Download
inform cija par es direkt vu ievie anu vides jom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informācija par ES direktīvu ieviešanu vides jomā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informācija par ES direktīvu ieviešanu vides jomā

Informācija par ES direktīvu ieviešanu vides jomā

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informācija par ES direktīvu ieviešanu vides jomā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informācija par ES direktīvu ieviešanu vides jomā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dace Grūberte

 2. Izvērtētās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas • Padomes direktīva91/271/EEK (1991. gada 21. maijs)par komunālo notekūdeņu attīrīšanu • Padomes direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti • Padomes direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994.gada 20.decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK(2003. gada 27. janvāris)par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/EK(2012. gada 4. jūlijs) prasības par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris)par nolietotiem transportlīdzekļiem • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/66/EC (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008.gada 21.maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK(2001.gada 23.oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām un Ženēvas konvencijas prasības

 3. Padomes direktīva91/271/EEK (1991. gada 21. maijs)par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (I) • Direktīvas prasības pārņemtas Latvijas normatīvajos aktos. • Direktīvas prasības noteiktas attiecībā uz iedzīvotāju nodrošināšanu ar centralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem un notekūdeņu attīrīšanu, t.sk. attiecībā uz slāpekļa (N) un fosfora (P) novadīšanu vidē. • Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte pēc projektu īstenošanas atbildīs prasībām (Rīgā atbilstība N novadīšanai vidē – 2012. gads).

 4. Padomes direktīva91/271/EEK (1991. gada 21. maijs)par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (II)

 5. Padomes direktīva91/271/EEK (1991. gada 21. maijs)par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (III) Problēmas: • nodrošinot pakalpojumu pieejamību, netiek uzreiz atbilstoši palielināts pakalpojumus saņēmušo iedzīvotāju skaits – kanalizācijas pievadu izveide. Tiek meklēti un piemēroti dažādi risinājumi šo pievadu izveidei, tomēr vienmēr šis process aizņems papildu laiku pēc maģistrālo vadu izbūves; • neskatoties uz piešķirtajām virssaistībām no valsts budžeta, 13 aglomerācijās ar 10 000<CE<100 000 tiks nodrošināta tikai 91-99% pakalpojumu pieejamība; • 34 aglomerācijās ar 2 000<CE<10 000 pakalpojumu pieejamība būtiski atpaliek no direktīvā prasītā.

 6. Padomes direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (I) Direktīvas prasības pārņemtas Latvijas normatīvajos aktos. Direktīvas prasības noteiktas attiecībā uz iedzīvotāju nodrošināšanu ar centralizētajiem ūdensapgādes pakalpojumiem un dzeramā ūdens kvalitāti (dzelzs, mangāna, amonija un sulfātu pieļaujamās koncentrācijas). Atbilstība – dzeramā ūdens kvalitāte pēc projektu īstenošanas atbildīs prasībām.

 7. Padomes direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (II)

 8. Padomes direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (III) Problēmas: • līdzīgi Padomes direktīvai 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu ; • 3 aglomerācijās ar 10 000<CE<100 000 un 32 aglomerācijās ar 2 000<CE<10 000 pakalpojumu pieejamība būtiski atpaliek no direktīvā prasītā; • tehniski novecojušo māju iekšējo ūdensvadu dēļ pazeminās dzeramā ūdens kvalitāte patērētājiem (nākamajā ES finanšu plānošanas periodā plānots piesaistīt Kohēzijas fonda līdzekļus šo ūdensvadu nomaiņai (finansējuma saņēmējs – pakalpojumu sniedzējs)).

 9. Notekūdeņu savākšana izmantojot CKS un dzeramā ūdens centralizētās sistēmas pieejamība aglomerācijās ar CE>100 000 Ieviešanas termiņš 2008. gads

 10. Notekūdeņu savākšana izmantojot CKS un dzeramā ūdens centralizētās sistēmas pieejamība aglomerācijās100 000>CE>10 000 ieviešanas termiņš 2011. gads

 11. Notekūdeņu savākšana izmantojot CKS un dzeramā ūdens centralizētās sistēmas pieejamība aglomerācijās 10 000 > CE>2000 ieviešanas termiņš 2015. gads

 12. Padomes direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (I) Direktīvas prasības pārņemtas Latvijas normatīvajos aktos.

