1 / 21

3 videnskilder

3 videnskilder. erfaring : sanselig kontakt med omverden eller kropsinterne processer.

oren-knox
Télécharger la présentation

3 videnskilder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 3 videnskilder • erfaring: sanselig kontakt med omverden eller kropsinterne processer • tænkning: ”fra og med Kant bliver ordet 'forstand' til en betegnelse for den analyserende, diskursive tænkning …. Hos Kant er forstand evnen til at give begrebslige bestemmelser og fælde domme, hvorved sanseindtrykkene bliver forbundet (syntetiserede)” (Lübcke 1996, 137). ”… i tænkningen gentager eller strukturerer sig … en (objektivt) givet virkelighed (afbildningsteori). … tækning er … fra og med Kant bundet til den metodiske skridtfølge: begrebsdannelse, prædikation, slutning” (Mittelstrass, 1995, I, 449) • handling videnskabsteori 1.3

 2. erfaring - projektarbejde problemstilling meningsdannelse/opdagelses- sammenhæng (abduktion) mening viden sandhed dataindsamling: fakta, det der er sandt om den undersøgte situation begrundelse Analyse af data, hypotesedannelse(induktion);afledning (deduktion)og afprøvning af konsekvenser syntese: meningsbegrundelse videnskabsteori 1.3 konklusion

 3. Vt-retninger Erfaring  empirisme  positivisme, logisk empirisme Tænkning  rationalisme  kritisk rationalisme Handling  pragmatisme  sproghandlings-teori, konstruktivisme videnskabsteori 1.3

 4. Fx ’Sokrates døde i år 399 f.v.t. erfaring Aristoteles 384-322 f. Kr. Aristoteles knytter e. sammen med vort fortrolige kendskab til det særegne, dvs. modsat det almindelige, typiske Dagligdagsopfattelse: fortrolighed med et emne eller en bestemt art handlinger, uden at denne fortrolighed behøver at være forbundet med en teoretisk viden Fx ’alle mennesker dør på et tidspunkt. videnskabsteori 1.3

 5. Erfaring - naturvidenskab Bacon, Galilei: e. = metodisk kontrollerede observationer og eksperimenter Empirister (Locke, Berkeley, Hume): e. løsrives fra sin tidligere forbindelse med menneskelige arbejds- og handlingssammenhænge; der fører til opfattelsen e. = sansedata videnskabsteori 1.3

 6. ’= df.’ skal læses som ’er defineret som’ eller ’betyder det samme som’ Det empiriske bevidsthedsindhold skelnes fra bevidsthedens, dvs. tænkningens, form. sansedata s. = df. det sansemæssigt givne, teoriløse sanseoplevelser s. = df. bevidsthedens stof eller indhold Locke: bevidsthed er en tabula rasa (tom tavle) der venter på at der bliver skrevet på. Empirister: al bevidsthedsindhold kommer fra sansedata (sanseindtryk) Tænkningens former er: fatte sanselige informationer under begreber; tilskrive sansningens genstand egenskaber/relationer i form af påstande; relatere påstandes informationer til hinanden i form af slutninger. Med disse tænkningsformer beskæftiger sig bl.a. logik. videnskabsteori 1.3

 7. Sansning, perception Sansning er ikke det samme som perception! (jf. bevidsthedsmodel fra vt1.2-slides) Perception er sansning (sansedata) forarbejdet til meningsfuld oplevelse Husk: forskel mellem bare at se et eller andet og at se noget bestemt (jf. dalmatinereksempel fra 1. Møde) videnskabsteori 1.3

 8. Det er fx en kendsgerning at drengen i den viste situation har lyst hår og at cursoren bevæger sig på computerskærmen. Genstand, prædikat, kendsgerning Empiriske data er sansbare informationer omkring en eller anden type genstande med bestemte egenskaber og relationer i bestemte (rumlig og tidslig fastlagte) situationer. Har en genstand en bestemt egenskab eller relation i en bestemt situation, så er det en kendsgerning. videnskabsteori 1.3

 9. Øvelse: indsamling og bearbejdelse af data Med udgangspunkt i øvelsesteksten: valg og markér de tekstpassager der nærmere skal undersøges (analyseres) i forbindelse med problemstillingen. Gem dataene og distribuer dem til alle gruppemedlemmer. Overvej (og skriv en liste om) hvilke(n) metode(r) der skal anvendes til analyse af de valgte data (=tekstpassager). Overvej (og skriv en liste om) hvilke(n) teori(er) der formodes at kan forklare de forventede analysepåfund. Overvej (og skriv en liste om) hvilke(n) metode- og teorilitteratur der skal søges. Check arbejds- og tidsplan (fra værksted 1.2) mhp. de bearbejdede data. Fordel arbejdet mellem gruppemedlemmerne. videnskabsteori 1.3

