1 / 27

CÒN GẶP NHAU

CÒN GẶP NHAU. Nh ạc VÕ TÁ HÂN Phổ thơ TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui  Chuy ện đời như nước chảy hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi  Ch ỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương  T ình người muôn thuở vẫn còn vương. Chắt chiu một chút tình thương ấy

Télécharger la présentation

CÒN GẶP NHAU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CÒN GẶP NHAU Nhạc VÕ TÁ HÂN Phổ thơ TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG

 2. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui  Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

 3. Lợi danh như bóng mây chìm nổi  Chỉ có tình thương để lại đời

 4. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương  Tình người muôn thuở vẫn còn vương

 5. Chắt chiu một chút tình thương ấy  Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

 6. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi  Bao nhiêu thú vị ở trên đời

 7. Vui chơi trong ý tình cao nhã  Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

 8. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười  Cho tình thêm thắm ý thêm tươi

 9. Cho hương thêm ngát đời thêm vị  Cho đẹp lòng tất cả mọi người

 10. Còn gặp nhau thì hãy cứ say  Say tình say nghĩa bấy lâu nay

 11. Say thơ, say nhạc, say bè bạn  Quên cả không gian lẫn tháng ngày

 12. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào Giữa miền đất rộng với trời cao

 13. Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

 14. CÒN GẶP NHAU Nhạc VÕ TÁ HÂN Phổ thơ TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG Ca sĩ HOÀNG QUÂN - QUANG ĐẠT Studio

 15. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi  Bao nhiêu thú vị ở trên đời

 16. Vui chơi trong ý tình cao nhã  Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

 17. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười  Cho tình thêm thắm ý thêm tươi

 18. Cho hương thêm ngát đời thêm vị  Cho đẹp lòng tất cả mọi người

 19. Còn gặp nhau thì hãy cứ say  Say tình say nghĩa bấy lâu nay

 20. Say thơ, say nhạc, say bè bạn  Quên cả không gian lẫn tháng ngày

 21. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào Giữa miền đất rộng với trời cao

 22. Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

 23. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui  Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

 24. Lợi danh như bóng mây chìm nổi  Chỉ có tình thương để lại đời

 25. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi Đi tìm chân lý lẽ huyền vi

 26. An nhiên tự tại, lòng thanh thản Đời sống tâm linh thật diệu kỳ

 27. CÒN GẶP NHAU Nhạc VÕ TÁ HÂNPhổ thơ TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG Ưu ái tặng những tâm hồn đồng điệu http://hanvota.com/nhac

More Related