 13. Padomes direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (II)

 14. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (I) • Direktīva ir pilnībā transponēta Latvijas normatīvajos aktos. Pašreiz tiek izstrādāts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.–2020.gadam, kurā būs iekļauta arī atkritumu rašanās novēršanas valsts programma. • Problēmas: nav pieejamas pietiekamas atkritumu pārstrādes jaudas –nepieciešami ES fondu līdzekļi atkritumu pārstrādes attīstībai. 14

 15. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (II)

 16. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994.gada 20.decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu ES vides acquis ieviešanas termiņš – 2015. gads Piezīme. Mērķi ir noteikti arī katram iepakojuma materiālu veidam katram gadam līdz 2015.gadam. 2010.gads ir pēdējais, par kuru ir dati, jo atskaites termiņš ir 18 mēnešu laikā pēc kalendārā gada. Problēmas: • nav pieejamas pietiekamas atkritumu pārstrādes jaudas (atkritumu pārstrāde ir noteikta kā viena no Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 2020.gadam prioritātēm, kuras realizēšanai būtu nepieciešami ES fondu līdzekļi).

 17. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu Direktīvas prasības pilnībā transponētas Latvijas normatīvajos aktos.

 18. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/EK (2012. gada 4. jūlijs) prasības par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu Direktīvas transponēšanas termiņš - 14.02.2014.

 19. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris)par nolietotiem transportlīdzekļiem Direktīvas prasības pilnībā transponētas Latvijas normatīvajos aktos.

 20. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/66/EC (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem 26.09.2008. direktīva pilnībā transponēta Latvijas normatīvajos aktos Piezīme. Latvijā nav bateriju pārstrādes iekārtu. Tās tiek izvestas pārstrādei uz citām ES dalībvalstīm.

 21. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008.gada 21.maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai Direktīvā noteikti normatīvi, kurus nedrīkst pārsniegt nevienā monitoringa stacijā. Par neatbilstību daļiņu PM10 noteiktajiem robežlielumiem 2010.gadā pret LR ir ierosināta pārkāpuma procedūra, kas ir nonākusi līdz pēdējai stadijai pirms prasības celšanas tiesā. Problēmas: • Direktīvas prasību nodrošināšanai nepieciešams īstenot papildu pasākumus, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanai; elektromobiļu ieviešanas atbalsta infrastruktūrai un plašākai biometāna kā degvielas izmantošanai.

 22. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK(2001.gada 23.oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām un Ženēvas konvencijas prasības • Lai nepārsniegtu direktīvā pieļaujamos emisijas līmeņus, nepieciešams ES fondu līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas, elektromobiļu atbalsta infrastruktūras un plašākas biometāna kā degvielas izmantošanas pasākumu īstenošanai.

 23. Direktīvu izpildei vides jomā nepieciešamie pasākumi attiecībā uz vides monitoringu Līdz 2012.gada septembrim nodrošināta nepieciešamo iekārtu iegāde un uzstādīšana šādu direktīvu īstenošanai vides monitoringa jomā: • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/11/EK (2006.gada 15.februāris) par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē (kodificēta versija); • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004.gada 15.decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā. • Līdz 2013.gada beigām plānots nodrošināt vides monitoringam nepieciešamo iekārtu iegādi un uzstādīšanu, lai kopumā izpildītu prasības vides monitoringa jomā šādām direktīvām: • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā; • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008.gada 21.maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai. • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā, prasību izpildei nepieciešams papildu finansējums nākamajā ES finanšu plānošanas periodā.

 24. Secinājumi • Neskatoties uz apjomīgo līdzšinējo Kohēzijas fonda un ERAF atbalstu, arī 2014.-2020. gada ES finanšu plānošanas periodā direktīvu prasību nodrošināšanai būs nepieciešami ieguldījumi: • atkritumu sagatavošanā atkārtotai izmantošanai, atkritumu sagatavošanai pārstrādei vai reģenerācijai, esošo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu jaudu palielināšanā, atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju atbalstošās infrastruktūras veidošanā (loģistika), jaunu atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu izveidē; • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai; • ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai patērētājiem (pievadu izveide un iekšējo māju tīklu rekonstrukcija); • atjaunojamos energoresursus izmantojošu iekārtu ieviešanai siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī transporta biometāna ražošanai un uzpildes infrastruktūras izveidei; • elektromobiļu uzlādes stacijuiegādei, montāžai un pieslēgšanai sadales elektriskajam tīklam; • vides monitoringa programmas īstenošanai un zvejas kontroles nodrošināšanai.

 25. Paldies!www.varam.gov.lv