 10. *Fænomenologisk øvelseforskel mellem fænomen og fordom Fænomenologi skelner mellem fænomen som det vi faktisk oplever (sanser, tænker) og mening eller interpretation dvs. hvordan vi forstår vores oplevelse. Viden har fænomenologisk set sit grundlag i fænomenet, ikke i dets interpretation. Vi kan ikke tage fejl i vores oplevelser, men vi kan på mange forskellige måder tage fejl i vore meningstilskrivelser til disse. Fælles øvelse: kik på det efterfølgende billede og prøve at finde ud af hvad billedet handler om (= billedets overordnede mening). Undersøg derefter hvordan din mening om billedet hænger sammen med hvad du faktisk ser. videnskabsteori 1.3

 11. videnskabsteori 1.3

 12. *empirisme Klassisk (19. årh.) empirisme og positivisme (Comte, Mill, Mach): vore teorier om verden skal kunne efterprøves gennem et direkte møde med rene sanseindtryk Moderne (20. årh.) empirisme (Schlick, Carnap, Neurath, Jørgensen, Hempel): fører alle (videnskabelige) teorier tilbage til en række simple udsagn (basissætninger). Ifølge moderne empirisme skal en undersøgelses data beskrives vha. basissætninger, dvs. vha. en teorifri beskrivelse af sansedata eks.: 'Den 28.9.1930 klokken 22.00 ses en viser at stå ud for tallet tre' videnskabsteori 1.3

 13. *Teorisprog, iagttagelsessprog Teorisprog = formulering af (en empirisk videnskabs) love og hypoteser; skal begrundes Består af: matematiske, logiske udtryk og (den pågældende empiriske videnskabs) teoretiske termer (fx atom, energi, jeg'et, inflation, fonem) Iagttagelsessprog = beskrivelse af data, fungerer som grundlag for teorier Består af: iagttagelsestermer = betegnelser for iagttagelige objekter (fx Månen, Danmarks p.t. kronprins) og begreber (fx blå, hård, varm) videnskabsteori 1.3

 14. *tilordnings/korrespondensregler Regler der forbinder teoretiske påstande (teorisprog) med erfaringspåstande (iagttagelsessprog). = regler for oversættelse af påstande med teoretiske termer (fx energi) til påstande med termer for observerbare eller kvantitative (= målbare) størrelser (fx temperatur) Carnap: teoretiske love forholder sig til empiriske love på samme måde som empiriske love forholder sig til singulære fakta. videnskabsteori 1.3

 15. *Empiriske love,induktion Empirisk lov = generalisering af observerbare fakta eksempel 1. Trin: hver gang en (bestemt) jernstang opvarmes, så udvider den sig 2. Trin: alle jernstanger udvider sig, hver gang de opvarmes 3. Trin: alle metaller udvider sig ved opvarmning 4. Trin: alle faste legemer udvider sig ved opvarmning videnskabsteori 1.3

 16. *Teoretiske love Teoretisk lov = påstand der forklarer empiriske love – fx faste legemers varmeudvidelse gennem molekylebevægelser (atomteori) Teoretiske love gør det også muligt at aflede nye empiriske love. Teoretiske love er ikke generaliseringer af empiriske love. Teoretiske love er hypoteser. videnskabsteori 1.3

 17. *Teoretiske loves begrundelse,verifikation Teoretiske love begrundes indirekte. 1. Trin: udlede empiriske love fra de teoretiske 2. Trin: efterprøve empiriske love gennem observation af singulære fakta Eksempel!!! videnskabsteori 1.3

 18. *Verifikation(jf. vt1.1-slides) 1. Efterprøvning; systematisk undersøgelse af en sætnings (teoris, hypoteses) sandhed. 2. Bevis; påvisning af sandhed. direkte v. er v. af en observationssætning med henvisning til den pågældende iagttagelige omstændighed. indirekte v. er v. af en sætning via direkte v. af en el. flere observationssætninger, hvoraf sætningen følger. videnskabsteori 1.3

 19. verifikationseksempel Her = Verifikationseksempel for påstand her er en hund(direkte) og her findes hunde(indirekte); x (HUND(x)  HER(x)) videnskabsteori 1.3

 20. falsifikationseksempel Her = Falsifikationseksempel for påstanden her er en kateller her findes katte videnskabsteori 1.3

 21. *øvelse (til analyseværksted) • Undersøg i gruppe øvelsesteksten mhp. termernes og påstandenes empiriske eller teoretiske karakter. • Findes der teoretiske termer? Hvis ja, hvilke? • Findes der empiriske termer? Hvis ja, hvilke? • Findes der observationstermer? Hvis ja, hvilke? • Indeholder teksten observationspåstande, empiriske love, teoretiske love? Hvis ja, hvilke? videnskabsteori 1.3

More Related