1 / 19

Informationsresurser vid Högskolebiblioteket

Informationsresurser vid Högskolebiblioteket. en presentation med inriktning mot Samhällsbyggnad 2014-08-26 Egon Nilsson. Presentationens syfte. Förmedla grundläggande ”informations-kompetens” Ge alternativ till den fria webben Lyfta fram vetenskapliga databaser som primära resurser

odin
Télécharger la présentation

Informationsresurser vid Högskolebiblioteket

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informationsresurservid Högskolebiblioteket en presentation med inriktning mot Samhällsbyggnad 2014-08-26 Egon Nilsson

 2. Presentationens syfte • Förmedla grundläggande ”informations-kompetens” • Ge alternativ till den fria webben • Lyfta fram vetenskapliga databaser som primära resurser • Presentera högskolebibliotekets utbud • Förberedelse till övningar

 3. Informationskompetens • Vilken information behöver jag? • Var söker jag informationen? • Hur söker jag informationen? • Värdering av informationen • Bearbetning & analys --> ny kunskap • Förmedling av den vunna kunskapen

 4. Publikationstyper Primära källor Forskare redovisar resulta- ten av sin egen forskning. (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag Artiklar i vetenskapliga tidskrifter (refereegranskade) Avhandlingar Sekundära källor Sammanställningar i andra hand Lexikon Handböcker Översiktsverk Läroböcker Artiklar i yrkes- och populärvet. tidskr. Webbplatser

 5. …Var söker jag informationen?…Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide SamhällsbyggnadFölj bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!

 6. Välj rätt katalog/databas/förteckning För allt på en gång(utom uppsatser och svenska artiklar) • Discovery at University of Gävle - sökportalen För böcker, avhandlingar och rapporter • Higgins – den lokala katalogen (+ skaffa lånekort) • Libris – den nationella katalogen • eBook Academic Collection (Ebsco) m.fl. – e-böcker För uppsatser • DiVA – fulltextuppsatser från Högskolan i Gävle • Uppsök / Uppsatser.se – fulltextuppsatser från Sverige Använd länkarna i bibliotekets menyer för att nå fulltexten hemifrån via proxyservern!

 7. Välj rätt katalog/databas/… forts För tidskriftsartiklar om ett ämne • Databaser via Databasförteckningar • Databaser via Ämnesguiden för Samhällsbyggnad • Databaser via Discovery at University of Gävle • Google Scholar För tidskrifter Kolla vilka årgångar biblioteket har. Bläddra fram till en känd artikel • Tidskriftsförteckningen Använd länkarna i bibliotekets menyer för att nå fulltexten hemifrån via proxyservern!

 8. Generella söktekniker- läs hjälpsidorna i resp databas • Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: stadsplan* • Kombination med boolska operatorer • Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”city planning” • Logisk gruppering med parenteser • Fritextsökning eller Fältsökning • Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

 9. Den bibliografiska posten(= grunden för sökningen) Author: Turner, G Marc ; Sweany, Noelle Title: Development of the computer interface literacy measure Source: Journal of educational computing research ; v22 n1 p37-54 2000 Year: 2000 Language: English Type: Journal article ; Research ; Review Subject terms: Higher education ; Computer literacy ; GUI Abstract: Discussion of computer literacy and the rapidly changing face of technology, compentencies for using graphical user interfaces … (Fulltext:) ……………

 10. Förberedelser inför sökningen Formulera sökfrågan så klart som möjligt. Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta alternativa sökord. Försök att hitta synonymer, stavningsvarianter, pluralformer och ev. förkortningar. Vanligtvis krävs även den engelska terminologin. Kombinera sökorden med boolska operatorer

 11. Sökmetodik vid ämnessökning Sök på ord i fritext, leta efter någon artikel som stämmer väl överens med ditt ämne, se vilka ämnesord den fått och använd ämnesorden för att söka vidare. Sök upp en bok eller artikel av en viss författare som du vet passar ditt ämne, använd ämnesorden för att söka vidare. Leta i databasens ämnesordslista (subject terms, thesaurus) efter bra sökbegrepp. Använd funktionen ”Hitta liknande artiklar” Använd funktionen ”Hitta nyare citerande artiklar” Titta bland referenserna efter äldre citerade artiklar

 12. Om sökordet ger få eller 0 träffar Lägg till ett synonymt/besläktat ord med OR (city planning OR urban planning) Sök på bredare begrepp (bostadshus > byggnader) Kan ordstammen ha olika ändelser? Trunkera! (digital map*) Kontrollera stavningen!

 13. Om sökordet ger för många träffar Det nyaste eller mest relevanta kommer i regel först i listan. Lägg till ett sökord eller sökbegrepp med AND Har du sökt på ett ord som fritext? – prova istället att söka på samma sak i abstract, som ämnesord eller i titeln. Finns det ett mer precist begrepp att söka på? Håll ihop fraser med citationstecken: ”remote sensing” Begränsa till refereegranskade artiklar och fulltext

 14. Uttagsalternativ • Skriv ut - artikeln eller referensen • Skicka epost: referensen, artikeln eller länk till artikeln • Spara som en fil • Spara till referenshanteringsprogram - EndNote, RefWorks

 15. Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: skriv ut referensen och kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel. Man kan också kolla i Google Scholar eller stora Google om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätet

 16. Dokumentation av sökningar För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

 17. Mera på bibliotekets hemsida Introduktion för nya studenter (i högerkolumnen) Söka • Söka hemifrån Sökhjälp • Att bedöma vetenskaplig information • Vad är en vetenskaplig artikel? • Boka en bibliotekarie Skriva och publicera • Skriva referenser • Referenshantering med RefWorks • Registrera och publicera i DiVA • Publicera uppsats i DiVA

 18. Inför övningarna • Presentation av några resurser i ämnesguiden • RefWorks (för referenshantering) • katalogerna Higgins och Libris • Uppsök (för uppsatser) • AcademicSearchElite • Discovery (sökportalen) – rekommenderas! • Google Scholar • Tidskriftsförteckningen • Kartor och geografisk information (GET m.m.) Lärarna presenterar dessa resurser • Sökövningar delas ut + läggs ut i Blackboard

 19. Repetition:Var hittar man resurserna? Bibliotekets hemsida • Söka • Discovery (sökportalen för ”allt”) • Böcker & e-böcker • Databaser och artiklar • Tidskrifter och tidningar • Uppsatser … • Sökhjälp • Ämnesguider - Samhällsbyggnad Använd länkarna i bibliotekets menyer för att nå fulltexten hemifrån via proxyservern!

More Related