1 / 18

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA. L’espai (el racó) del Soci. Resultats de l’enquesta sobre reclamacions en cirurgia (1ª Part). Sessió del dia 22 de març de 2010. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA. 1) Creus que les societats científiques haurien de:.

Télécharger la présentation

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA L’espai (el racó) del Soci Resultats de l’enquesta sobre reclamacions en cirurgia (1ª Part) Sessió del dia 22 de març de 2010

 2. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: a - col·laborar amb la justícia de manera que no quedin impunes les males pràctiques reals, sense que els cirurgians honestos vegin perjudicada la seva carrera per demandes infundades lligades únicament a interessos econòmics?

 3. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: b- certificar si un pèrit està acreditat o no per opinar sobre un determinat cas?

 4. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: c- cercar formes de suport als socis injustament tractats pels mitjans de comunicació, en casos de reclamació?

 5. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: d- tenir algun paper en la prevenció i tractament de l’estrès post-litigi dels seus membres?

 6. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: e- garantir, mitjançant les oportunes certificacions, que els membres que així ho hagin acreditat tenen reconeguda la capacitat per efectuar cada tipus determinat d’intervenció?

 7. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: f- col·laborar a la implantació de mesures com la utilització dels llistats de seguretat en cirurgia (surgical safety checklist)?

 8. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: g- ajudar a difondre els protocols de mesures profilàctiques en pacients quirúrgics amb risc de complicacions relacionades amb la intervenció i amb les patologies associades?

 9. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: h- promoure la implantació de classificacions comuns d’efectes adversos en cirurgia (complicacions, seqüeles, resultats negatius), per tal d’unificar criteris d’avaluació i comparació de resultats?

 10. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: i- promoure la revisió i el registre de tots els casos de morbimortalitat en les sessions clíniques corresponents així com el monitoratge de la recollida de dades de complicacions i mortalitat com a mesura indispensable de qualitat assistencial?

 11. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: j- ajudar a determinar quins són els factors que afavoreixen l’error mèdic en cirurgia i proposar mesures de prevenció?

 12. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: k- participar en les iniciatives públiques per promoure la qualitat assistencial en cirurgia, com ara les del tipus de l’Aliança per a la Seguretat del Pacient o el Comitè d’Establiment d’Indicadors de Qualitat Assistencial?

 13. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 1) Creus que les societats científiques haurien de: l- promoure la informació al ciutadà, deixant clar que, si be les possibilitats terapèutiques de la cirurgia en les diferents patologies quirúrgiques són avui en dia molt importants, no estan exemptes de risc i cal evitar tan les esperances excessives com les incomprensions davant dels efectes adversos?

 14. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 2) Amb quina de les següents frases estaries d’acord: • Els efectes adversos de la cirurgia són inevitables i mai són culpa del cirurgià • Els errors mèdics formen part de la naturalesa humana i els metges no ens en podem escapar • El risc quirúrgic existeix sempre però es pot intentar minimitzar amb mesures preventives que cal tenir en compte • Les societats científiques tenen el deure ètic de promoure la qualitat assistencial en l’àmbit que li és propi

 15. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 3) Quin paper creus que haurien de jugar les societats científiques quirúrgiques en els casos de reclamacions per mala pràctica mèdica? • Defensar sempre al cirurgià • Avaluar críticament l’actuació del cirurgià, quan se li demani, per part d’una comissió adequada i emetre un informe pericial que determini si hi ha hagut negligència • Inhibir-se completament del tema perquè no li correspon de posar-s’hi • Recomanar un expert perquè actuï de pèrit judicial

 16. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 4) Moltes reclamacions en cirurgia estan dirigides a obtenir una compensació econòmica per un resultat advers. Això fa que les companyies d’assegurança tinguin pòlisses de responsabilitat civil que cobreixen aquestes circumstàncies de manera individual o col·lectiva. Qui creus que hauria de contractar aquestes pòlisses i per tant implicar-se del tot en les reclamacions mèdiques? • Els col·legis professionals (com el Col·legi de Metges, que són els que ja ho estan fent; al menys cobren les pòlisses) • Els centres de treball (hospitals o serveis implicats) • Les societats científiques com al Societat Catalana de Cirurgia • Els sindicats que s’ocupen de les relacions (incloent reclamacions) laborals • Cadascú pel seu compte i risc • L’administració pública a través d’una oficina adscrita (en el nostre cas al Servei Català de la Salut)

 17. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 5) A petició de qui s’haurien d’implicar les societats científiques en els casos de litigi: • el cirurgià demandat (soci) • el jutge • el demandant (pacient) • la pròpia SCC com a salvaguarda de la dignitat del col·lectiu • Altres, quins? . Sempre, davant d’un litigi, hauria de ser automàtic, per la via mes ràpida . Quan ho demani un implicat . Centre on treballa . Els tres primers . Hauria de tenir una visió objectiva

 18. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA Esperem les vostres propostes Agraírem la vostra col·laboració

More Related