1 / 12

Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai

Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai. Noslēguma diskusija Rīga, 2013. gada 9. septembris Aija Tūna, projekta direktore. Iniciatīvas mērķis.

odele
Télécharger la présentation

Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai Noslēguma diskusija Rīga, 2013. gada 9. septembris Aija Tūna, projekta direktore

 2. Iniciatīvas mērķis sniegt atbalstu Eiropas valstu izglītības jautājumu jomā strādājošajām vietējās kopienas organizācijām (grassroots organizations), kas spēj aktivizēt savas kopienas un veidot sabiedrisko viedokli jautājumā par atstumtības draudiem izglītībā, kā arī palīdzēt mazaizsargātākajām sabiedrības grupām

 3. Kāpēc? Ja mēs vēlamies atjaunot demokrātiju, mums nepieciešams atjaunot saikni starp pārstāvniecisko demokrātiju un politiku un cilvēku ikdienas dzīves neformālo sfēru tā, lai tās savstarpēji balsta un uztur viena otru. Skidmore and Bound (2008) ... patiesībā būt par pilsoni ir ļoti praktiska nodarbe – tas ir tas, ko mēs “darām”.Huddleston and Kerr (2006)

 4. Kāpēc mēs? Vietējās kopienas organizācijas – vistuvāk cilvēkam un viņa vajadzībām.

 5. Kāpēc vēl? “Mūsdienu Eiropā steidzamības kārtā nepieciešama veseluma (holistiska) pieeja  kopienu attīstībai un starpsektoru sadarbība, kas ļautu efektīvi risināt visaktuālākās mazaizsargātāko grupu problēmas.”

 6. Ko darām, par ko domājam Latvijā? Nacionālā līmeņa lēmumu pieņēmēji un izpildvara Vietējās kopienas organizācijas Cilvēks ES politikas un institūcijas Pašvaldība Mēdiji, sabiedriskā doma, ikdienas prakse un notikumi

 7. Atslēgas vārdi un jautājumi Iesaistīšanās Izaugsme Ilgtspēja Kā veicināt līdzdalības procesus, kuru rezultātā visiem labums?

 8. Pieeja ne “ko kāds nedara”, bet ko mēs darām, varam izdarīt, ar ko kopā un ar kā palīdzību tas izdarāms. Ne tikai praktiskas lietas, bet arī piedalīšanās lēmumu pieņemšanā – ne vien soliņu krāsošana, bet arī kopīgi lēmumi, kurus soliņus, kad un kādā krāsā krāsot – vai būvēt

 9. Kā? • Jāspēcinās pašiem • Jāattīsta tīkli un kopīgā balss • Jāpilnveido prasmes komunicēt un sadarboties – ar daudzveidīgiem partneriem • Jāpadara savs darbs redzams un saprotams

 10. Skolas loma – kas notiek tur? ?

 11. Padarīts jau daudz. Kur lasīt un redzēt vairāk? www.grassrootseurope.org www.iac.edu.lv www.parmainuskolas.lv Saziņai: aija.tuna@gmail.com

 12. Kas tālāk? Nu jau viss sāk iet uz augšu. (Pols Ardēns. Lai ko tu domā, domā citādi)

More Related