1 / 12

Chuyên đề

Chuyên đề. Cơ sở khoa học, tác dụng chính và cách sử dụng bột lăng trong chăn nuôi heo sơ sinh. Ks.Lưu Văn Phúc TT Khuyến nông-Khuyến ngư TV. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 45. 40. Bề mặt nhiệt độ da heo con theo điều kiện môi trường.

oriole
Télécharger la présentation

Chuyên đề

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Chuyên đề Cơ sở khoa học, tác dụng chính và cách sử dụng bột lăng trong chăn nuôi heo sơ sinh Ks.Lưu Văn Phúc TT Khuyến nông-Khuyến ngư TV

 2. 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 0 5 10 15 20 25 30 35 45 40 Bề mặt nhiệt độ da heo con theo điều kiện môi trường Thân nhiệt (o C) Coù ñeøn uùm Khoâng ñeøn Advance dry vaø ñeøn Advance dry THÔØI GIAN SAU KHI SINH (Phuùt)

 3. THÀNH PHẦN • Chất làm khô; • Tinh dầu; • Khoáng chất; • Tinh dầu khuynh diệp; • Chất chiết suất từ thực vật.

 4. CHĂM SÓC HEO SƠ SINH • Phủ bột Advance Dry lên mình heo con: • Làm khô nhanh chóng; • Tạo lớp áo “giữ nhiệt”; • Khô ráo, sạch sẽ, thơm tho; Rất nhanh heo con tìm bú được sữa đầu

 5. CHĂM SÓC HEO SƠ SINH ADVANCE DRY • Giữ được thân nhiệt = Giữ thân nhiệt. • Heo con khỏe mạnh, nhanh nhẹn, năng động Tìm bú sữa đầu nhanh chóng.

 6. LÀM KHÔ, NHANH RỤNG CUỐNG RÚN • 24 giờ sau khi sanh ADVANCE DRY

 7. BẤM TAI HEO CON • Heo con dễ chịu • Nhanh cầm máu • Chống nhiễm trùng • Mau lành vết thương ADVANCE DRY

 8. CẮT ĐUÔI HEO CON • Heo con dễ chịu • Nhanh cầm máu • Chống nhiễm trùng • Mau lành vết thương ADVANCE DRY

 9. THIẾN HEO ĐỰC • Heo con dễ chịu • Nhanh cầm máu • Chống nhiễm trùng • Mau lành vết thương ADVANCE DRY

 10. CHĂM SÓC HEO CAI SỮA ADVANCE DRY • CHỐNG CẮN LỘN • GIẢM STRESS • PHÒNG TIÊU CHẢY • GIẢM NỒNG ĐỘ AMONIAC

 11. KẾT LUẬN • Làm khô, giữấm cho heo con; • Dùng ngừa tiêu chảy, cầu trùng; • Chống cắn lộn, • Dùng rãi chuồng nái chửa; chờ phối; • Mụn nước chân vịt; • Bệnh hà chân, nức móng trâu bò; • Dùng khi chuồng ẩm, khử mùi khai; • Diệt ruồi muỗi…

 12. KÍNH CHÚC BÀ CON CHĂN NUÔI THÀNH CÔNG! Địa chỉ liên hệ: TT. Khuyến nông- Khuyến ngư Trà Vinh 560B, Nguyễn Đáng, P.6, Tp. Trà Vinh ĐT: 074 3850 481; Fax: 074 3840174

More Related