Download
nauji mokytoj atestacijos nuostatai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAUJI MOKYTOJŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAUJI MOKYTOJŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI

NAUJI MOKYTOJŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI

391 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NAUJI MOKYTOJŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAUJI MOKYTOJŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI Patvirtinti ŠMM 2007-07-27 įsakymu Nr. ISAK-1578 (Žin.,2007,Nr.86-3451)

 2. Esminiai mokytojų atestacijos tvarkos pasikeitimai (I) • Atestacija neprivaloma • Nebelieka privalomų įskaitų (yra privalomi kalbos kultūros, kompiuterinio raštingumo bei specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai) • „Automatiškai“ įskaitoma mokytojo kvalifikacinė kategorija, turintiems aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją

 3. Esminiai mokytojų atestacijos tvarkos pasikeitimai (2) • Nebelieka atestacijos išimties tvarka, mokantiems dalyką ne pagal specialybę (atestuojami bendra tvarka, kaip leidžia nuostatai) • Numatyta galimybė siekti mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos, turintiems aukštesnįjį (spec.vidurinį) išsilavinimą • Mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją galės įgyti po 5 (buvo 6) metų darbo praktikos • Mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją galės įgyti mokytojai, turintys reikiamą dalykinę (ar prilygintą) ir pedagogo(ar prilygintą) kvalifikaciją

 4. Esminiai mokytojų atestacijos tvarkos pasikeitimai (3) • Nereikės savivaldybės metodinio būrelio rekomendacijos, pretenduojančiam įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (mokytojas gali pateikti savo noru) • Nereikės ekspertų komisijos rekomendacijos, pretenduojančiam įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją (MKC deleguotas vertintojas atvyks į mokyklą)

 5. Esminiai mokytojų atestacijos tvarkos pasikeitimai (4) • Mokytojo veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai nebus reguliari (Atestacijos komisija svarstys šį klausimą tik tada, kai mokytojo veiklą kuruojantis vadovas manys,kad mokytojas nevykdo turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų) • Atestacijos komisijos nutarimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvirtins mokyklos vadovas • Kvalifikacinė kategorija suteikiama ir darbo užmokestis nustatomas nuo sausio 1d. arba nuo rugsėjo 1 d.

 6. Esminiai mokytojų atestacijos tvarkos pasikeitimai (5) • Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketos (rengiamos kasmet) • Mokytojų atestacijos programa sudaroma 3 metams (buvo 5 metams) • Mokyklų steigėjas tvirtina (o ne derina) mokytojų atestacijos programas • Vieneriais metais (nuo 3 iki 2)sutrumpintas laikas tarp atestacijų

 7. Mokytojų veiklos vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai iš esmės skiriasi nuo esamų: jie orientuoti į kasdienį ugomąjį mokytojo darbą, į mokytojo kompetenciją ir gebėjimus, nuo kurių priklauso mokinių pasiekimai ir ugdymo kokybė

 8. Mokytojų veiklos vertinimas • Mokytojo veikla turi būti vertinama jo darbo vietoje ; • Mokytojas neturi specialiai atestacijai rengti medžiagų, aprašų ir kt. Vertintojams rodo tai, ką privalo turėti ir ką pats nori parodyti; • Vertintojams reikia naudoti kuo daugiau įvairių vertinimo metodų; • Vertintojas privalo su mokytoju aptarti jo įvertinimo ir mokytojo įsivertinimo skirtumus

 9. Artimiausiu metu planuojama: • Parengti metodines rekomendacijas mokytojų veiklai vertinti-iki 2007 m. gruodžio mėn. • Organizuoti konferenciją Vilniuje (pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos klausimais) 2007 m. spalio mėn. • Organizuoti 10 seminarų apskrityse (tais pačiais klausimais) 2007 m. spalio –gruodžio mėn. • Organizuoti, naujų nuostatų pagrindu, pedagogų veiklos vertintojų rengimą 2007-2008 m.

 10. Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų pakeitimaiŠMM 2006-12-22 įsakymas Nr.ISAK-2436 (Žin., 2007, Nr.3-131) ŠMM 2007-07-27 įsakymas Nr.ISAK-1576(Žin., 2007, Nr. 86-3450)

 11. Nuostatų keitimo priežastys • Mokyklų steigėjų prašymai dėl vadovų peratestavimo laikotarpio pailginimo • Vadovų nusiskundimai, kad kompetencijos aplanko pristatymui reikia sukaupti labai daug „popierių“ • Vadybos ekspertų pastabos dėl kai kurių dokumentų dubliavimosi • Vadovams ir mokyklų steigėjams neaiškūs kai kurie nuostatų punktai

 12. Nuostatų pakeitimas (1) ŠMM 2006-12-22 įsakymas Nr.ISAK-2436 Šiuo įsakymu pakeistas nuostatų 56 p. ir vieneriais metais iki 2008-12-31 pailgintas seniau atestuotų vadovų peratestavimo laikotarpis

 13. Nuostatų pakeitimas (2) ŠMM 2007-07-27 įsakymas Nr.ISAK-1576 Patikslintas nuostatų 10 punktas: a) valstybinės kalbos kultūros kusų nereikia išklausyti vadovams, jeigu, atestuodamiesi kaip mokytojai, laikė šio dalyko įskaitą; b) pirmą kartą atestuojamiems vadovams netreikia išklausyti „Mokyklos vadybos pagrindų“ kursų, jeigu yra baigę PPRC organizuotus „Mokyklų vadovų rezervo rengimo“ kursus Patikslinti nuostatų 23 ir 24 punktai: Jeigu vadovas atestuojamas steigėjo (ne savo) iniciatyva, nepaisoma, kad jis turi nuobaudą ir nebūtinas mokyklos tarybos pritarimas

 14. Nuostatų pakeitimas (3) ŠMM 2007-07-27 įsakymas Nr.ISAK-1576 Nuostatų 36, 40 punktų, 2 priedo 5.1, 6 punktų bei 3 priedo pavadinimo pakeitimo esmė: pakeičiamas nuostatų 3 priedo pavadinimas, šį priedą pildys vadovas (iki šiol tai tai turėjo daryti ekspertai), o vadybos ekspertai atitinkamose grafose rašys įvertinimus.Šiame priede vadovas rašys tai, ką turėjo rašyti kompetencijos aplanko sąvade, todėl sąvado rengti nebereikės.

 15. Nuostatų pakeitimas (4) ŠMM 2007-07-27 įsakymas Nr.ISAK-1576 Nuostatų 2 priedo 7.4 punkto pakeitimo esmė: vadovas savo kompetencijos aplanke kaupia tik jo asmeninę kompetenciją iliustruojančius dokumentus. Mokyklos veiklos dokumentai į kompetencijos aplanką nededami, daromos nuorodos į jų buvimo vietą, registracijos numerį.

 16. Nuostatų pakeitimas (5) 2007 m. lapkričio mėn. numatoma organizuoti konferenciją (Vilniuje) mokyklų vadovų atestacijos klausimams aptarti ir jau sukauptai įvairiai patirčiai apibendrinti.