendartudiiskanjedela z doktorskimnazivomnilahko.

  4. 2. Ponudba za delo …….. • nuditi • plača 3 x • sejmi • pogodba • podjetje 3 x • vzdušje • znanje rač. in jezikov • podjetje s pohištvo • računovodski oddelek • napredovati

  5. 3. Vloga Spoštovane dame in gospodje... Prebral sem v časopisu dne…vaš oglas. Prijavljam se na to delovno mesto. Veselim se vašega odgovora. BI SE VESELIL – pogojnik!! Pozdrav…

  6. 4. Das Datum • Rojen sem bil … v … • _______ 26.6. ______ __________ 1.9. haben wir Sommerferien. • _________ __________ 1.9. bin ich im 4. _____________________./letnik/ • Welcher Tag ist heute? • Heute ist Montag,_______ ___________ Oktober • Wirschreibenden Test ____ Mittwoch, __________________.

  7. 5. Perfekt • dobiti - ich • dati - wir • izseliti se – die Familie • priključiti - du • vedeti – dieMenschenvzeti – das Kind • vstopiti - Sie • videti - ich • sedeti – ihr • pozabiti – dieFreundin

  8. 6. Mach Sätze im Perfekt – 6 Wörter bleiben - annähen - abfahren - aufwachen - anziehen - bekommen - werden

  9. 7. Übersetze, machSätze – prevedi in tvori stavke z glagoli zaključiti izbrati odločiti se prenehati določiti pripraviti Gimnazijo se zaključi z maturo. Po OŠ lahko izbereš šolo. Otroci se morajo z 11 leti že odločiti. Manfred neha z izobraževanjem. Moji starši želijo določiti moj poklic. Poklicna šola pripravlja na poklic.

  10. 8. NEBENSÄTZE Čeprav ima Konrad dobro spričevalo, ne more študirati. Max pravi, da ne pozna strahu pred prihodnostjo. Cony je zaključila študij, kljub temu ne najde delovnega mesta. Če (ko) v 3. letniku prenehaš z izobraževanju, nimaš nobene možnosti za poklic. Petra je morala leteti nazaj v Nemčijo, kajti dobila je hepatitis. Akademiki so brezposelni, zato Manfred ne želi študirati.

More Related