1 / 6

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český – 1. stupeň Název a číslo učebního materiálu

ojal
Télécharger la présentation

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293Tematický celek: Jazyk český– 1. stupeňNázev a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_05_04 hláska PMgr. Iveta Hosová, červenec 2011Anotace: učební materiál slouží k vyvozování hlásky a písmene P Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

  2. Hláska P, p P______________________

  3. Pojmenuj obrázek. Napiš jeho počáteční písmeno a počet slabik.

  4. Ve slovech zakroužkuj písmeno P. OPICE PILA STROP PLOT PAVEL KOPE PEPA VEPŘ HOP PŘÍPAD UPEČE OKAP ODPOVÍ PAPUČE OTEP NAČEPÝŘÍ

  5. U obrázkům napiš jejich počáteční písmeno.

  6. Řešení • Pila - P, oko - O, erb – E nebo (orlice – O), autobus – A, palička – P, inkoust – I.

More Related